Nedanstående referat baserar sig på ett originaldokument med titeln "PLC and xDSL Situation in Germany (with a look over the border)" daterat November 30 2001 utfärdat av DARC Standard Group, Författare Hans-Joachim Brandt DJ1ZB. En uppdaterad lägesrapport förväntas komma inom kort.

 PLC och xDSL situationen i Tyskland

I januari 1999 tog administrationen för telekommunikationer och post (RegTP) i Tyskland beslut om en begränsningskurva för utstrålning från telekommunikationsservice i och längs kablar, innefattande CATV, xDSL (bredband via telefonledningar) och PLC, (bredband via elnätet) för frekvensområdet 9 kHz till 3 GHz enligt följande tabell:

Frekvensområde Gränsvärde för fältstyrka uttryckt i dBuV/m vid 3 meters mätavstånd. Bandbredd 9 kHz (10 kHz) och med Peak Detektor.
9 kHz - 1 MHz 40 - 20 x log10 (f/MHz)
1 - 30 MHz 40 - 8.8 x log10 (f/MHz)
30 - 1000 MHz 27 (motsvarar en utstrålad effekt av 20 dBpW)
1000 - 3000 MHz 40 (motsvarar en utstrålad effekt av 33 dBpW)

Kurvan enligt tabellen ovan, som är en del av en plan för frekvenstilldelningen i Tyskland, kallas NB30. Vid en hearing i mars 1999 i Bonn framgick det att gränsvärdena skulle passa xDSL, men inte PLC-operatörerna. På andra sidan hävdade alla radioanvändare, inklusive rundradiorepresentanterna att nivåerna var för höga och att detta skulle orsaka störningar av deras verksamhet.

NB30 har nu blivit godkänd av tyska staten den 30 mars 2001. Radioamatörernas förhoppning att rundradiorepresentanterna skulle protestera via sina regionala styrelser och få fram en sänkning av nivåerna med 10 till 20 dB, infriades inte.

Läget i Tyskland efter införandet av NB30
För tio år sedan avreglerades telemarknaden i Tyskland, då Bundespost delades upp i fyra delar, post service, telekommunikationer, post-bank och reglering av telekommunikationer.

För att förstå bakgrunden till NB30:s gränser, måste man veta att ännu i dag, finns det kvar uppenbara personliga kopplingar mellan RegTP, som är ett regeringsorgan under ekonomidepartementet och telekommunikationssektorn, som nu är ett kommersiellt bolag, vilket kallas Deutsche Telekom.

Man kan förmoda att Deutsche Telekom har utprovat vilken strålningsnivå, som kunde godkännas, om man vill börja använda vanliga telefonledningar för VDSL. Nivåerna i NB30 verkar vara satta så höga att VDSL kommer att bli möjlig utan några (eller större) problem. I praktiken borde PLC kräva mycket högre nivåer, upp till 40 dB högre. Enligt NB30 borde alla telekommunikationsanvändare, inklusive CATV, Telekom och PLC behöva anpassa sina nivåer för att inte överskrida gränserna i NB30, Detta skulle givetvis kräva noggrann och kontinuerlig kontroll av administrationsmyndigheten. Som en följd av detta skulle det bli omöjligt för PLC att tävla med Deutsche Telekom.

NB30:s inverkan på radioanvändningen
För att kunna samarbeta med DARC inom CEPT SE35 har jag skrivit ett litet BASIC program, som visar vilken insignal till mottagaren man kan vänta sig med hänsyn tagen till de gällande reglerna. Med en halvvågs antenn 10 meter från ett hus, där ett telekommunikationssystem, som uppfyller kraven i NB30, får vi dessa beräknade signalstyrkor:

Amatörradioband 1.8 MHz 3.6 MHz 7 MHz 14 MHz 21 MHz 28 MHz
S-meter värde S9 +12 dB S9 +3 dB S8 S6-7 S5-6 S5

För närvarande tillåter den geografiska spridningen av radioamatörerna inte insamling av erfarenheter av PLC försök och denna situation har inte förändrats åtta månader efter införandet av NB30. Samtliga de försöksområden, där NB30 hittills har provats, har varit i områden, där inga radioamatörer bor. Genom att köra in med bil i ett område, där PLC testats har vi kunnat konstatera att störnivån på 80 m bandet varit S9+, vilket bekräftar beräkningarna. På en annan plats i samma stad var det svårt att med en portabel rundradiomottagare finna någon störning under en PLC demonstration, där radioamatörer var närvarande. Det är uppenbart att vi måste lära oss att skilja mellan högnivå och lågnivå PLC och olika (mer eller mindre dyra) installationstyper.

Läget för PLC användare
Efter införandet av NB30 försökte alla PLC-användare arbeta med de låga strålningsnivåerna, men detta visade sig tydligen vara svårt. SIEMENS bestämde sig för att lämna PLC-området, eftersom de hade agerat för en s.k. skorstenslösning, där man använde ett frekvensområde utan krav på begränsade strålningsnivåer. De kraftbolag, som tänkt använda sig av SIEMENS utrustning, använder sig nu av utrustning från ASCOM. ASCOM på sin sida har i en tidning meddelat att de inte kunde leverera alla PLC vägguttag med tillräcklig kvalitet eftersom NB30:s nivåer helt enkelt inte gör detta möjligt. Detta visar att PLC-användare har sina problem i den störningsfyllda elnätsmiljön. De måste införa repeaters och teknologin blir dyrare och mindre lovande. Ytterligare begränsningar har nyligen bekräftats av en representant för ASCOM. Han förnekade fortfarande att strålning från PLC skulle störa amatörradio eftersom ASCOM systemen inte arbetar på amatörradiobanden, men han medgav att signalerna från starka amatörradiostationer skulle kunna blockera PLC-systemen!

Detta har visats under ett PLC-prov i Fulpmess i österrikiska Tyrolen, där PLC-systemet kunde blockeras med endast 5 Watt sändareffekt (oberoende av nivån på PLC signalen). Detta var ytterligare en bekräftelse på tidigare rapporter från RSGB. NB30 normen säger att telekommunikationsanvändarna, oberoende av vilken typ av kablar de använder, måste acceptera störningar från radioanvändare. Därför förväntar sig NB30 lagstiftarna i Tyskland inte några problem för amatörradio pga av denna svaghet hos PLC-systemet. Detta innebär att alla tester av PLC installationer måste omfatta inte bara lyssning (och mätning) utan även sändning för att påvisa denna brist hos PLC-systemet.

Andra PLC-försök i Tyskland bedrivs av ONELINE och MAINNET, men DARC känner inte till om den förstnämnda verkligen är i drift. Ett MAINNET-system har emellertid också nyligen installerats i Arnheim i Holland. Det ryktas också om opålitlig funktion av ASCOM:s PLC modem. Uppenbarligen är det pga all denna osäkerhet, som kraftbolaget RWE har slutat med sin direktreklam om PLC, men fortfarande verkar man erbjuda sin teknik till lokala elbolag för att nå kunderna på en indirekt väg.

Inga rapporter har hittills kommit om direkt marknadsföring i Tyskland av PLC-komponenter för inomhusbruk och avsedda för anslutning mellan audio eller datautrustning eller liknande för att slippa kablar. När dessa produkter blir tillgängliga på varuhus, där de säljs av tekniskt okunnig personal, måste detta bli att betrakta som mycket allvarligt pga risken för störningar hos närboende radioamatörer.

Standardiseringsförsök
Standardiseringsarbetet med PLC i ETSI och CENELEC har inte nått någon större framgång, varken vad gäller tillgängligheten och val av frekvensområde  för inomhusbruk eller nivån för den tillåtna PLC utstrålningen. Efter det motsägelsefulla resultatet av den PLC WORKSHOP, som hölls för den europeiska kommissionen den 5 mars 2001, har kommissionen gett ut mandat M313 för att förbereda och införa en harmoniserad standard, som täcker kraven på den elektromagnetiska kompabiliteten , (d.v.s. den utsända störningsnivån och störkänsligheten) för telekommunikationsnät, som använder kraftledningar, koaxialkabel och telefonledningar (xDSL-teknik). ETSI och CENELEC har accepterat mandatet trots att störkänsligheten också är ett problem och att telekommunikationsanvändarna har för avsikt att använda sina befintliga kablar, som de är, utan att ha någon möjlighet att förbättra deras störkänslighet. För att få rekommendationer om lämpliga utstrålningsnivåer har ETSI inlett ett samarbete med CEPT SE (Spectrum Engineering) och det är därför troligt att resultatet av detta standardiseringsarbete också blir NB30, vilken redan har stötts av många europeiska myndigheter.

CISPR/I är också igång med att införa gränser i CISPR 22 för strålning från telekommunikationskablar inklusive nätkablar på internationell nivå och här märks en definitiv påverkan från PLC representanterna för att införa U.S. FCC Nr 15 normen, som inte anger något frekvensberoende (den är inte anpassad till den naturliga bruskarakteristiken) och som tillåter 10 till 20 dB högre nivåer än NB30. Det blev t.o.m. uppenbart att den europeiska kommisionen hade skrivit till samtliga europeiska myndigheter angående utstrålningsnivåerna och betonat behovet av gemensamma gränser och också framhållit det önskvärda i att använda nivåerna i FCC Nr 15 normen. Detta verkar också vara resultatet av en intensiv PLC lobbying eftersom kommissionen i M313 mandatets text nämner de brittiska och tyska nationella reglerna som ett riktvärde för en möjlig lösning.

Orsaken till detta är uppenbar. PLC försöken i Tyskland har visat att PLC kan inte användas tillfredsställande enligt NB30. Vid en mätning, som USKA utförde på en ASCOM PLC försöksanläggning, blev det också tydligt att systemet hade arbetat med en nivå, som låg 10 dB över NB30:s gränsvärden. Men eftersom NB30 har en viss chans att bli europeisk standard är den sista chansen för PLC i Europa att i någon form av europeiskt lappverk till standard  insistera på de högre strålningsnivåer som FCC Nr 15 anger. För närvarande måste dessa försök anses utgöra de allvarligaste hoten för radioanvändningen. Å andra sidan håller europeiska myndigheter nu på att noga studera de amerikanska FCC reglerna och kommentera skillnaden mellan dem och de europeiska normerna EN 55022 och EN 300 386.

xDSL användning
Jämfört med problemen med PLC, fortsätter Deutsche Telekoms introduktion av ADSL i Tyskland framgångsrikt. Inom en snar framtid kommer två miljoner T-DSL terminaler att vara i drift i Tyskland och efterfrågan är fortfarande högre än vad industrin förmår leverera. Eftersom det frekvensspektrum, som används inte är högre än 1,1 MHz meddelar tyska radioamatörer att de ännu inte upplevt några problem med sina egna T-DSL terminaler. Detta står i motsatsförhållande till situationen i England, där radiostörningar, orsakade av ADSL t.o.m. har diskuterats offentligt i The Times. Enligt radioamatörer, som arbetar på Deutsche Telekom använder man här skärmade och tvinnade kablar (STP) med större diameter. Däremot använder man i England oskärmade tvinnade kablar (UTP) även till ADSL.

Dessutom har Deutsche Telekom publicerat planer på att införa VDSL med en bithastighet på 14 Mbit/s. Den första lösningen kommer att täcka ett spektrum upp till 12 MHz och använda 64QAM modulering. Senare planer går ut på att minska spektrum till 5 MHz och använda 256QAM modulering, men bibehålla samma bithastighet. Det hävdas att denna teknologi skulle klara det tyska NB30 förslaget, men även detta skulle innebära ett hot mot amatörradion om avståndet till en sådan VDSL kabel vore mindre än 200 meter. Denna senare VDSL lösning skulle i alla fall ha den fördelen att åtminstone de viktigaste rundradiobanden över 5 MHz skulle slippa störningar. Hittills har dock inga störningar från VDSL rapporterats från tyska radioamatörer.

Synpunkter från radioanvändare och icke administratörer
Medan den europeiska kommissionen och några myndigheter fortfarande tror att en kompromiss mellan att använda PLC och xDSL och att skydda radioanvändarna är möjlig, har alla berörda parter bara visat vad de behöver, men inte i vilken utsträckning de är villiga att kompromissa. PLC användarna behöver FCC Nr 15:s gränsvärden eller högre, telebolagen behöver NB30 (eller t.o.m. 10 dB till enligt korrespondens inom CISPR/I) till xDSL. I CEPT SE35 har radioanvändarna visat genom åtskilliga oberoende beräkningar att för verkligt skydd krävs en sänkning av nivåerna i NB30 på minst 20 dB.

I detta sammanhang måste det nämnas att brittiska myndigheten har släppt sin förmånliga skyddsnivå inom HF-området 1,6 till 30 MHz, som fanns angivna i tidigare MPT 1570 från december 1999 (cirka 20 dB under NB30):

(formel för att beräkna fältstyrkebegränsningar vid 9 kHz bandbredd vid 3 meters avstånd: dB (uV/m) = 20 - 7,7 log f (MHz)

På andra sidan har detta tidigare engelska förslag för HF-området angetts till CEPT SE av Norge.

I England täcker MPT 1570, daterat augusti 2001, endast 9 kHz till 1,6 MHz med gränsvärden som är nära nog identiska med NB30. Gränsvärden för HF-området var, då denna text skrevs, fortfarande under utarbetande och beräknades bli publicerade i februari 2002.

Det finländska parlamentet har bestämt att inte införa PLC, men myndigheterna är åter utsatta för kraftiga påtryckningar från PLC lobbyn. Den finske representanten i SE35 kommittén är mycket intresserad av att få fram utstrålningsbegränsningar för styrning av PLC.

Alla dessa motstridiga krav, inklusive dem från BBC, EBU, NATO, IARU liksom de för PLC har uttryckts i ett dokumnet SE35(01)048rev6 till CEPT SE Utkast till rekommenderade utstrålningsbegränsningar för PLC i ett kapitel, som kallas synpunkter från icke administratörer.

IARU Region 1 var mycket framgångsrikt med att få fram ett koordinerat uttalande om en acceptabel utstrålningsgräns i ämnet. Tio av de europeiska IARU föreningarna sände in följande text (utdrag) till SE35:s ordförande: En viktig punkt för att skydda vår radioanvändning diskuteras just nu i den CEPT SE35:s arbetsgrupp, du är ordförande för. Vi tar tacksamt emot erbjudandet att få uttrycka våra synpunkter från icke administratörer i ämnet utstrålningsbegränsningar för kabelbundna system. För att skydda amatörradioanvändningen måste all tillkommande störning från användandet av kabelbundna system hållas så låg som möjligt i förhållande till den naturliga brusnivån. En strålningsnivå, som hamnar mycket nära detta krav är 0 dBuV/m vid 9 kHz bandbredd mätt på tio meters avstånd. Vi stöder ett sådant förslag.

På många inblandades vägnar uttryckte EUROCOM:s ordförande Gaston Bertels, ON4WF, ett särskilt tack till DARC, EDR, RL, RSGB, NRRL, REF, SSA, UBA, URE och VERON för detta värdefulla bidrag.

I sitt svar har CEPT SE angett att man släpper dessa synpunkter från icke administratörer så snart som det är lämpligt och att bestämma sig för att rekommendera ett enda gränsvärde, men i verkligheten kommer givetvis denna oförenliga tekniska situation att bestå.

Slutligen har det framhållits i detta SE35 dokument att punkt RR S15.12 i ITU:s radioreglemente lyder:

Myndigheter skall genomföra alla praktiska och möjliga åtgärder för att garantera att användningen av elektriska apparater eller installationer av något slag, inklusive kraft- och telekommunikationsnät inte orsakar skadlig störning av en radiokommunikationsanvändningen och speciellt vad gäller radionavigering eller någon annan form av säkerhetsservice, som arbetar under dessa regler.

Detta är ett mycket klart uttalande om den gällande lagliga situationen för kabelsystem i förhållande till radioanvändningen. Härigenom kan denna RR paragraf S15.12 vinna ökad betydelse för alla typer av radioanvändning eftersom den kan bli den enda hjälpen i fall, då störningar från telekommunikationsanvändning uppstår efter det att standard för strålningsbegränsningar enligt nuvarande tendens har införts i Europa och övriga världen.

 

Källa: DARC Ausland. Originaldokument på engelska. PDF-fil
Översatt och publicerat med skriftligt tillstånd av DARC och författaren. 

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information