IARU

IARU - International Amateur Radio Union är organiserat i tre regioner, med samma geografiska indelning som ITU:s (International Telecommunication Union) regioner. Sverige tillhör region 1 och den hemsidan finns här

IARU är det enda internationella organ, där samråd om amatörradions intressen sker regelbundet, dels i generella konferenser och dels i arbetsgrupper med olika inriktning.

IARU har som syfte att:

 • Verka för att av ITU tilldelade frekvensband för amatörradio bevaras.
 • Förbättra amatör- och amatörsatellittjänsternas status inom tilldelade frekvensband.
 • Verka för tilldelning av ytterligare frekvensband för amatörradio.
 • Frekvensplanera amatörradiotrafiken inom tilldelade amatörradioband genom samråd och rekommendationer.

ESR deltar aktivt i flera av IARU:s arbetsgrupper. Läs mer i länkarna nedan:

The foresight project

EMC working group


IARU Region 1 har tillsammans med de nationella medlemsorganisationerna (i Sverige SSA) utarbetat en gemensam bandplan. Nedanstående bandplan gäller för Region 1, som omfattar Europa och Afrika. 

Läs mer...

IARU International Amateur Radio Union är organiserat som tre regioner, med samma geografiska indelning som ITU:s regioner. IARU är det enda internationella organ, där samråd om amatörradions intressen sker regelbundet, dels i generella konferenser och dels i arbetsgrupper med olika inriktning.

Läs mer...

The "Radio Amateurs Code" formulerades 1928 av Paul M Segal för American Radio Relay Leage (ARRL). Syftet var att skapa enkla riktlinjer för hur radioamatörerna skulle uppträda.

Läs mer...

Underkategorier

Under de senaste årtiondena har amatörradions rekryteringsbas förändrats och medelåldern bland utövarna har stigit. För att försöka få en totalbild av utvecklingen initierade IARU 2006 en studie, ”The Foresight Project”, där medlemsföreningarna ombads att göra undersökningar om amatörradions nutid och framtid i respektive land. ESR lämnade ett bidrag och beskrev de svenska förhållanden enligt nedan:


Amatörradion är utsatt för flera hot. Utöver den stigande medelåldern kan följande skönjas:

 • En allt mindre del av de nyutexaminerade radioamatörerna blir aktiva på amatörradiobanden. 
 • Allt färre ungdomar visar intresse för tekniska fritidssysselsättningar som t.ex. amatörradio.
 • Den allmänna tillgången till billiga masskommunikationer, som mobiltelefoner och Internet, har urholkat amatörradions särställning bland ungdomar.
 • Svårigheterna att få tillstånd att sätta upp en adekvat antennanläggning, även inom sin egen fastighet, har ökat.
 • Störningar från elektrisk och elektronisk apparatur, både konsumentprodukter och sådan för yrkesmässig användning, omöjliggör på många platser mottagning inom HF-området.
 • Störningar från amatörradiostationer kan ibland leda till svåra ”grannsämjeproblem”.
 • Allt färre bygger sin egen radioutrustning, varför tekniska kunskaper blir allt mer 
nedprioriterade.
 • Det ”meritvärde” som ett amatörradiocertifikat tidigare hade vad gäller tekniska 
kunskaper och färdigheter som radiooperatör tycks i stort sett ha utplånats.


Det pågår en utveckling även inom amatörradion mot en större användning av digitalteknik. 
System för olika former av utnyttjande av Internet som bärarmedium för t.ex. fjärrmanövrering av radiostationer har blivit vanliga, och det finns också strävanden mot att använda digitala moduleringsslag i större utsträckning. 
Många radioamatörer har dessutom börjat använda Internet som sitt främsta kommunikationsmedium. Mycket av det umgänge och informationsutbyte som tidigare fanns på amatörbanden har i stället flyttat över till Internet, vilket minskat aktiviteten på amatörradiofrekvenserna.

Mer information och dokument finns på medlemsavdelningen.

EMC arbetsgrupp inom IARU Region 1

EMC Working Group är en gruppering inom IARU Region 1 som inrättats för att

 • utbyta information om samtliga aspekter av elektromagnetisk kompatibilitet,
 • ge råd om EMC till IARU:s medlemsföreningar,
 • bereda dokument och artiklar om EMC som visar på radioamatörernas intressen med avseende på EMC,
 • påverka EMC-relaterad lagstiftning och normer till förmån för radioamatörer.

EMC-WG:s ordförande skall samordna arbetet i EMC WG.

Alla medlemsföreningar i IARU Region1 får nominera en medlem i EMC WG.

Under de senare åren har fokus i arbetsgruppen legat på elnätskommunikation (PLC).

PLC är en teknik för distribution av bredband över el- och kraftkablar som försörjer byggnader. Även om det är en attraktiv lösning att använda befintlig infrastruktur, har PLC ett antal nackdelar för användare av radiospektrum:

PLC-system avger bredbandiga signaler i hela HF-området dygnet runt, vilket kan orsaka skadlig störning på konventionella radiotjänster.

PLC-system kan vara mycket känsliga för högfrekvensfält från radiosändare i närheten av PLC -installationen.

Medlemmar i IARU EMC WG har under flera år aktivt representerat amatörradiotjänstens intressen i ett antal forum vad avser de normer som bör gälla för PLC-system. Dessa forum har inkluderat projektgruppen för CEPT SE35 och den gemensam arbetsgruppen för ETSI /CENELEC.

IARU fortsätter att argumentera för rimliga gränsvärden för PLC-system så att skadlig störning för amatörradiotjänsten inte uppstår..

För mer information om PLC-system hänvisas till IARU:s ståndpunkter om PLC. Kontaktuppgifter finns på IARU:s webbplats http://www.iaru-r1.org/

Mer information och dokument finns på medlemsavdelningen.

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information