PTS

 • 5 MHz till amatörerna - även i Sverige?

  Vid den senaste Världsradiokonferensen, WRC, i Geneve i november förra året beslöts bland många andra saker att utpeka ett nytt 15 kHz brett frekvensband för amatörradio mellan 5351,5 - 5366,5 kHz. För de allra flesta länderna i Europa är den högsta tillåtna utstrålade effekten i det nya bandet 15 W e.i.r.p enligt beslutet på WRC.


  Att beslutet tagits på WRC medför inte att det automatiskt gäller i de olika länderna utan varje telemyndighet får själv besluta om frekvensen ska vara tillåten för amatörradio i respektive land. Flera länder har redan beslutat att använda det nya frekvensbandet för amatörradio och andra väntas följa efter. Några har också valt att tills vidare behålla de tilldelningar som de haft sedan tidigare.

 • Det blir 200W

  Enligt SSA:s hemsida har PTS vid ett samrådsmöte informerat om att man står redo att fatta beslut om de nya undantagsföreskrifterna, som bl.a innebär en sänkning av den generellt maximalt tillåtna uteffekten till 200W. Föreskrifterna planeras träda i kraft den 1 november 2018.

  Samtidigt skall det införas möjlighet att ansöka om tillstånd för högre effekter. Detaljerna kring detta verkar dock inte klara ännu.

  ESR beklagar att PTS valt att ta detta steg. Föreningen har i sitt remissvartydligt avrått från detta, och istället förespråkat en höjning av effekten till 1500W.

 • Elektromagnetiska fält och radioamatören

  Detta är rubriken på SSA:s nyproducerade utbildningsmaterial för elektromagnetiska fält (förkortat EMF) och de råd som gäller för människors exponering. 

  Som det skrivits om tidigare, både på SSA:s webbplats och i QTC, så saknas det utbildning inom området EMF för radioamatörer. Speciellt med tanke på de befogenheter vi har så är det viktigt att alla radioamatörer förstår området och de råd som gäller EMF. 

  Vid de samtal som förts med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Post- och telestyrelsen (PTS) så har arbetsgruppen för EMF (bestående av medlemmar från SSA, ESR och FRO) tagit på sig uppgiften att informera och utbilda inom detta område. SSA:s del har varit att ta fram ett utbildningsmaterial som skall kunna användas av alla radioamatörer, både gamla och nya under utbildning.

  Med början under våren kommer det även ingå frågor om EMF i de amatörradioprov som förrättas.

  Utbildningsmaterialet är skrivet som ett självstudiematerial med fokus på att ge kunskap om hela området EMF utan att krångla till det i onödan. Både bakgrunden till de råd som gäller i Sverige, hur fält uppkommer, hur man utvärderar sin egen station samt goda råd om vad man bör tänka på när man använder sin amatörradiostation.

  Uppmaningen till alla radioamatörer är att sätta sig in i materialet och lära sig mer om detta. Ta gärna upp det på klubbkvällar och diskutera området och hjälps åt att göra en egenkontroll över hur olika situationer kan se ut.

  Här laddar du ner SSA:s utbildningsmaterial för EMF i PDF-format.

  ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH RADIOAMATÖREN

  Nedan är länken för att direkt ladda ner ICNIRPcalc v1.5 från IARU- Region 1 hemsida.

  ICNIRPCALC1.5

  Arbetsgruppen för EMF-frågor

  Petter SM3PXO

 • ESR remissyttrande om amatörradiofrågor

  I arbetet med amatörradiofrågor har PTS inbjudit till remissbehandling av en ny delegation som skall gälla från den 1 januari 2017.

  ESR har tidigare meddelat PTS att vi inte avser att söka om fortsatt delegation. Dock har vi svarat på remissen, eftersom det ligger i alla radioamatörers intresse att sträva efter att upprätthålla hög kvalitet och transparens i hanteringen av amatörradiocertifikat och tilldelning av anropssignaler.


  Vår grundläggande syn är att administrationen av amatörradioärenden bäst sköts av en myndighet (PTS), men att ett godtagbart alternativ är att valda arbetsuppgifter läggs ut på en eller flera ideella verksamheter under ledning och uppföljning från PTS.


  Genom att ha haft delegationen från 2011 tills i dag har ESR bl.a. kunnat delta i PTS Samverkansgrupp och genom denna arbeta för föreningen mål. Vi kan konstatera att detta arbete tillsammans med det arbete som PTS bedrivit i egen regi har lett fram till en tillfredsställande ordning av amatörradiofrågorna.


  Läs gärna vårt remissvar. >>ladda ner remissyttrande<<


  /ESR Styrelse

 • ESR svar på PTS Remiss av föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.

  ESR är positivt till de förändringar som framförs i PTS remiss 15-2524. Dock föreslås förtydliganden i §14. Hela ESR remissvar finns här.

  Kortfattat rör dessa förtydliganden att innehavare av amatörradiocertifikat skall ha direkt fysisk uppsikt vid användning av amatörradiosändare vid förevisning och utbildning av olicensierade radioamatörer. Samma skall gälla för föreningssignaler.

  ESR föreslår även att start och användning av automatiska amatörradiosändare får användas av olicensierade radioamatörer om det sker under direkt fysisk uppsikt av en innehavare av amatörradiolicens.

   

   

   

 • ESR:s yttrande på PTS remiss

  Med visionen att samhällsnyttan av radiospektrum är maximerad över tid har Post- och telestyrelsen (PTS) tagit fram en spektrumstrategi som myndigheten remitterat med spektrumanvändare och andra intressenter. Strategin ska vägleda myndigheten i spektrumförvaltningen, så att resursen spektrum hanteras på ett sätt som ger störst nytta för samhället.

  ESR har lämnat ett yttrande till PTS. Samtliga remissyttranden finns att ta del av här:

  http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2014/Remiss-av-forslag-till-spektrum

 • Nya föreskrifter från PTS

  En ny utgåva av Föreskrifter om undantag från tillståndsplikt, PTSFS 2015:4 har i dagarna publicerats på PTS webbplats. Föreskriften innehåller alla frekvenser som är tillåtna för användning utan enskilt tillstånd så länge de angivna kraven är uppfyllda.

  Det finns många olika frekvenser som inte kräver enskilt tillstånd och de olika amatörbanden är exempel på sådana liksom PR-bandet på 27 MHz, PMR446 och många andra tillämpningar inom medicin och liknande.

  Inga stora förändringar för amatörradion finns i årets utgåva. Det finns istället ytterligare ett undantag i 69 MHz-bandet som kan vara av intresse, nämligen 69,0-69,2 MHz uppdelat i 6 kanaler som kan användas både för mobila stationer och basstationer då högsta utstrålade effekt är 25 W. Ett liknande frekvensband finns tidigare i 69,6-69,725 MHz men där är högsta utstrålade effekt 5 W och basstationer är inte tillåtna.

  https://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/PTSFS-2015_4-undantag.pdf

  /Redaktionen

 • Om 5 MHz användning i Sverige

  Som tidigare meddelats beslutades det på den nyligen avhållna Världsradiokonferensen, WRC, att bandet 5,3515 - 5,3665 MHz allokeras för amatörradio i ITU:s internationella frekvensplan, eller mer formellt i artikel 5 i ITU:s Radioreglemente.


  Det beslutet skall dock ses som en rekommendation eftersom all frekvenstilldelning sker nationellt genom respektive telemyndighet, i Sverige PTS. Det som anges i artikel 5 gäller egentligen bara mellan stater, inte för gemene man, och är till för att minska risken att olika länders radioanvändning stör i andra länder.


  I Sverige har fyra kanaler med bandbredden 3 kHz sedan några år kunnat tilldelas för experiment men eftersom det inte är ett amatörband har heller inte de vanliga reglerna för amatörradio gällt. I praktiken kan därför vem som helst ansöka om tillstånd för experiment i 5 MHz-bandet.
  Alla frekvenser som är tillåtna för amatörradio i Sverige finns angivna i PTS Föreskrifter om undantag från tillståndplikt, PTSFS 2015:4. I samma föreskrift finns även andra frekvenser som får användas utan krav på enskilt tillstånd så länge kraven uppfylls, t.ex för jaktradio, ISM, PR-radio och PMR446, ID-chips för hundar, lavinsökare och mycket annat.


  De senaste föreskrifterna utkom nu i årsskiftet och nästa beräknas utkomma i årsskiftet 2017-18. Eftersom frekvenser för amatörradio anges i föreskrifterna så kommer alltså ingenting att kunna ändras innan dess.


  I bandet kring 5 MHz finns idag maritim- och flygtrafik och även militären, både den svenska och NATO, använder bandet. De fyra kanalerna som idag kan tilldelas är valda för att inte störa befintlig trafik. Hur det nya bandet, som ligger i mitten, mellan dagens kanaler, passar in tillsammans med annan trafik är ännu inte utrett.


  Om det nya frekvensbandet i 5 MHz kommer att tillämpas i Sverige är för stunden inte bestämt. Antingen kan den nuvarande modellen med tillfälliga experimenttillstånd för fyra kanaler om 3 kHz och en högsta utstrålad effekt om 100 W tillämpas även fortsättningsvis eller så kan det nya bandet tillämpas med 15 kHz brett band och högsta utstrålad effekt om 15 W, givet att det inte stör den befintliga trafiken.


  Så ännu är inget bestämt och det nya bandet får alltså inte användas i Sverige innan föreskrifterna ändrats.


  /Christer Jonson, PTS

 • PTS förbereder nya delegationsbeslut

   

  Post- och telestyrelsen (PTS) har påbörjat arbetet med att utvärdera delegationsbesluten avseende amatörradio från 2011 för att förbereda eventuellt kommande delegationsbeslut. Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) är en av de organisationer som erhållit delegation att förrätta prov för amatörradiocertifikat och utfärda bevis om att uppställda kompetenskrav för användning av amatörradiosändare är uppfyllda. Delegationen var på fem år och löper ut hösten 2016. PTS önskar därför veta huruvida ESR har intresse av en fortsatt delegation av certifiering av radioamatörer och i så fall i vilken omfattning.

 • PTS föreslår max 200 W

  Nu är förslaget till nya föreskrifter för amatörradio klart. PTS föreslår att effekten för användning av tillståndsfri amatörradio uppgår till högst 200 W p.e.p.

  PTS har konstaterat att andra länder tillämpar tillståndsgivning för amatörradio och att effekterna i många fall är lägre men att det även finns länder som tillåter högre effekt, t ex Finland med 1500 W i vissa frekvensband.

  PTS föreslår därför att tillståndsplikt införs för högre effekter än 200W p.e.p. Därigenom får PTS bättre översikt av amatörradiosändare med högre effekter samt att det vid störningsfall kan vara enklare att lokalisera sändaren.

  Med tillståndsplikt följer en årlig tillståndsavgift men som ännu inte är fastställd. PTS uppskattar att 1500 personer är intresserade av att använda högre effekt än 200 W och med t ex den avgift som f n gäller för experimentsändare skulle det årliga avgiftsbeloppet för radioamatörkollektivet uppgå till 411000 kronor.

  Förslaget har just varit på granskning hos Regelrådet för överensstämmelse med EU-rätten m m och kommer efter ev justeringar att skickas ut inom kort. Läs här http://www.regelradet.se/wp-content/files_mf/1518686914RR_2018_17.pdf.

  Personligen tror jag att PTS förslag är god kompromiss. Vi får nog vara glada för att tillståndsplikt införs på detta "mjuka sätt" och att PTS inte helt slopade möjligheten till högre effekt som man först var inne på. Det skulle ha blivit dödsstöten för många av nischerna i hobbyn där högre effekter faktiskt är nödvändiga.

  Skiljelinjen gentemot PMR och Privatradio m fl användargrupper där tekniska och regulativa krav ställs på att radioutrustningen skall uppfylla vissa krav och vara CE-märkt men där användandet i sig inte är tillståndspliktigt blir också tydligare.

  Remissen och konsekvensutredningen kommer att läggas ut på ESR.SE så fort PTS gjort sina ev slutjusteringar. Medlemmar i ESR uppmanas redan nu att inkomma med synpunkter inför ESRs ev remissyttrande till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Bengt SM7EQL

  Ordf i ESR

 • PTS förlänger beslut om överlämnande av uppgifter

  Den 2 november 2016 publicerade PTS sitt förslag till nytt beslut avseende överlämnande av uppgifter som rör amatörradio. I samband med publiceringen gavs intressenter i en remiss möjlighet att yttra sig över förslaget. Sista dagen att besvara remissen var den 10 november 2016. PTS fick sammanlagt in sex yttranden under remisstiden. Bland annat med anledning av de remissvar som inkommit bedömer PTS att myndigheten behöver ytterligare tid för översynen av amatörradiofrågorna för att utreda vissa förvaltningsrättsliga frågeställningar. Fram till dess får SSA fortsätta att hantera uppgifterna som anges i det tidigare beslutet.

  Ladda ner beslutet för SSA här:

  http://www.pts.se/upload/Beslut/Radio/2016/Forlangningsbeslut_SSA_2016-12-13.pdf

  Ladda ner beslutet för FRO här:

  http://www.pts.se/upload/Beslut/Radio/2016/Forlangningsbeslut_FRO_2016-12-13.pdf

  Inkomna synpunkter till PTS (längst ner på sidan):

  https://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2016/Remiss-av-nytt-amatorradiodelegationsbeslut/

  (ESR har meddelat PTS att Föreningen inte avser att söka om förlängning av
  delegationen som upphör att gälla den 31 dec 2016.)

  /Redaktionen

 • PTS Informationsblad om Amatörradiocertifikat

  "Ett svenskt amatörradiocertifikat (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate (HAREC)) är ett kunskapsbevis, som är godkänt av Post- och telestyrelsen och utvisar att godkänt kunskapsprov avlagts. Det ger i Sverige rätt att använda amatörradiosändare i enlighet med villkoren i gällande regelverk. Vid tidpunkten för utfärdandet av detta amatörradiocertifikat (HAREC) och/eller informationsblad gällde Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:4) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Amatörradiocertifikatet (HAREC) ger, enligt Postoch telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:4) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare, 1 rätt att använda amatörradiosändare i Sverige utan enskilt tillstånd enligt de villkor som anges i föreskriften."

  Så inleds det nya informationsbladet om amatörradiocertifikat från PTS som kommer att distribueras till alla nycertifierade radioamatörer tillsammans med certifikatet. Observera att detta är ett levande dokument och senaste versionen kommer att finnas på PTS hemsida.

  >>Läs Mer>>

 • Remiss av nytt amatörradiodelegationsbeslut

  I slutet av 2011 beslutade PTS att delegera ansvaret för amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA), Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR).

  Ansvaret innefattar att anordna prov för amatörradiocertifikat, att utfärda kunskapsbevis (amatörradiocertifikat) efter godkänt prov och att tilldela anropssignaler för radioamatörer. Delegationsbeslutet sträcker sig fram till den 31 december 2016.

 • Reviderade provfrågor för amatörradiocertifikat

  PTS har tagit fram en ny provfrågebank för certifiering av radioamatörer. Det finns nu även möjlighet att öva på provfrågorna via en e-tjänst på PTS webbplats.

  I samband med att Lagen om elektronisk kommunikation förändrades vid halvårsskiftet 2011, fick Post- och telestyrelsen (PTS) åter utpekat ansvar bl.a. för certifiering av radioamatörer och också möjlighet att delegera delar av uppgifterna till "fysiska eller juridiska personer".

  I december 2011 beslutade PTS att föreningarna Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR), Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Sveriges Sändareamatörer (SSA) har rätt att, efter godkänt prov har avlagts, tilldela amatörradiocertifikat.

 • Samråd om PTS förslag om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

  PTS önskar härmed samråda om förslag till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

  De föreslagna föreskrifterna innebär att 17 nya undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare införs.

  Om ni önskar yttraer ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast fredag 30 mars 2018. Märk svaret med PTS diarienummer 18-823 och skicka svaren till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

  ESR avser att avge remissyttrande och medlemmarna uppmanas härmed att läsa igenom remissen och inkomma med synpunkter. Skicka dina synpunkter till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Baserat på inkomna synpunkter kommer sedan ett utkast remissyttrande att tas fram som presenteras här på ESR.SE för ytterligare kommentarer innan det skickas in till PTS. Ändringarna i undantagsbestämmelserna denna gång är ganska stora så det är viktigt att sätta sig in i frågeställningarna ordentligt.

  Här finns allt underlag;
  http://www.pts.se/sv/dokument/remisser/radio/2018/samrad-om-pts-forslag-om-n
  ya-foreskrifter-om-undantag-fran-tillstandsplikt-for-anvandning-av-vissa-rad
  iosandare/

  /ESR Styrelse

 • Svar på remiss

  ESR har skickat ett yttrande till PTS angående "Förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare" dnr 14-3600.

  "ESR är positivt inställd till alla de föreslagna förändringarna vilka berör amatörradio och amatör-radiosatellittjänsterna. Det enda egentliga invändning som ESR har är en detalj i den definition som används för effektmåttet Peak Envelope Power PEP"

  Läs hela svaret här 


Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information