Regelverket för amatörradioutrustning

 

CE-märkt utrustning

För att få säljas till allmänheten i butiker och på nätet ska de allra flesta produkter vara CE-märkta. Ett antal olika EU-direktiv omfattar de flesta produkter som säljs, ett av dem är RED, Radioutrustningsdirektivet (2014/53/EU), som omfattar alla produkter som innehåller radiosändare och/eller mottagare. Det gäller t.ex. färdigbyggda amatörstationer som säljs över nätet från valfritt land eller via leverantörer i Sverige.

Vad är det som CE-märket täcker egentligen?

CE-märket är ingen kvalitetsgaranti, det bara visar att tillverkare eller importör anser att produkten motsvarar de krav och standarder som de anser är tillämpliga. En produkt som är CE-märkt kan fritt säljas inom hela EES-området. CE-märkning är en tillverkardeklaration, dvs det är inte ett myndighetsgodkännande bara för att det sitter märke på en produkt. Tillverkaren utlovar i en tillverkardeklaration att produkten uppfyller EU-reglerna ihop med en lista på de standarder som man uppfyller, sedan gör olika myndigheter det som kallas marknadskontroll för att undersöka om tillverkaren har gjort rätt. I RE-Direktivet finns, utöver tekniska krav, även krav på hur produkt och förpackning ska vara märkta och vilka dokument som ska finnas med. Att bryta emot bestämmelserna om CE-märkning kan bli mycket kostsamt. Apparater som byggs av, och byggsatser som ska byggas ihop av radioamatörer, är undantagna från kravet på CE-märkning och dokumentation.

 

Undantag från CE-märkning

Många har säkert sett att radioamatörer inom EU har undantag från CE-märkning av egenbyggd/ombyggd radioutrustning. Det betyder bara att sådana apparater inte behöver godkännas eller CE-märkas och att amatören tar själv ansvar för att den är säker att använda och inte stör. Däremot gäller fortfarande att den ska motsvara de tekniska kraven för att kunna CE-märkas, t.ex när det gäller radio, elsäkerhet/EMF och EMC.

Ej CE-märkt radioutrustning

Radioutrustning får tillverkas/byggas om av en privatperson som är radioamatör, och som därför inte behöver CE-märka för att få använda utrustningen. I Sverige och övriga länder som tillämpar RED så får radioutrustning utan CE-märkning INTE säljas fritt eller ens ges bort i gåva av något företag. Ifall man läser det finstilta i RE-Direktivet så krävs CE-märket för det som kallas ”marknadstillträde” dvs allt från försäljning/uthyrning till gåva är reglerat. Direktivet är mycket tydligt med att endast radioamatörer får använda ej CE-märkt radioutrustning och de tar då själva ansvar för att apparaten är säker att använda och inte orsakar störningar.

Vilka regler gäller för CE-märkt radioutrustning inom EU?

Regelverket består av flera delar:

Radio (Radion skall endast skicka ut/ta emot önskade signaler via antennkontakten)
EMC (Radion skall begränsa oönskade signaler att ta sig in i eller ut ur radion)
EMF ( Man måste skydda allmänheten från allt för kraftiga elektromagnetiska fält från antennsystemet)
Produktsäkerhet (Radion måste vara säker exv med avseende på heta ytor eller felströmmar)

 

Vem har hand om vilken del av reglerna? 

PTS har hand om Radio genom RE-Direktivet.

Detta direktiv ersatte under 2016 det tidigare R&TTE-direktivet.

http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Utrustning/Lagar-och-foreskrifter/

Radioutrusnings-Direktivet (RED) som tas fram gemensamt inom EU

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32014L0053

Radioutrustningslag SFS 2016:392

http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20160392.pdf

Radioutrustningsförordning SFS 2016:394

http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/16/160394.PDF

PTS föreskrifter om krav på radioutrustning är uppdaterade PTSFS 2016:5

https://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/ptsfs-2016-5.pdf

 

Elsäkerhetsverket ansvarar för EMC-direktivet och även för Produktsäkerhet när det gäller elektrisk utrustning.

http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/lag-och-ratt/gallande-regler/Lagar-och-forordningar/
Se rubrikerna Produktsäkerhet och EMC.

EMC (Elektromagnetisk Kompatibilitet)

EMC-direktivet
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/uri=CELEX:32014L0030&qid=1431013745311&from=SV

Lag om EMC
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19921512-om-elektromagn_sfs-1992-1512/?bet=1992:1512

Ändring i EMC-lagen SFS 2016:362
https://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20160362.pdf

Förordning om EMC SFS 2016:363
http://rinfo.stage.lagrummet.se//publ/sfs/2016:363/pdf,sv

Elsäkerhetsverkets föreskrift om EMC ELSÄK-FS 2016:3 (inkl. ändring)

http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/2016-3-2016-4-konsoliderad.pdf

 

Produktsäkerhet (elsäkerhet är en del av detta)

Produktsäkerhets-direktivet
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32001L0095&qid=1404478013360

Lag om Produktsäkerhet
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Produktsakerhetslag-2004451_sfs-2004-451/

Produktsäkerhetsförordning
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Produktsakerhetsforordning-20_sfs-2004-469/

 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ansvarar för EMF dvs elektromagnetiska fält.


https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/Elektromagnetiska-falt/Forfattningar/

SSM:s rekomendationer baseras på underlag från ICNIRP, en organisationsom har status som samarbets-organisation med WHO (FN-organisation).
Detta är samma underlag hos ICNIRP som refereras i de regler som fastställs av Arbetsmiljöverket.

 

Sammandrag om CE-märkning och försäljning

En apparat som tillverkas för viss användning, t.ex. på ett eller flera amatörradio-band kan om den uppfyller kraven CE-märkas, först därefter får den säljas. Det betyder samtidigt att den får säljas i alla länder inom EES-området. Det betyder dock INTE att den fritt kan användas i alla länderna. Det kan t.ex. krävas att man ställer in vilket land man befinner sig i för att den ska fungera på rätt frekvenser eller med rätt effekter. De länder där den får användas ska finnas angivna på förpackningen och i manualen och om det krävs speciella inställningar för att den ska få användas i ett visst land.

RE-Direktivet reglerar att radioutrustning får endast CE-märkas ifall den kan användas på något frekvensband i något EU-land. Detta framgår i RE-direktivet, Artikel 10 punkten 2.
”Tillverkarna ska se till att radioutrustningen är konstruerad på så sätt att den kan användas
i minst en medlemsstat utan att överträda gällande krav på radiospektrumanvändning.”

Man får alltså inte CE-märka någon radioutrustning som tekniskt inte kan uppfylla reglerna, antagligen finns denna ”självklara” text med för att det har prövats av någon att göra just detta fel.

 

Skillnaden mellan reparation och modifiering.

Reparation:
Så länge man ersätter en trasig komponent med en likadan och inte ändrar egenskaperna i något avseende så är det tillåtet att reparera apparaten utan att man riskerar CE-märkningen slutar gälla ! Detta oavsett om reparationen utförs av återförsäljaren eller ett annat företag.

Modifiering:
Återförsäljare eller andra företag som modifierar en tidigare CE-märkt amatörradio-utrustning klassas som tillverkare av en ny produkt enligt RE-Direktivet.
CE-märket på fabrikstillverkade amatörradioutrustningar ”slutar” alltså att gälla när man modifierar dem för att möjliggöra annan användning än den som det ”ursprungliga” CE-märket omfattar exv täcka frekvenser utanför amatörbanden, detta gäller oavsett om modifieringen sker hos en ”auktoriserad” återförsäljare.

Radioamatörer kan alltså oavsett vad som gäller företag och ”icke-radioamatörer”, och med stöd av undantaget i direktivet, modifiera radioutrustning för att utgöra en del i ett system där det som sänds ut via antennen hamnar inuti ett amatörband. Ett tydligt exempel är en transceiver som används ihop med en egenbyggd transverter, där transceiverns utsignal (dvs insignalen till transvertern) kan ligga utanför amatörbanden. Transceiverns ”ursprungliga” CE-märke kan aldrig gälla utanför amatörbandet.

Varför blir det skillnad ?
Endast radioamatörer har undantag från kravet på CE-märkning.
Företag måste sälja CE-märkt radioutrustning.
Företag får inte CE-märka radioutrustning som tekniskt inte kan uppfylla reglerna för CE-märkning.

Radio- och EMC-godkännandet för en CE-märkt amatörradioutrustning baseras på europeiska standarder, dessa standarder gäller bara utrustning tillverkad för de frekvensband som är upplåtna för amatörradio.

http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/radio/amateur-radio

För den som inte redan är övertygad, så finns massor av mera info i den så kallade ”Blue Guide”


http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/attachments/1/translations/sv/renditions/native

Sammanfattning:

Radioamatörer har undantag från CE-märkningen och tillverkardeklarationen, något som är unikt inom EU.

Däremot kan man inte påstå att radioamatörer har undantag från att känna till reglerna för hur radioutrustning skall fungera tekniskt och hur den skall användas.

@

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information