Elektromagnetisk kompatibilitet, eller EMC, kan man även kalla elektromagnetisk förenlighet. Det är alltså frågan om samexistens, det ska vara möjligt att använda en mängd apparater tillsammans.

 


emc Elektromagnetisk kompatibilitet, eller EMC, kan man även kalla elektromagnetisk förenlighet. Det är alltså frågan om samexistens, det ska vara möjligt att använda en mängd apparater tillsammans.

EMC är ett tillstånd där olika apparater kan fungera tillsammans utan att påverka varandra negativt, störa varandra. Det är ett kvalitetsbegrepp precis som driftsäkerhet, prestanda eller andra krav man ställer på en produkt. Elektromagnetisk kompatibilitet är också ett krav reglerat med lag, förordning och föreskrift.

EMC-provning av persondator. Foto Bengt Falkenberg.

Historien bakom EMC är lika gammal som radiotekniken. Redan i radions barndom hade man problem med radiostörningar och radio och EMC har hängt ihop sedan dess. Med tiden har fler och fler störningsfenomen tillkommit. Vissa delar av EMC kan också betraktas som elkvalitet.

Radiostörningar

Radiostörningar är något som förekommer när det inte finns någon elektromagnetisk kompatibilitet. Det vill säga, när en utrustning negativt påverkar en annan. Störningar orsakade av elektrisk utrustning utreds av Elsäkerhetsverket. Det kan även, i sällsynta fall, röra sig om atmosfärisk störning. Olika fenomen i atmosfären kan orsaka onormalt lång räckvidd på radio- och TV-sändningar. Detta sker oftast under sommartid och störningarna är i allmänhet kortvariga.

Enligt EMC-direktivet har du som användare av radiokommunikation rätt till störningsfri mottagning.

Om du får problem med störningar i din radio- och teleutrustning kan du göra följande:

 • Uteslut först fel på egen utrustning genom att kontrollera om fler är drabbade av samma störning.
 • Kontrollera att antenner och tillhörande kablar är i gott skick. Det är inte ovanligt att dålig mottagning orsakas av oxiderade anslutningar i gamla antenner eller att vatten läckt in i kablar.

Hit kan du vända dig om du får problem med störning:

 • Om du har problem med din kabel-TV ska du kontakta din fastighetsägare eller din kabel-TV-operatör.
 • Har du som radioamatör problem med störningar kan eventuellt praktisk hjälp fås via Föreningen Sveriges Sändaramatörer, SSA. De har avstörningsfunktionärer på flera platser i landet.
 • Om det rör sig om störningar från andra radiosändare ska du kontakta Post- och telestyrelsen, PTS radiotillsyn.
 • Vid fel på sändningar på markbunden Svensk radio och TV, kontakta Teracom.

EMC och produkter

Regelverket ska säkerställa att radio- och teleutrustning samt andra elektriska produkter inte stör varandra.

Regelverket säkras genom att skyddskrav ställs på produkter. Skyddskraven handlar dels om att begränsa störningar från produkter, dels om hur stora störningar de ska tåla.

EU-direktivet för ovan nämnda produkter benämns 2004/108/EG, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). EMC-lagen (SFS 1992:1512), förordningen (SFS 1993:1067) och föreskriften (ELSÄK-FS 2007:1) implementerar direktivet i Sverige.

Tillämpningsområde

EMC-reglerna gäller alla elektriska och elektroniska apparater. Även utrustning, system och installationer som innehåller elektriska och elektroniska komponenter, oavsett spänning, som kan ge upphov till elektromagnetiska störningar eller vars funktion kan påverkas av sådana störningar omfattas. Detta innebär att i princip alla apparater som utnyttjar elektricitet måste följa reglerna.

 Vissa undantag görs dock. Nedanstående apparater faller utanför regelverket:

- Apparater som, oberoende av utförande, inte kan orsaka elektromagnetisk störning eller få sin funktion försämrad av sådan störning.

- Apparater som endast är avsedda för export till tredje land, utanför EU/EES-området.

- Radioutrustning som används av radiosändaramatör och som inte finns att köpa.

- Elektrisk materiel som utgör krigsmateriel enligt förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

- Föreskrifterna gäller inte heller för apparater som omfattas av särskilda föreskrifter som innehåller skyddskrav om EMC.

EMC och fasta installationer

Enligt EMC-direktivet (2004/108/EG) behöver inte fasta installationer CE-märkas men det betyder inte att några krav saknas.

Fast installation?

En fast installation är skapad av en mängd olika delar som ska användas på en enda förutbestämd plats. Som en följd av detta är varje installation helt unik och existerar bara i ett enda exemplar.

Exempel på det kan vara en produktionslinje i en fabrik. Det är inte frågan om en enstaka verkstadsmaskin (t.ex. svarv eller fräs) som är fast monterad i samma fabrik. Verkstadsmaskinen är serietillverkad och en produkt som återfinns på flera olika platser – den ska därmed vara CE-märkt.

Skyddskrav

I EMC-direktivet finns skyddskrav som säger att utrustning inte får störa annan utrustning, och inte heller ska bli störd av något annat. Detta skyddskrav ska också uppfyllas för en fast anläggning – här är kraven alltså identiska trots att det inte finns krav på CE-märkning på den fasta installationen. Direktivet säger att skyddskravet uppfylls genom att tillämpa god branschpraxis och följa tillverkarens anvisning för de ingående komponenterna.

EMC-dokumentation

Installationen ska dokumenteras och vid behov kunna uppvisas för Elsäkerhetsverket.

Byggs en fast installation av enbart CE-märkta delar anses det ofta att EMC-dokumentationen kan utgöras av ingående delars installationsanvisningar. Det är en bra början men inte tillräckligt. Dokumentationen ska också visa att en analys av EMC-förutsättningarna gjorts för platsen. Dessa förutsättningar kan variera avsevärt för olika installationer beroende på omgivande miljö.

EMC-miljö

Med miljö avses här till exempel närhet till radiomottagare som kan störas eller sändare som kan störa. Störningar fortplantas också via elnätet, till exempel lågfrekvent flimmer som stör glödlampsbelysning.  Det är också mycket viktigt att tänka på anläggningens tålighet mot spänningsvariationer och korta avbrott – risk för dyra driftstopp annars!

Miljön på platsen påverkar valet av komponenter och hur de ska installeras. Installationsanvisningarna från tillverkaren kanske visar sig otillräckliga och extra åtgärder kan krävas. Det är här ”god branschpraxis” kommer in och erfarenheter från tidigare installationer. Praxis kan vara att en viss industrimiljö kräver vissa kabeltyper eller filter.

Slutsatsen blir som vanligt att bra planering är viktigt. Att lösa ett EMC-problem i efterhand blir nästan alltid en dyrbar historia. Det är inte alltid lätt att inse att kostsamma driftstörningar kan bero på EMC-problem.

Detta ska ingå i EMC-dokumentationen:

 • Ingående komponenter
 • Förutsättningar på platsen (EMC)
 • Behövs avsteg från installationsanvisningarna (hårdare eller lättare krav)?
 • Behöver användare få speciella instruktioner?
 • Underhållskrav för att uppfylla EMC under hela livstiden.
 • Hur branschpraxis uppfyllts. 

Inledningstexten ovan är hämtad från Elsäkerhetsverkets informationssidor om EMC. Utöver denna introduktion från tillsynsmyndigheten har Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) översatt och bearbetat en del av Radio Society of Great Britain (RSGB) utmärkta informationsmaterial om EMC och hur man själv kan förebygga, lokalisera och åtgärda störningsproblem. Översättningen är gjord av Lennart Wiberg SM7KHF.  

  

Amatörradio – en oskyddad radiotjänst

Amatörradio är en "oskyddad" radiotjänst, vilket betyder att radioamatörer inte har rätten till störningsfri mottagning. Radiosamband för räddningstjänst, yrkesutövning samt rundradio är exempel på "skyddade" radiotjänster. Användare av skyddade radiotjänster ges rätten till viss frihet från störningar från andra strålningskällor och kan av Post- och telestyrelsen, PTS begära undersökning av förekommande störningar. För varje skyddad radiotjänst är en lägsta användbar signalnivå definierad, vilket skall jämföras med radiotjänsten Amatörradio där så inte är fallet. Radioamatörer lyssnar ofta efter signaler som nästan inte kan uppfattas. De får därvid tåla störningar från källor, som normalt inte är starka nog för att påverka andra radiotjänster. Allmänt  

  De flesta EMC-problem kan lösas, om de angrips på rätt sätt. Hurman gör det, finns att läsa om i många olika publikationer, t.ex. RSGB:s "The Radio Amateur´s Guide to EMC" Förebygga  störningar

 Vissa störningskällor, t.ex. sådana som s.k. switchande kraftaggregat och annan digital elektronik, producerar bredbandig störning med breda toppar med regelbundet mellanrum. Mellanrummet mellan topparna visar grundfrekvensen. Topparna torde inte vara väldefinierade, så för att få fram grundfrekvensen är det bäst att notera frekvensen på 11 regelbundet åtskilda toppar och dividera skillnaden mellan den högsta och lägsta med 10. Störd mottagning

  Vad som sägs i radiolagen innebär att sändareffekten alltid skall anpassas så att styrkan av utstrålade elektromagnetiska fält inte orsakar störningar. I amatörradioföreskrifterna sägs att uteffekten inte skall vara högre än vad som behövs för att uppnå en förbindelse. Den högsta tillåtna effekten kan då inte användas hinderslöst. I samma paragraf står också att Post- och telestyrelsen i tillståndet kan besluta om andra effektgränser, om det finns särskilda skäl. Störning från sändare

 Först av allt, glöm inte att först kontrollera all elektrisk utrustning i ditt eget hem! Om du har en radiomottagare som kan fungera på batteri, bryt då bort all elektricitet i huset genom att skruva ur alla säkringar i gruppcentralen. Om mottagaren trots allt behöver el från nätet, börja då med att ta el till denna från en säkringsgrupp i taget. Sök efter störningar från apparater anslutna till den säkringsgruppen. Bryt under tiden övriga säkringsgrupper. Lokalisera källan

  Om du slutligen bevisar att en viss utrustning alstrar radiostörningar, är det värt att försöka finna ut detaljer om fabrikat, modellnummer och inköpsdatum så att klagomål kan göras direkt till tillverkaren eller importören. En artigt och välinformerat närmande rekommenderas vid förbindelser med tillverkare. Utrustningen möter troligen alla nödvändiga standards vid tillverkningsdatum, så den enda vägen framåt är på "good-will basis" Reducera störningar

Övrigt om radiostörningar

I stort sett all modern elektronik innehåller som bekant någon form av switchade spänningsomvandlare eller mikroprocessorer vilka är potentiella källor till allvarliga radiostörningar. Att apparaterna är EMC-provade och CE-märkta och därmed antas uppfylla alla relevanta krav i EMC-direktivet är ingen garanti för total störningsfrihet. Artikel av Bengt Falkenberg. Radiostörningar är lätta att bli av med.  (pdf-dok)  SM7EQL

 The basis of this tutorial is a combination of my engineering education, 51 years in ham radio, my work as vice-chair of the AES Standards Committee working group on EMC, and extensive research on RFI in the pro audio world where I make my living. That work is documented in technical papers and tutorials that can be downloaded from the publications section of my website.
A Ham's Guide to RFI, Ferrites, Baluns, and Audio Interfacing.  (pdf-dok)

  

Om PLC

Notiser om PLC

Rapport från
Nya Zealand

Situationen i Japan

Rapport från Tyskland   

Fakta om ADSL

UWB Technology


Har du tips på ytterligare information som borde finnas med här, tipsa ESR på medlem(a)esr.se

Uppdaterad 2009-04-28

 

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information