Amatörradio är en "oskyddad" radiotjänst, vilket betyder att radioamatörer inte har rätten till störningsfri mottagning. Radiosamband för räddningstjänst, yrkesutövning samt rundradio är exempel på "skyddade" radiotjänster.

Användare av skyddade radiotjänster ges rätten till viss frihet från störningar från andra strålningskällor och kan av Post- och telestyrelsen, PTS begära undersökning av förekommande störningar. För varje skyddad radiotjänst är en lägsta användbar signalnivå definierad, vilket skall jämföras med radiotjänsten Amatörradio där så inte är fallet. Radioamatörer lyssnar ofta efter signaler som nästan inte kan uppfattas. De får därvid tåla störningar från källor, som normalt inte är starka nog för att påverka andra radiotjänster.

 EMC och radiostörningar

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
 kan beskrivas som förmågan hos en elektrisk eller elektronisk anordning, utrustning eller installation som innehåller elektriska och/eller elektroniska komponenter att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska miljö utan att introducera oacceptabla elektromagnetiska störningar till någonting i denna miljö. Vi undersöker en typisk radioanläggning bestående av en ICOM IC 706 kortvågstranceiver, en 13.5 V switchad nätdel, ett packet-modem samt en vanlig PC. Samtliga enheter är CE-märkta. Installationen är utförd i enlighet med de riktlinjer som ges i respektive användarmanualer.

Att förebygga radiostörningar
Det vanligaste störningsproblemet i amatörradio är när signaler från en sändare påverkar funktionen i någon annan utrustning. Blockering eller överhörning är termer som normalt används för att beskriva detta fenomen, med betoning på att det verkligen är en svaghet någonstans i en störd utrustning och inte ett sändarfel.

Att lokalisera radiostörningar
Först av allt, glöm inte att först kontrollera all elektrisk utrustning i ditt eget hem! Om du har en radiomottagare som kan fungera på batteri, bryt då bort all elektricitet i huset genom att skruva ur alla säkringar i gruppcentralen. Om mottagaren trots allt behöver el från nätet, börja då med att ta el till denna från en säkringsgrupp i taget. Sök efter störningar från apparater anslutna till den säkringsgruppen. Bryt under tiden övriga säkringsgrupper. Glöm inte att dra ur alla stickkontakter till sådana apparater som video-recorders, TV-apparater, faxmaskiner etc. vilka kan vara i standby-läge fastän de verkar vara avstängda. Husets larmsystem kan det vara svårt att bryta strömmen till, eftersom det kan gå på reservdrift från ett eget batteri.

Att reducera radiostörningar
Om du slutligen bevisar att en viss utrustning alstrar radiostörningar, är det värt att försöka finna ut detaljer om fabrikat, modellnummer och inköpsdatum så att klagomål kan göras direkt till tillverkaren eller importören. En artigt och välinformerat närmande rekommenderas vid förbindelser med tillverkare. Utrustningen möter troligen alla nödvändiga standards vid tillverkningsdatum, så den enda vägen framåt är på "good-will basis"

Störd radiomottagning
Vissa störningskällor, t.ex. sådana som s.k. switchande kraftaggregat och annan digital elektronik, producerar bredbandig störning med breda toppar med regelbundet mellanrum. Mellanrummet mellan topparna visar grundfrekvensen. Topparna torde inte vara väldefinierade, så för att få fram grundfrekvensen är det bäst att notera frekvensen på 11 regelbundet åtskilda toppar och dividera skillnaden mellan den högsta och lägsta med 10.

Störningar från sändare
Vad som sägs i radiolagen innebär att sändareffekten alltid skall anpassas så att styrkan av utstrålade elektromagnetiska fält inte orsakar störningar. I amatörradioföreskrifterna sägs att uteffekten inte skall vara högre än vad som behövs för att uppnå en förbindelse. Den högsta tillåtna effekten kan då inte användas hinderslöst. I samma paragraf står också att Post- och telestyrelsen i tillståndet kan besluta om andra effektgränser, om det finns särskilda skäl

Om elektromagnetisk samexistens (EMC)
Den del av det frekvensspektrum av elektromagnetiska vågor, som kallas radiovågor, används för allt fler ändamål. Mängden och mångfalden av elektronisk utrustning ökar snabbt och med det blir dess elektromagnetiska omgivning alltmer komplicerad. Det kan inte längre ges enkla svar på vad som är att vara störd och att störa. Internationella och nationella väl preciserade regler för radio- och tele­tekniskt samexistens är numera helt nödvändiga.

Electromagnetic Compatibility (EMC)
eller elektromagnetisk samexistens är ett samlingsbegrepp för en apparats förmåga att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning, utan att själv alstra elektromagnetiska störningar med högre nivå än som tillåter radio- och teleutrustning och andra apparater att fungera på avsett sätt.

Lag om elektromagnetisk kompatibilitet
har därför stiftats till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa samt kommunikationer och näringsverksamheter.

Denna lag är anpassad efter av EG/EES utfärdade direktiv angående bl.a. radiostörningar. Därvid skall apparater ha en sådan tillräcklig inbyggd tålighet mot elektromagnetiska störningar, att de kan fungera som avsetts.

Förordning om elektromagnetisk kompatibilitet
definierar nyckelbegreppen; apparater, EMC, elektromagnetisk störning och störtålighet. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet, med rätt att utfärda föreskrifter om bl.a. skyddskraven, kontroll och märkning samt om vissa undantag. Sådana föreskrifter är bl.a. ELSÄK-FS.

Om radiokommunikation
Det finns i Sverige särskild lagstiftning för olika verksamheter inom radio och teleområdet. 

I det följande berörs två huvudgrupper av radioverksamhet, dels rundradio- och TV-sändningar till allmänheten och dels radiokommunikation där amatörradioanvändning inbegripes.

Den av Regeringen förordnade myndigheten är i samtliga fall Post- och telestyrelsen, PTS.

Post och telestyrelsens föreskrifter om användning av amatörradioanläggningar m.m. hänvisar till den överordnade Lag om radiokommunikation.

Lag om radiokommunikation definierar bl.a. radioanläggning som en anordning för radio­kommunikation eller radiobestämning genom sändning (radiosändare) eller mottagning (radiomottagare) av radiovågor.

Vidare finns i denna lag följande om Åtgärder mot radiostörningar:

Om en radiosändare stör användningen av en annan radioanläggning skall den som har tillstånd att inneha och använda radiosändaren ombesörja att störningen upphör eller i görligaste mån minskas. Motsvarande skyldighet gäller för innehavare av radiomottagare som stör användningen av en annan radiomottagare.

Den myndighet som regeringen bestämmer får förelägga den som enligt första stycket är skyldig att vidta åtgärder mot en störning att fullgöra denna skyldighet. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Elektriska eller elektroniska anläggningar som, utan att vara radioanläggningar, är avsedda att alstra radiofrekvent energi för kommunikationsändamål eller industriellt, vetenskapligt, medicinskt eller något liknande ändamål, får användas endast i enlighet med föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att föreskrifterna i första stycket skall följas. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot att inneha elektriska eller elektroniska anläggningar som inte omfattas av första stycket och som, utan att vara radioanläggningar, är avsedda att sända radiovågor.

Se även Lag om elektromagnetisk kompatibilitet.

 

Tillsynsmyndigheternas ansvarsområden

Post- och telestyrelsen, PTS
är den myndighet som bevakar tele-, IT-, radio- och postområdena. Målet är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiv och prisvärd kommunikation inom dessa områden, och att radiospektrumet används på bästa sätt.

Elsäkerhetsverket
är den myndighet som ska bevara och vidareutveckla den höga elsäkerhetsnivå vi redan har i Sverige. Vi arbetar för att förebygga skador på personer och egendom orsakade av el. Vår uppgift är också att skapa en god elektromagnetisk miljö så att olika apparater kan fungera tillsammans utan att störa varandra, det vill säga att apparaterna är elektromagnetiskt kompatibla (EMC).

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information