ITU

 

ITU International Telecommunication Union, Internationella teleunionen ITU är en mellanstatlig internationell organisation för global samordning av telenät och teletjänster. ITU bildades 1865 och är sedan 1947 FN:s fackorgan inom telekommunikationsområdet. Unionen är organiserad i ett sekretariat och tre sektorer, radiosektorn, standardiseringssektorn och utvecklingssektorn (ITU-R, ITU-T och ITU-D). Intressenter inom den privata sektorn kan delta i arbetet inom en eller flera sektorer.

ITU Radiocommunication Sector, ITU:s radiosektor. ITU-R ansvarar för allt ITU-arbete inom radioområdet. ITU-R samordnar och registrerar användningen av radiofrekvenser och den geostationära satellitbanan inom ramen för det internationella radioreglementet, RR. RR ses över och revideras av världsomfattande radiokonferenser som hålls med 2-3 års mellanrum. ITU-R utarbetar rekommendationer i olika frågor inom radioområdet. 

ITU Radiocommunication Sector

The ITU-R plays a vital role in the management of the radio-frequency spectrum and satellite orbits, finite natural resources which are increasingly in demand from a large number of services such as fixed, mobile, broadcasting, amateur, space research, meteorology, global positioning systems, environmental monitoring and, last but not least, those communication services that ensure safety of life at sea and in the skies.

Läs mer...

Enligt Internationella teleunionen (ITU) är Amatörradio (Amateur Service) en av de äldsta radiokommunikationstjänsterna. ITU är ett FN-organ som tar fram internationella rekommendationer för alla typer av radiotjänster där amatörtjänsten och amatörsatellittjänsten är erkända radiokommunikationstjänster, definierade i ITU Radio Regulations (ITU-RR).


Amatörradiotrafik definieras av ITU och PTS som; icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt radiotekniskt intresse och utan vinstsyfte. Syftet med amatörradio är att främja personlig utveckling, internationell förståelse samt teknisk färdighet och erfarenhetsutbyte inom området. Amatörradio kan därtill vara en tillgång då samhällets normala resurser för radiokommunikation behöver förstärkas.

 

Tillstånd för amatörradio

Radioamatörer behöver sedan den 1 oktober 2004 inte något enskilt tillstånd. Tillstånd och anropssignaler som utfärdats före denna tidpunkt gäller utan tidsgräns.

Definitioner

Några grundläggande definitioner på amatörradioområdet.

Amatörradiotrafik 
icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt radiotekniskt intresse och utan vinstsyfte.
(ITU RR 1.56)

Amatörsatellittrafik
amatörradiotrafik som använder satellitkommunikation.
(ITU RR 1.57)

Radioamatör
en person som innehar ett amatörradiocertifikat med tillhörande anropssignal.

Amatörradiostation
en radiostation som används för amatörradiotrafik.

Amatörradiocertifikat
ett kunskapsbevis som berättigar till bedrivande av amatörradiotrafik. Certifikatet ska vara utfärdat av en provförrättare som godkänts av PTS eller SSA.

Undantag från tillståndsplikt

Den 1 oktober 2004 utfärdade PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare, däribland radiosändare för amatörradioverksamhet. Dessa föreskrifter har därefter ändrats flera gånger.

Enligt gällande undantagsföreskrift (PTSFS 2014:5) innebär det att om du har ett amatörradiocertifikat med påtecknad anropssignal får du använda radiosändare för amatörradiotrafik i de i föreskriften angivna frekvensbanden och enligt övriga angivna villkor utan krav på tillstånd enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Kunskapskrav för amatörradiocertifikat

För ett amatörradiocertifikat krävs godkänt prov för amatörradiotrafik som visar kunskap i följande: 

Kunskap i ellära och radioteknik

 • Elektricitet, magnetism och radioteori
 • Komponenter
 • Kretsar och deras egenskaper
 • Mottagare och deras egenskaper
 • Sändare och deras egenskaper
 • Antenner, matningsledningar (kablar) och deras egenskaper
 • Radiovågors utbredning
 • Mätning på radioutrustning
 • Störningar på annan utrustning och hur dessa avhjälps

Kännedom om reglemente och trafikmetoder

 • Fonetiska alfabetet
 • Q-koden (i den utsträckning den berör amatörradio)
 • Vanligen förekommande amatörradioförkortningar
 • Internationella nödsignaler, amatörradioanvändning vid nödtrafik
 • Uppbyggnad och användning av anropssignal
 • Internationella planer för amatörradio (IARU bandplan)
 • ITU:s radioreglemente med avseende på bestämmelser för amatörradio
 • CEPT-regler rörande amatörradioanvändning
 • Lagen (2003:389), med ändringar, om elektronisk kommunikation samt Post- och telestyrelsens olika föreskrifter som berör amatörradio

Bestämmelser om kunskapskrav och utfärdande av amatörradiocertifikat är harmoniserade inom Europa genom CEPT:s rekommendationer T/R 61-01 (CEPT Radio Amateur Licence) och T/R 61-02 (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate).

Om provförrättning för amatörradiocertifikat m m

PTS har öppnat en e-tjänst för amatörradio där finns mer information om provförrättare och de regelverk som gäller. Även provfrågebanken finns tillgänglig där det går att göra övningsprov online.

Anmärkningar

Inom ITU och i Radioreglementet (RR) används det engelska ordet "service" vilket inte får sammanblandas med vårt svenska ord "tjänster" i juridisk mening; (jfr. t.ex. "Tjänsteman", "Samhällstjänst" och "Räddningstjänst"). Amatörradio är inte en sådan "tjänst".

Uppdaterad 2017-01-15

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information