9. EMC och radiostörningar

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Elektromagnetisk kompatibilitet är en utrustnings förmåga att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning. Både på svenska och engelska används förkortningen EMC för elektromagnetisk kompatibilitet (electromagnetic compatibility). Utrustningar delas in i apparater och fasta installationer - från små handhållna apparater till el- och telenät.
 
EMC är också:
  • Ett förhållande där störningar i den elektromagnetiska omgivningen inte är starkare än vad utrustningen tål för att fungera tillfredsställande.
  • Reglerat med EU-direktiv, lag, förordning och myndighetsföreskrifter.
  • Ett begrepp lika gammalt som radiotekniken. Redan i radions barndom fanns problem med radiostörningar. Radiokommunikation och EMC har hängt ihop sedan dess. EMC är en förutsättning i vårt moderna samhälle då vi är alltmer beroende av avancerad elektroteknik.
 
Källa: Elsäkerhetsverket
 
Radiostörningar
Radiostörningar är ett begrepp som kan användas för att beskriva flera olika fenomen. De vanligaste är störningar i en radiomottagare som kan bero på apparatfel, glappkontakt eller olika former av jordströmmar. Radiostörningar kan också orsakas av annan elektrisk utrustning som t ex switchade nätdelar, lågenergilampor, TV-skärmar, datorer och liknande apparater. Även radiosändare kan orsaka störningar för andra radioanvändare.

Under denna rubrik - EMC och radiostörningar - läggs artiklar upp som behandlar EMC och radiostörningar.

Regelverket för amatörradioutrustning

 

CE-märkt utrustning

För att få säljas till allmänheten i butiker och på nätet ska de allra flesta produkter vara CE-märkta. Ett antal olika EU-direktiv omfattar de flesta produkter som säljs, ett av dem är RED, Radioutrustningsdirektivet (2014/53/EU), som omfattar alla produkter som innehåller radiosändare och/eller mottagare. Det gäller t.ex. färdigbyggda amatörstationer som säljs över nätet från valfritt land eller via leverantörer i Sverige.

Vad är det som CE-märket täcker egentligen?

CE-märket är ingen kvalitetsgaranti, det bara visar att tillverkare eller importör anser att produkten motsvarar de krav och standarder som de anser är tillämpliga. En produkt som är CE-märkt kan fritt säljas inom hela EES-området. CE-märkning är en tillverkardeklaration, dvs det är inte ett myndighetsgodkännande bara för att det sitter märke på en produkt. Tillverkaren utlovar i en tillverkardeklaration att produkten uppfyller EU-reglerna ihop med en lista på de standarder som man uppfyller, sedan gör olika myndigheter det som kallas marknadskontroll för att undersöka om tillverkaren har gjort rätt. I RE-Direktivet finns, utöver tekniska krav, även krav på hur produkt och förpackning ska vara märkta och vilka dokument som ska finnas med. Att bryta emot bestämmelserna om CE-märkning kan bli mycket kostsamt. Apparater som byggs av, och byggsatser som ska byggas ihop av radioamatörer, är undantagna från kravet på CE-märkning och dokumentation.

Läs mer...

I stort sett all modern elektronik innehåller som bekant någon form av switchade spänningsomvandlare eller mikroprocessorer vilka är potentiella källor till allvarliga radiostörningar. Att apparaterna är EMC-provade och CE-märkta och därmed antas uppfylla alla relevanta krav i EMC-direktivet är ingen garanti för total störningsfrihet. 

Skillnaden mellan två CE-märkta nätdelar kan vara så stor som 40...50 dB. I radiosammanhang är detta naturligtvis en enormt stor skillnad. Detta är också en av förklaringarna till att vissa radioinstallationer fungerar bra medan andra inte fungerar alls. 

Även våra allra vanligaste vardagsprylar som t ex batterieliminatorer och laddare till mobiltelefoner kan orsaka störningar. Ett vanligt hem som ditt och mitt är fullt av dessa små "oskyldiga" apparater och nästan alla orsakar dom radiostörningar, mer eller mindre svåra förstås.

Läs mer...

Vad som sägs i radiolagen innebär att sändareffekten alltid skall anpassas så att styrkan av utstrålade elektromagnetiska fält inte orsakar störningar. I amatörradioföreskrifterna sägs att uteffekten inte skall vara högre än vad som behövs för att uppnå en förbindelse. Den högsta tillåtna effekten kan då inte användas hinderslöst. I samma paragraf står också att Post- och telestyrelsen i tillståndet kan besluta om andra effektgränser, om det finns särskilda skäl.

Läs mer...

Det finns många olika typer av signaler som kan upplevas som störningar, i denna sammanställning finner du förklaringar på de vanligaste typerna.

Läs mer...

STOPP FÖR PLC I JAPAN!

Power Line Communication (PLC/PLT) får inte byggas ut i JAPAN
Omfattande japanska studier har utvisat att de elektromagnetiska fält som utstrålas av PLC/PLT-system har skadlig inverkan på annan radiokommunikation.

Därför har i Japan, Ministry of Public  Management, Home Affairs, Post and Telecommunications, beslutat avvisa alla tillverkares tillståndsansökningar för utbyggnad av PLC/PLT-system i frekvensområdet  2 till 30 MHz, d.v.s. kortvåg (HF). Beslutet sägs ha fått stor publicitet i den nationella japanska pressen.

Läs mer...

Nedanstående referat baserar sig på ett originaldokument med titeln "PLC and xDSL Situation in Germany (with a look over the border)" daterat November 30 2001 utfärdat av DARC Standard Group, Författare Hans-Joachim Brandt DJ1ZB. En uppdaterad lägesrapport förväntas komma inom kort.

Läs mer...

De flesta EMC-problem kan lösas, om de angrips på rätt sätt. Hurman gör det, finns att läsa om i många olika publikationer, t.ex. RSGB:s "The Radio Amateur´s Guide to EMC"

Läs mer...

Börja med din egen utrustning!

Först av allt, glöm inte att först kontrollera all elektrisk utrustning i ditt eget hem! Om du har en radiomottagare som kan fungera på batteri, bryt då bort all elektricitet i huset genom att skruva ur alla säkringar i gruppcentralen. Om mottagaren trots allt behöver el från nätet, börja då med att ta el till denna från en säkringsgrupp i taget. Sök efter störningar från apparater anslutna till den säkringsgruppen. Bryt under tiden övriga säkringsgrupper. Glöm inte att dra ur alla stickkontakter till sådana apparater som video-recorders, TV-apparater, faxmaskiner etc. vilka kan vara i standby-läge fastän de verkar vara avstängda. Husets larmsystem kan det vara svårt att bryta strömmen till, eftersom det kan gå på reservdrift från ett eget batteri.

Läs mer...

Elektromagnetisk kompatibilitet, eller EMC, kan man även kalla elektromagnetisk förenlighet. Det är alltså frågan om samexistens, det ska vara möjligt att använda en mängd apparater tillsammans.

Läs mer...

Kontakta tillverkaren om du slutligen bevisar att en viss utrustning alstrar radiostörningar, är det värt att försöka finna ut detaljer om fabrikat, modellnummer och inköpsdatum så att klagomål kan göras direkt till tillverkaren eller importören. En artigt och välinformerat närmande rekommenderas vid förbindelser med tillverkare. Utrustningen möter troligen alla nödvändiga standards vid tillverkningsdatum, så den enda vägen framåt är på "good-will basis"

Läs mer...

Amatörradio är en "oskyddad" radiotjänst, vilket betyder att radioamatörer inte har rätten till störningsfri mottagning. Radiosamband för räddningstjänst, yrkesutövning samt rundradio är exempel på "skyddade" radiotjänster.

Användare av skyddade radiotjänster ges rätten till viss frihet från störningar från andra strålningskällor och kan av Post- och telestyrelsen, PTS begära undersökning av förekommande störningar. För varje skyddad radiotjänst är en lägsta användbar signalnivå definierad, vilket skall jämföras med radiotjänsten Amatörradio där så inte är fallet. Radioamatörer lyssnar ofta efter signaler som nästan inte kan uppfattas. De får därvid tåla störningar från källor, som normalt inte är starka nog för att påverka andra radiotjänster.

Läs mer...

UWB Ultra Wideband i Sverige. Post- och telestyrelsens ståndpunkter, farhågor samt information om det påbörjade arbetet med framtagning av standarder. Kompabilitetsstudier med bl a amatörradiotjänsten. Preliminär rapport i januari 2002 samt slutrapport juni 2002. PTS anteckningar från Forum från Radiofrågor. Källa: PTS.

Läs mer...

Ännu ett förslag till ny standard för Elnätskommunikation (PLC)

Ett förslag från BBC, IARU samt flera kortvågsanvändare där maximal utstrålning ligger 30 dB under NB30 nivåerna. Detta förslag baserar sig på mätningar av det normala bakgrundsbruset och är vad som krävs för att kortvågen skall kunna användas för rundradio och radiokommunikation även i fortsättningen.

Läs mer...

(Power Line Communication, PLC) 

Förslag till ny standard för Elnätskommunikation (PLC)
EU har uppdragit till de olika standardiseringsorganen att till i höst ta fram en standard för Power Line Communication, PLC.

För arbetet svarar en arbetsgrupp med representanter från CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization,  och ETSI - European Telecommunications Standards Institute.

Läs mer...

Telekrig

Avsnittet Telekrig handlade om signalspaning, radiopejlning och störsändning och där man med en rad olika metoder kan vilseleda eller helt slå ut FI:s radiosamband. Patrik Persson, utbildare i Telekrigföring på S1 gav en intressant föreläsning i ämnet, med inslag av praktiska demonstrationer av några typer av utrustning och materiel.

En längre rapport kommer i FRO-nytt

 

Läs mer...

Undergruppen SE35 inom CEPT arbetar med att ta fram ett utkast till CEPT-rekommendation om gränsvärden för alla typer av kabelnät som används för kommunikation (PLC, xDSL, kabel-TV och LAN). Ordförande för SE35 har givit de olika radiotjänsterna möjlighet att uttrycka sina uppfattningar genom att inkludera ett informellt avsnitt om "icke- administrationers synpunkter".

Läs mer...


PLT, ADSL och liknande dataöverföringar
- av Sigge Skarsfjäll, HF Manager SSA -

Det är många som undrar vad som händer, och vad SSA gör för att stoppa dessa hot mot våra möjligheter att använda i första hand kortvågsbanden. Det finns uppgifter om experiment på olika håll, provinstallationer gjorda av kraftbolag och andra som ser en marknad i att kunna utnyttja befintliga kraftnät och telenät för att överföra data med höga hastigheter. Efterfrågan på bredband är stor, och det är därför lockande att hitta snabba lösningar som inte kräver stora investeringar. Men allting har ju en baksida, kraftnätets obalanserade kablar är inte avsedda för höga frekvenser, och strålar därför kraftigt.

Läs mer...

ESR har tidigare publicerat artiklar om PLC i Japan och Tyskland. Diskussionerna om PLC-problematiken pågår för fullt över hela världen. Från Fred Johnson ZL2AMJ ordförande i IARU Region 3 och IARU:s representant för New Zealand Association of Radio Transmitters Incorporated, NZART kommer följande rapport.

Läs mer...

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information