Vad som sägs i radiolagen innebär att sändareffekten alltid skall anpassas så att styrkan av utstrålade elektromagnetiska fält inte orsakar störningar. I amatörradioföreskrifterna sägs att uteffekten inte skall vara högre än vad som behövs för att uppnå en förbindelse. Den högsta tillåtna effekten kan då inte användas hinderslöst. I samma paragraf står också att Post- och telestyrelsen i tillståndet kan besluta om andra effektgränser, om det finns särskilda skäl.

EMC-vänliga sändningsslag

Inte alla sändningsslag (moder) är lika "EMC-vänliga" och det är ur den synvinkeln värt att titta på några av de vanligast använda inom amatörradio, nämligen SSB, FM, CW och "Data".

SSB
Detta är ett av de minst EMC-vänliga sändningsslagen, särskilt vad gäller LF-detektering.

FM
Detta är ett mycket EMC-vänligt sändningsslag, därför att störningskänsliga utrustning i de flesta fall endast ser en konstant bärvåg som kommer och går någon gång i minuten eller så.

CW
Telegrafi (CW) med nycklad bärvåg, är det gamla trogna sändningsslaget för dem med EMC-problem. Det har två mycket stora fördelar, den första är att den i mottagaren likriktade bärvågen inte medför ett så stort problem för ljudutrustningar som SSB medför. Detta under förutsättning att den nycklade bärvågen är väl formad och har stig- och falltider på omkring 10 ms eller så. Den andra fördelen är att det är möjligt att använda låg effekt för en given kontakt. Naturligtvis är CW med låg effekt inte var mans favorit, men det är ett sätt att stanna i luften även under de mest svåra förhållanden.

Data
Allmänt grundar sig de sändningsslag för data, som amatörerna använder, ofta på frekvensskiftnyckling (FSK) och bör vara EMC-vänliga. Vid alla datasystem slås bärvågen till och från vid övergång från mottagning till sändning och omvänt. På samma sätt som vid CW tas hänsyn till bärvågens stig och falltider.

 

Harmoniska övertoner
Störd TV-mottagning p.g.a. utstrålning av harmoniska övertoner och sporadiska frekvenser från sändare är i allmänhet ett mycket mindre problem än tidigare. Delvis beror det på större medvetenhet både bland hembyggare och kommersiella tillverkare om EMC-kravet. Delvis beror det också på att många TV-sändningar på VHF har upphört.

Om det trots allt finns misstanke om att övertoner utstrålas från en sändare, så bör lågpassfilter användas i dess antennutgång.

Särskild omsorg bör tas så att inte

- övertoner från något HF-band faller in i VHF rundradioband 88 till 108 MHz, vilket andra övertonen av 50 MHz gör,

- fjärde harmoniska från 144 MHz orsakar problem på TV-kanal 34 och 35 samt femte harmoniska på kanalerna 52 och 53.

- andra harmoniska av 18 MHz faller inom MF-bandet i TV-mottagare.

 

EMC-problem av amatörradioanvändning
De vanligaste EMC-problemen vid amatörradioanvändning är

Störningar från sändning
Det är när utstrålning från en amatörradiosändare orsakar störningar, vanligen på radio- eller TV-mottagning i närheten.

Det finns flera slag av störande utstrålning. De kan sammanfattas som: harmoniska övertoner, intermodulationsprodukter, ostabil arbetsfrekvens samt parasitiska svängningar.

Blockering och överhörning vid mottagning
Det är när funktionen i elektronik och radio i grannskapet störs av en stark amatörradiosändare. Förr var detta ett mycket vanligt problem, men antalet rapporter om sådana störningar har minskat något de senaste åren. Möjligen kan det bero av två orsaker. Den första är den nya EMC-lagstiftningen, med krav på produkter med definierad immunitet mot ovidkommande radiosignaler och allt fler radioamatörer väljer att använda kommersiellt tillverkad utrustning. Den andra är den ökande medvetenheten hos radioamatörerna om nödvändigheten att konstruera och använda sina stationer med EMC i åtanke.

Distributionsförstärkare för TV och radio
Det blir allt vanligare med förstärkare för distribution av radio- och TV-signaler ut till flera anslutningspunkter (uttag) i en mottagningsanläggning. Dessa förstärkare är ofta enkelt utförda och har brett passband. Nackdelen med brett passband är att alla signaler i det förstärks lika mycket, alltså inte bara de som intresserar en enda tittare/lyssnare. Flera olika TV-program distribueras samtidigt. Programurvalet görs med respektive mottagares kanalväljare. Vissa bredbandiga förstärkare har därtill ett sådant passband att  även amatörradiosändningar kan råka höras.

 

Med flera användare med olika intressen kan intressekonflikter uppstå
exempel på frågor och svar:

Fråga 1.  En amatörradiosändning påverkar TV-mottagningen, hur kan detta hända?

I de flesta fall är det inget fel på radioamatörens sändare eller på det sätt som den handhas. I många fall uppstår problem med TV-apparaten eller video-recordern på grund av dess utförande eller det beror på en extra "booster" (förstärkare), om en sådan används.

Ett problem kallat överstyrning kan uppstå i en antennförstärkare, när den påverkas av signaler som är starkare än den är avsedd för.

Alla sändare måste arbeta på av telemyndigheterna tilldelade frekvenser. Radioamatörer får sända på frekvenser inom nationellt eller internationellt särskilt tilldelade frekvensband. De är inte tillåtna att sända på någon annan frekvens, t.ex. dem som används för radio- och TV-sändningar till allmänheten (rundradio).

Många distributionsförstärkare för TV kan vara så bredbandiga, att de kan användas för samtidig distribution av både TV- och FM-radio. Detta kan emellertid förorsaka problem och när förstärkaren täcker ett ännu bredare frekvensområde än det för TV och FM så blir problemet ännu större.

Sådana förstärkare kan då uppfatta och förstärka radiosignaler som inte är avsedda för allmänheten, t.ex.:

-  mobiltelefoner, basstationer och relästationer,

polis, brandkår, ambulans m.m.,

åkerier, taxi m.m.

amatörradiosändningar.

 

Fråga 2.  Vilken verkan har överstyrning på en distributionsförstärkare för TV?

Följande påverkan kan uppstå på konventionella analoga TV-kanaler:

-  svaga eller kraftiga mönster på TV-bilden, vanligen på alla kanaler,

-  ljusa eller mörka horisontella streck över bilden,

ingen bild,

ljudstörningar.

 

Följande påverkan kan uppstå på marksända digitala TV-kanaler:

ingen bild,

bilden fryses (överföringen stannar av),

ljudstörningar.

 

Fråga 3.  Om problem med överstyrning uppstår i en distributionsförstärkare för TV, hur kan detlösas?

Normalt kan problem med överstyrning lösas, men då behövs samarbete mellan berörda parter. I de flesta fall är det möjligt att lösa problemet med ett speciellt filter. Detta bör sättas in där TV- eller FM-antennen anslutes till distributionsförstärkaren.

En radioamatör bör normalt kunna anvisa om vilket slags filter som bör kunna användas. Lämpliga filter kan anskaffas från ett flertal leverantörer, däribland SSA Ham Shop.

Om överstyrning förorsakas av en amatörradiostation, skall radioamatören vara beredd att tillhandahålla ett filter som lån, men är inte skyldig till det.

 

Fråga 4.  Kan jag kalla på myndigheterna?

Post- och telestyrelsen, PTS kan i vissa fall bistå med att undersöka problem med radio- eller TV-mottagning.

 

Fråga 5.  Hur är det med centralantennsystem i byggnadskvarter eller lägenheter i byggnader?

Normalt är centralantennsystem i fastigheter och lägenheter professionellt installerade, men överstyrning p.g.a. av amatörradiosändningar eller andra radiosändningar kan uppstå, särskilt om antennsystemet distribuerar både TV och FM-radio. Kuren är att sätta in filter så som i fråga 3 ovan.

 

Radiostörningar på hemelektronik

Nu finns fler apparater med elektronik i hemmen än någonsin förr. Även om dessa apparater för det mesta fungerar på ett förväntat sätt, så finns det tillfällen då de inte gör det och det kan vara förbryllande och besvärande. Här förklaras hur du kan identifiera och lösa problemen.

Fråga 1. Vad göra om min radio, TV, video-recorder eller annan elektronikutrustning är störd?

 Kontrollera följande:

* Är alla inställningar rätt gjorda.

* Är utomhusantennen eller antennkabeln skadad eller försämrad av ålder?

(TV-tillverkare rekommenderar utbyte av antenn ungefär vart sjunde år).

 * Har grannarna också liknande problem?

Om så, kan det bero på:

* ovanliga väderförhållanden påverkar TV- eller FM-radiomottagning.

(När det händer, brukar det kommenteras i TV),

* störning från en motor eller annan elektrisk utrustning i närheten eller något fel i elnätets understation eller luftledningsnät.

* Finns någon sändare i närheten i bruk? Till exempel för:

* polis, räddningstjänst, allmänna tjänster (gas, vatten, elektricitet), mobiltelefon, annat radionät,

* lokala myndigheter, åkerier, taxi och många mindre företag,

* privatradio,

* amatörradio.

 

Fråga 2.  Hur kan jag finna ut om en amatörradiosändning i närheten stör min elektronikutrustning?

För att göra det behöver du ta kontakt med någon tänkbar radioamatör i närheten och överenskomma med honom eller henne att göra en provsändningar och varje gång notera datum och klockslag (föra loggbok).

Samtidigt noterar du själv datum och klockslag varje gång problemet uppstår. Listan kan sedan jämföras med radioamatörens noteringar.

 

Fråga 3.  Om en amatörradiosändning påverkar min radio eller TV, är det radioamatörens fel?

I de flesta fall är det inget fel på radioamatörens sändare eller hur den användes. I många fall orsakas problemet av konstruktionssvagheter i den radio, TV, video-recorder etc. som är störd.

  

Fråga 4.  Vad betyder LF-detektering och "immunitet"?

Ett problem kallat LF-detektering eller genomslag uppstår i en utrustning, när dess funktion påverkas på ett oönskat sätt av något elektromagnetiskt fält i omgivningen. Det betyder att utrustningen i fråga inte är tillräckligt immun för signaler som den inte är avsedd för.

Alla radiosändare arbetar på upplåtna frekvenser. Radioamatörer sänder inom nationellt och internationellt upplåtna frekvensområden (amatörradioband). De tillåts inte att sända på några frekvenser som används för rundradio och TV.

 Om t.ex. en radiosändare i närheten påverkar ljudet från högtalarna i en stereoanläggning, när det spelas upp en grammofonskiva, en CD eller ett magnetband, så kallas det ofta för LF-detektering. Stereosystemet tar då emot signaler som det inte är avsett att göra. Detta indikerar att immuniteten inte är tillräckligt bra.

Om en radiosändare påverkar bilden eller ljudet i en TV-mottagare i närheten och det inte är något fel på sändaren eller hur den användes, så kallas detta genomslag eller LF-detektering. En TV-mottagare bör endast ta emot den önskade TV-signalen. Immuniteten i TV-mottagaren är inte tillräcklig om den reagerar på en ovidkommande radiosändare i närheten.

Förr konstruerades många typer av hemelektronik -  radio, TV, video-recorders och annan utrustning med otillräckligt immunitet mot oönskade radiosignaler. Lyckligtvis har situationen förbättrats för nykonstruerad utrustning (se fråga 10 nedan).

 

Fråga 5.  Hur kan "immunitet" förklaras på ett icke tekniskt sätt?

Om husägaren har satt in nya fönster och finner att det drar från dem i blåsigt väder, så skulle det kunna sägas att fönstren har dålig immunitet mot blåst. De skulle kunna fungera tillfredsställande på en vindskyddad plats, men inte på toppen av ett berg eller annan blåsig plats. Eftersom klimatet inte går att ändra på, så måste fönstren klimatanpassas med kompletterande tätningar. Det vore klart bättre, om tätningarna satts in redan vid tillverkningen.

Radiovågor från alla slags radiosändare skapar tillsammans ett slags "klimat" av sammanlagrade elektromagnetiska fält (den tekniska termen är "elektromagnetisk omgivning"). "Klimatet" varierar en hel del från en plats till en annan och även från ett hus till ett annat utmed samma gata och kontrolleras genom licensgivning. De flesta strålningskällor som definieras som radiosändare, inklusive radioamatörernas, användas under föreskrifter och villkor som meddelas av Post- och telestyrelsen, PTS. Därutöver finns även andra strålningskällor, som användas på andra villkor.

Om en radio, TV eller annan utrustning har dålig immunitet, kommer den endast att fungera bra där "radioklimatet" är "milt" och det är som oftast inte alltför nära en radiosändare. Även om "klimatet" är skapat av människan och kan kontrolleras, så förväntas inte användaren av en licensierad radiosändare upphöra med användningen endast på grund av otillräcklig immunitet i en elektronikutrustning i närheten. I stället kan immuniteten i den påverkade utrustningen förbättras, t.ex. med filter, vilka kan ses som den elektroniska motsvarigheten till tätningar mot drag i ett fönster.

  

Fråga 6.  Om ett problem med genomslag eller LF-detektering uppstår, hur kan det lösas?

Normalt kan sådana problem lösas, men det förutsätter att alla berörda parter samarbetar. I de flesta fall är det möjligt att förbättra immuniteten i den påverkade utrustningen. I vissa fall är allt som behövs ett speciellt filter, vilket pluggas in i antennkontakten i radion, TV:n eller video-recordern. I andra fall är lösningen att linda högtalarkablar och/eller andra förbindningskablar genom ferritringar. En radioamatör bör kunna visa hur detta görs. Passande filter och ferritringar kan anskaffas från olika leverantörer, bl.a. Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA.

 

Fråga 7.  Vem betalar för att lösa ett problem med genomslag eller LF-detektering?

Ansvaret vilar på ägaren av den påverkade utrustningen. Radioamatören bör vara beredd att som lån tillhandahålla filter, ferritringar etc.

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information