Börja med din egen utrustning!

Först av allt, glöm inte att först kontrollera all elektrisk utrustning i ditt eget hem! Om du har en radiomottagare som kan fungera på batteri, bryt då bort all elektricitet i huset genom att skruva ur alla säkringar i gruppcentralen. Om mottagaren trots allt behöver el från nätet, börja då med att ta el till denna från en säkringsgrupp i taget. Sök efter störningar från apparater anslutna till den säkringsgruppen. Bryt under tiden övriga säkringsgrupper. Glöm inte att dra ur alla stickkontakter till sådana apparater som video-recorders, TV-apparater, faxmaskiner etc. vilka kan vara i standby-läge fastän de verkar vara avstängda. Husets larmsystem kan det vara svårt att bryta strömmen till, eftersom det kan gå på reservdrift från ett eget batteri.

 HF-störningar kan komma in i huset på elnätet, antingen det är luftledningar eller jordkabel, och kan sedan strålas ut på HF-banden i en radiomottagare. Utan att närmare veta något husets elnät, är det troligt att sådana störningar försvinner om man slår av den flerpoliga huvudbrytaren. Pick-up av elledningsburna störningar kan ofta minskas genom att  flytta HF-antenner längre bort från elledningarna. Att använda balanserade antenner, typ dipoler, i stället för ändmatade antenner, är också fördelaktigt. Informationen i stycke 3 ovan kan ge några idéer om vad som är störningskällan. Om den inte är i ditt hem så är nästa steg att gå ut och söka källan med en bärbar mottagare eller du kan be någon annan att göra det.

I fallet elnätsburna HF-störningar, är det troligt att källan finns på samma ledningsfas som den som ditt hus är ansluten till. På VHF, om du har en riktantenn på rotor, så kan det vara möjligt att få en indikation på riktningen till störningskällan. Radiostörningar som uppträder kontinuerligt eller frekvent kan ofta lokaliseras utan riktantenn, helt enkelt genom att gå omkring med en mottagare och söka efter var signalen är som starkast. För sökning efter störningskällor som uppträder stundtals, sådana som gnistrande termostater, är en portabel riktantenn mycket användbar. I vart fall bör mottagaren ha en S-meter, företrädesvis av vridspoletyp. När du kommer närmare källan, är det också bra att ha kunna dämpa signalstyrkan för att minska mottagarens känslighet så att den inte blir överstyrd.

En möjligt problem är att störningarna kan höras rätt starkt när du använder din vanliga stationsantenn, men inte från marken med en bärbar mottagare. För en smalbandig störning fås den största känsligheten genom att använda CW-mode med smalast möjliga bandbredd, såsom 500 Hz. För bredbandiga störningar, sådan som från gnistor, får den största känsligheten med mottagaren inställd för största möjliga bandbredd.

Det första åtgärden är att fastställa om störningskällan är nära (t.ex. hundra meter) eller längre bort, det kan vara nästa gata eller till och med nästa stad. Genom att anlita någon för att med bil köra dig i den närmaste omgivningen, med en portabel mottagare ansluten till bilantennen, kan du kanske finna en plats där störningen hörs bäst, något som inte märks genom att promenera omkring. Om störningen leds längs teleledningar eller elledningar, bör det märkas att störningen är starkare vid telefon- eller belysningsstolpar.

 

Söka på lägre HF-banden
Om störningar påverkar mottagningen i 1.8 MHz-bandet, så bör de även kunna höras med en rundradiomottagare för mellanvåg. Alternativt kan en ferritstavsantenn, med en mellanvågsspole, stämmas av till 1.8 MHz amatörband och anslutas till en portabel mottagare. För anpassning till mottagarens 50 ohms antenningång använder man en 2-varvs kopplingsloop. För 3.5 MHz bör huvudlindningen på ferritstaven vara omkring 20 varv och stämmas av med en 200 pF variabel kondensator. En 1- eller 2-varvs kopplingsloop bör då användas. En ferritstavsantenn rekommenderas för att pejla radiostörningar på 1.8 och 3.5 MHz banden, därför att den kan hållas rakt ner mot jorden  för att detektera det elektromagnetiska fältet från störningar som vandrar längs jordkablar som en "common mode signal" (d.v.s. på alla ledare tillsammans relativt till jord)

Rätt balanserad ger en ferritstavsantenn minimum-signal när staven är riktad mot eller från källan. Detta pejlingsverktyg kan dock ge missledande resultat i bebyggda områden eller nära luftledningar, därför att MF/HF-störningar kan vandra hundratals eller tusentals meter längs el- och teleledningar (särskilt luftledningar). Stående vågor kan orsaka att signalstyrkan stiger eller faller längs linjen.

Då det finns radiostörningar från luftledningar, är det bäst att söka efter dem på högsta möjliga frekvens och flytta den uppåt ju närmre du kommer. Om du behöver följa luftledningar över mark där tillstånd för genompassage behövs, så skall markägarens tillstånd skaffas i förväg. Om du kan identifiera i vilken stolpe felkällan finns, notera då stolpens nummer och rapportera det till elbolaget/linjeägaren.

Söka på högre HF-banden
Tendensen att störningar vandrar längs ledningar minskar med ökande frekvens. Det är därför bäst att söka efter störningarna på så hög frekvens som möjligt. I praktiken kan det möjligen vara bäst att söka på frekvenser över MUF, där HF-banden är tysta. 28 MHz bandet är ett bra band att använda med en pejlingsloop. Med en sådan loop fås emellertid inte nog känslighet utan en förförstärkare. När du kommer närmre källan, försök då att finna den på ett VHF-band, men kolla då att signalen har samma karaktär som HF-signalen. Annars kommer den från en helt annan källa!

Söka på VHF-banden
På 144 MHz är det möjligt att använda en horisontell halvvågsdipol med balun för pejling. Denna ger en minimum-signal när den pekar mot eller från källan, även om den kan ge missledande resultat om källan råkar vara vertikalt polariserad.

Det är också möjligt att använda en yagi-antenn, vilken ger en otvetydigbäring. Om källan verkar vara vertikalt polariserad, kan yagi-antennen användas vertikalt. I övrigt är horisontell polarisation att föredra, därför att antennen har snävare öppningsvinkel när den användes horisontellt. En 4- eller 5- elements Yagi är ungefär den största antennen för 144 MHz med resonabel storlek. En HB9CV är till viss nytta, men huvudloben är mycket bred och bäringarna kan bli sneda på grund av den obalanserade matningen. För att kompensera snedheten på den första bäringen, vänd antennen upp och ned, tag en ny bäring och ta medelvärdet på de två bäringarna.

Vid pejling på 144 MHz är det viktigt att komma ihåg att resultatet kan bli missledande på grund av signalerna reflekteras mot byggnader, lyktstolpar bilar etc. Det är därför nödvändigt att pejla en in en källa från flera olika ställen  eftersom inget enstaka resultat kan anses som tillförlitligt. Om pejling görs från en bil, tag då dessförinnan bort varje annan 144 MHz mobil antenn eftersom denna kan reflektera signaler.

Det skall noteras att pejlingstekniker sådana som "Time Difference Of Arrival" och "Doppler Ring" endast är användbara för en enkel bärvåg och kan inte användas på komplexa störningar från motorer och termostater.

I 50 MHz bandet reflekteras signalerna mindre än i 144 MHz bandet, men den enda resonabelt portabla pejlantennen där troligen en loop. En annan möjlighet är att använda en 88-108 MHz FM rundradiomottagare med en 3-elements FM-antenn.

Söka på UHF-banden
Om radiostörningar kan höras upp på 70 cm bandet, kan en 10 elements Yangi vara en bra pejlingsantenn. På UHF behövs dock stor hänsyn till att signalreflexioner kan ge missledande resultat.

Lokalisera termostater
En termostat som gnistrar under kanske 20 sekunder var tionde minut kan vara mycket irriterande, men källan kan vara svår att finna. Om den är mycket nära (mindre än omkring 30 meter), så kan den vara möjlig att lokalisera med hjälp av en UHF portabel TV med en 10 elements UHF TV antenn. Den stora MF-bandbredden i en TV är en fördel när man söker en bredbandig källa. TV-apparaten skall ställas in på en kanal där det inte finns någon signal. Det är viktigt att kanalen är fri från varje digital TV-signal eftersom dessa ser ut som ett slags brus på skärmen.

Om en portabel TV-mottagare eller video recorder har en video output via en SCART- eller phono kontakt, kan den användas till att lokalisera bredbandiga UHF-källor genom att ställa in på en kanal utan TV-signal och lyssna på video output via en ljudförstärkare eller kristallhörlurar. En gnistrande termostat alstrar ett distinkt raspande ljud som är klart avvikande från bakgrundsbruset.

Om en misstänkt gaspanna har ett skorstensutlopp nära gatan eller din tomt, så kan det vara möjligt att höra när pannan tänder upp och slår av, särskilt om den har en fläkt. Om du samtidigt lyssnar på en portabel mottagare, så kommer en gnistrande termostat att alstra en störningsskur under några sekunder eller mera varje gång som pannan slår av och möjligen när den  slår på.

 

Kontakta ägaren av störande utrustning

Innehavare av bostadsfastigheter
Om du beslutar att ta kontakt med innehavaren av ett hus eller en lägenhet där du tror att störningskällan finns, ha då i minnet att innehavaren troligtvis vill vara säker på din identitet och ditt motiv innan du blir insläppt. Det är en bra idé att först skriva eller ringa för att öka förtroendet och bestämma en passande tid för en visit. Kom också ihåg att störningskällan kanske inte finns där du tror, så du bör säga att det kanske finns något i huset eller lägenheten som verkar störande på radiomottagning. I det flesta fall är det enda sättet att prova fram vad som orsakar radiostörningar är att be innehavaren slå av olika elutrustningar tills källan har hittats.

I de flesta fall är det inget fel på utrustningen i fråga och endast amatörbanden är berörda. En diplomatiskt närmande är därför viktigt eftersom utrustningens ägare inte är skyldig att göra någonting åt radiostörningen. Den kan därför endast åtgärdas genom samverkan. Varje avstörning bör begränsas till åtgärder som kan sättas in utan att du själv skall behöva hantera utrustningen i fråga. I några fall, t.ex. en felaktig termostat, är det troligt att radiostörningen även stör mottagningen i ägarens och grannarnas radio eller TV. I sådana fall, om ägaren är ovillig att göra någonting, kan saken rapporteras till Post- och telestyrelsen.

Innehavare av affärs- och industrifastigheter
Om radiostörningar verkar att komma ifrån ett kontor, affär eller annan kommersiell fastighet, kan vissa ansträngningar behövas för att få kontakt med rätt person. I fall av ett stort företag är det troligen en kontorschef, en fastighetschef eller annan teknisk chef som du skall ta kontakt med. Om du har tur så arbetar en radioamatör någonstans i företaget och han eller hon kan då kanske vara en värdefull kontaktväg. I varje fall är det bäst att först skriva eller ringa upp bestämma besök hos den rätta personen. Med tur och diplomatiskt närmande är de kanske beredda att ta dig med ut i anläggningen för att titta på störningskällan. Du kan då behöva ta med en portabel mottagare, eftersom det troligen inte är möjligt att stänga av utrustningar.

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information