Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under 2015 undersökt amatörradioanläggningar ur ett strål- skyddsperspektiv. I den inledande studien mättes exponering från några olika typfall av anläggningar.

Som en fördjupad studie har sedan SSM, PTS och Elsäkerhetsverket gemensamt beställt en kartläggning från teknikkonsultföretaget ÅF. Syftet med kartläggningen är att undersöka vilka typer av sändarinstallationer för amatörradiobanden som finns i Sverige samt antalet sändare och hur de används.

I slutet av januari 2016 har SSM inbjudit ESR, SSA och FRO till en presentation av sin kartläggning och analysen av den. Läs gärna hela den inledande rapporten som länkas från denna artikel och lämna eventuella kommentarer till ESR senast i mitten av januari. e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Här några avsnitt ur inledningen i SSM-rapporten:

Bakgrund och syfte

”Sändaramatörer kan idag utan särskilt tillstånd eller anmälan använda sändareffekter upp till 1 kW. Den höga uteffekten, i kombination med att antennen kan placeras i bostadsområden, skulle kunna leda till kraftigt förhöjd exponering för radiovågor i närliggande bostäder och på allmänna platser.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har mätt ElektroMagnetiska Fält (EMF) intill sex representativa typfall för att ta reda på faktiska exponeringsförhållanden.

ÅF Technology AB har på uppdrag av SSM tagit fram typfallen och säkerställde under mätningarna sändarnas drift och funktion.”

Sammanfattning

”De använda frekvenserna låg inom 1,94 - 432 MHz och de uppmätta fältstyrkorna har normerats till 100 W eller 1 kW till antennens matningspunkt beroende på typ av anläggning.

Resultaten visar att fem av de sex uppmätta systemen kan generera fältstyrkor som överskrider de rekommenderade maxnivåerna avseende allmänhetens exponering (SSMFS 2008:18). De redovisade fältstyrkorna representerar de högsta förekommande exponeringarna på den aktuella platsen och vid maximala praktiskt använda effektnivåer och kontinuerlig sändning. Antennens tekniska utförande, placering, till antennen inmatad effekt samt sändningstid påverkar den effektiva exponeringen.

Detta är faktorer som sändaramatören kan påverka själv. Därför bör information om exponeringsförhållanden och strålskydd för elektromagnetiska fält utgöra en naturlig del av sändaramatörens utbildning.”

Kommentarer till rapporten

Under förra året skickade PTS ut förslaget till nya föreskrifter om undantag från tillståndplikt, (PTS Diarienummer 14-3600). Många, däribland SSA och ESR men också Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Elsäkerhetsverket besvarade remissen.

I remissvaret från SSM påtalades att undantag från tillståndsplikt inte innebär något undantag från reglerna om ElektroMagnetiska Fält (EMF), dvs det finns inget undantag som tillåter att användning av amatörradiosändare får överskrida gällande gränsvärden när det gäller exponering av radiovågor. Däremot behöver inte radioamatörers utrustningar som används på amatörbanden provas eller CE-märkas utan innehavaren ansvarar själv för att utrustningen uppfyller kraven.

Elsäkerhetsverket påtalade i sitt remissvar EMC-aspekten dvs att det redan uppstått problem när det används höga effekter till antenner placerade nära annan elektronisk utrustning.

EMC- och EMF-regler för CE-märkt utrustning ingår i certifieringen av utrustningen, antingen om det är en utrustning med integrerad antenn eller hela system i fallet med en extern antenn. EMC- och EMF-regler är något som även radioamatörer förväntas ha kunskaper om, oavsett att de är undantagna från kravet på CE-märkning. Kunskap om EMC och EMF finns listat i rekommendationen om kunskapskrav för amatörradiocertifikat CEPT T/R 61-02.

Förarbeten och yttranden som har koppling till ärendet

SSM Remissvar till PTS med Dnr SSM2014-2283 daterad 2014-05-07.
”Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss: Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit del av remiss avseende ovan rubricerade ärende. Det är viktigt att de föreslagna undantagen från tillståndsplikten inte på något sätt äventyrar att radiovågsexponeringen i allmän miljö eller i bostäder hålls under gällande referens och riktvärden enligt SSMFS 2008:18, dokumentet finns under följande länk (Länk se i slutet av artikeln. Reds anm).

I takt med att allt fler undantag görs från tillståndsplikten minskar överblicken över människors exponering av radiovågor. Denna utveckling är enligt SSM icke önskvärd.
SSM har i övrigt inga synpunkter på ovan nämnda remiss.”

PTS kommentarer:

Utdrag ur sammanställning och analys av inkomna remissvar avseende förslag på Post- och telestyrelsens undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. (PTS Dnr 14-3600 2014-12-19)

PTS svar avseende synpunkterna från Strålsäkerhetsmyndigheten
”När det gäller amatörradio så kan effektnivåerna framstå som höga vid jämförelse med många andra undantag och dessutom kan antennerna ge viss riktverkan. Emellertid används amatörradio i jämförelse med andra radioanvändningar mycket sparsamt. Det är en hobbyverksamhet som knappast troligen innebär några konsekvenser i större omfattning på allmän miljö eller i bostäder – annat än möjligen hos den aktuelle radioamatören själv. Den angivna effekten är högsta möjliga effekt som inte heller alltid nyttjas. Enligt uppgift är det vanligare med användning av betydligt lägre effekter. PTS kommer att kalla till möte för diskussion angående Strålsäkerhetsmyndighetens remissvar.”

Elsäkerhetsverkets remissvar Dnr 14EV 1587 daterad 2014-05-14
”Elsäkerhetsverket har tagit del av det remitterade förslaget och tillstyrker detsamma.

Bakgrund och Elsäkerhetsverkets bedömning
Regelverket kring elektromagnetisk kompatibilitet utgår från lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet, under vilken regeringen har meddelat en förordning och Elsäkerhetsverket beslutat om föreskrifter. Elsäkerhetsverket utövar också tillsyn över efterlevnaden av regelverket.
Radioamatörer står för en inte obetydlig andel av Elsäkerhetsverkets ärenden som avser problem med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Amatörradio har, jämfört med andra radiotjänster, ovanligt stora friheter (hög sändareffekt, utrustning som inte behöver vara CE-märkt, frihet att välja antenner med mera) och det är därför viktigt att bakomliggande kunskaper är goda för att verksamheten ska fungera bra tillsammans med sin elektromagnetiska omgivning.
Verksamheten bedrivs vanligen nära annan utrustning i bostadsmiljö vilket gör risken för EMC-problem relativt uppenbar.

Elsäkerhetsverket ställer sig mycket positiv till att PTS kräver kunskaper enligt CEPT Rekommendation T/R 61-02. Detta då rekommendationen innehåller en mängd punkter som direkt eller indirekt har koppling till EMC. Kunskapskraven är lika viktiga oavsett om radioamatörer använder hembyggd eller köpt utrustning.
Det bör i sammanhanget också noteras att EMC-regelverkets tillämplighet inte påverkas av om användningen är tillståndspliktig eller ej.”

Kort sammanfattning av mätresultaten i mätrapporten SSM2015-4097-3
"Mätningarna visar även att typfall 1, 2, 3, 4 och 6 kan alstra fältstyrkor som överskrider referensvärdena enligt SSMFS 2008:18 på platser där allmänheten kan vistas. Det skulle kunna undvikas genom adekvata kunskaper om strålskydd och ett medvetet val av antennens placering. Information om strålskydd för elektromagnetiska fält bör därför utgöra en naturlig del av sändaramatörens utbildning.

Vid jämförelse med referensvärdena ska E- och H-fälten beräknas som medelvärden över en sexminutersperiod. Det är dock ovanligt att sändning med konstant uteffekt pågår kontinuerligt under sex minuter, vilket i praktiken medför en betydande marginal till referensvärdena."

Vad kan det här betyda för amatörradion i Sverige?

En del av ovanstående synpunkter kan naturligtvis upplevas som hot eller begränsningar för oss användare av amatörradio. Nya EU-direktiv tillkommer ständigt och det ankommer på myndigheterna i medlemsländerna att genom nationell lagstiftning implementera och följa dessa direktiv. Utan att gå djupare i allt detta just nu så kan vi i alla fall konstatera att det sker stora förändringar i vår omvärld där vissa kan påverka amatörradiotjänsten och våra privilegier. Förändringarna är dock långsamma och det som sker nu har diskuterats i över tio år inom olika samarbetsgrupper inom EU. Några få länder har infört självcertifiering där man får ta ansvar för att den fältstyrka man genererar inte överstiger tillåtna gränsvärden vid tomtgränsen. Exempel är Tyskland.

Vilka argument i sakfrågan om EMF skall ESR föra fram?

Efter diskussioner inom styrelsen föreslår vi följande som utgångspunkt:

* EMF-mätrapporten från SSM ger tydligt svar att man kan anpassa sin anläggning att inte överskrida referensvärdena genom att tillämpa kunskaper om antenner och elektromagnetiska fält.

* Den nya provfrågebanken som PTS tagit fram och som nu täcker praktiskt taget hela bredden enligt CEPT T/R 61-02 är betydligt mer omfattande än den tidigare. Den nya provfrågebanken har enligt uppgifter från PTS även kompletterats med ett ganska omfattande paket provfrågor i ämnena Elsäkerhet, EMC och EMF. SSM har också för mer än ett år sedan, av PTS, inbjudits att komma med rekommendationer på kunskapskrav inom ämnet EMF på samma sätt som Elsäkerhetsverket medverkat vid framtagning av kunskapskraven för EMC.

* För att i möjligaste mån minimera risken för framtida regleringar från SSM eller PTS såsom införande av kraftigt reducerade sändareffekter eller andra oönskade begränsningar anser föreningen att ett större fokus på utbildning och vidareutbildning av radioamatörer är nödvändigt. Målet bör vara att kunna visa för myndigheterna att radioamatörerna har den kunskap och kompetens inom EMC och EMF som är relevant att kräva för att handha sin utrustning på ett korrekt sätt.

* Vissa antenntyper är, som vi känner till, mindre lämpliga om de används på fel sätt och placeras på platser nära allmänheten. Styrelsen är övertygad om att det med hjälp av goda råd och tips i kombination med PTS provfrågor för nya amatörer och frivillig vidareutbildning för oss andra går att nå hela vägen fram till en acceptabel lösning för alla parter.

* ESR bör därför genom sina medlemmar sträva efter att utbyta erfarenheter och kunskap om hur man kan beräkna, kontrollera och vid behov sträva efter att minimera höga fältstyrkor i närheten av sin amatörradioanläggning utan att för den sakens skull tumma orimligt mycket på effekt och funktion.

Finns det flera, eller andra, bra argument?

ESR efterfrågar nu DINA tankar om hur föreningen fortsättningsvis skall arbeta med frågor om EMF.
Innan ESR tar beslut och formulerar några ståndpunkter i frågan om EMF, så önskar styrelsen per omgående få in synpunkter från Dig som är medlem i ESR. Även synpunkter från icke medlemmar är välkomna.

-Är detta en fråga som är viktig för Dig?
-Skall ESR engagera sig eller avvakta?
-Hur vill Du att ESR går vidare?

Skicka dina synpunkter med e-post till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Referenser

EMF-mätrapporten från SSM
http://www.esr.se/phocadownload/Foreningen/faltmatning_av_amatorradioanlaggningar.pdf

Remissvaren från 2014 hos PTS
https://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2014/Remiss-angaende-PTS-forslag-till-foreskrifter-om-undantag-fran-tillstandsplikt-for-anvandning-av-vissa-radiosandare/

På länken ovan finns
*SSM remissvar till PTS med Dnr SSM2014-2283
*Elsäkerhetsverket remissvar till PTS med Dnr 14EV 1587
*PTS kommentarer till remissvaren

SSM FS 2008 18
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-18.pdf

@

Sexy Polling: there is nothing to show!

 

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information