Regler och trafikmetoder


Det är en fråga som allt fler ställer sig. Knappt någon bygger ju något längre och all radioutrustning som behövs för att prata radio kan köpas över disk. Ja så kan det låta ibland. Operatörsmässigt skiljer sig amatörradio inte heller så mycket från att använda andra typer av radioapparater som t.ex. Privatradio. Men många tänker kanske inte på att det frekvensspektrum som via ITU och myndigheterna har tilldelats för amatörradio är enormt och faktiskt fullt jämförbart i MHz räknat med många andra tilldelningar som för rundradio och TV, maritim radio, flygtrafik, militär trafik och andra områden, ja faktiskt även om man slår ihop alla de andra. Många frekvensband för amatörradio delas med andra radioanvändare och radiospektrum representerar ett mycket högt och snabbt ökande ekonomiskt värde, särskilt på frekvenser över 1 GHz. Att amatörradio fortfarande existerar på så fria villkor som vi har, beror på att myndigheterna hittills har ansett att vi har den tekniska kompetens som krävs för att hantera vår utrustning på ett bra sätt utan att orsaka störningar och problem för andra. Amatörradiocertifikatet är ett bevis på detta förtroende och det skall vi vara rädda om. På senare år, kanske delvis på grund av ökat tryck från kommersiella krafter, har tyvärr vår kompetens börjat ifrågasättas från myndighetshåll, och därmed även behovet av det enorma frekvensområde som helt gratis är upplåtet för amatörradion. Än är det dock inte för sent och det är hög tid för oss att agera ansvarsfullt exv genom att skaffa oss ökade kunskaper om de nya kraven.

Vad är amatörradions särart?

Amatörradio är den enda av ITU erkända radiotjänsten där egenkonstruerad och egenbyggd radioutrustning med hög uteffekt är tillåten att använda på många olika frekvensband utan några regleringar som kanalindelning och sändningsslag. Inte heller krävs enskilda tillstånd, utan användningen i Sverige är undantagen från tillståndsplikt. Motsatsen är olika typer av kommunikationsradio som Landmobil radio, Jaktradio, PMR och Privatradio m m där användarna är begränsade till användning av CE-märkt utrustning med förbestämda/fasta kanalfrekvenser och låg uteffekt/ERP.

När det gäller traditionell Landmobil radio är den tillståndspliktig och har geografiska begränsningar av användningsområdet till några mil runt basstationen för att kunna återanvända samma frekvens ett antal mil därifrån. Riksfrekvenser, dvs att fritt använda en viss frekvens i hela landet, är sällsynta för att få ett ekonomiskt utnyttjande av frekvenserna.

Jaktradio, PMR, PR-radio m m är, liksom amatörradion, undantagen från tillståndsplikt, men har istället låga effekter och tillgång till flera olika frekvenser och risken för störningar är därför liten och kan ge bra utnyttjande av frekvensspektrum ändå.

Amatörradion är i detta perspektiv unik eftersom den har det bästa från alla världar: stort antal frekvenser som får användas fritt i hela landet, höga tillåtna effekter, även egenkonstruerad och egenbyggd radioutrustning är tillåten, inga enskilda tillstånd krävs, dvs det är gratis att använda frekvenserna.
För amatörradio är det användaren som godkänns genom kompetensprov, medan för Landmobil radio, Jaktradio, PMR och Privatradio m m är det själva radioutrustningen som provas så att den uppfyller de tekniska kraven och kan CE-märkas.

Vem bestämmer vad?

Amatörradio och amatörradiosatellittjänsten är etablerad av den Internationella teleunionen, genom radioreglementet ITU RR.
Adminstrationerna i respektive CEPT-land (i Sverige PTS) reglerar genom föreskrifter tekniska och operatörsrelaterade frågor, samt utfärdar individuella tillstånd och tilldelar även anropssignaler.

Radioamatörer måste genomgå en examination för att visa att de har tillräckliga tekniska kunskaper, kännedom om trafikmetoder, nationella lagar och regler. Det finns ofta flera olika typer av examinationer, med stigande svårighetsgrad och ökande tillgång till olika privilegier som t ex frekvensspektrum och maximalt tillåten uteffekt.

I Sverige finns f n enbart ett enda amatörradiocertifikat som i nivå motsvarar den högsta klassen i de olika länderna, sk HAREC, Harmonized Amateur Radio Examination Certificate.

Varför behövs flera olika certifikatklasser?

European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) beskriver tre olika nivåer för amatörradio-examineringar: HAREC, Novice och Entry Level. Deras förhållande till varandra har granskats av CEPT. Avsikten med både Novice och Entry Level är att de skall ha begränsade privilegier, för att uppmuntra till vidareutbildning med HAREC som slutmål.

1/ CEPT Rekommendation T/R 61 02 ger möjlighet för administrationer som är CEPT-medlemmar att utfärda certifikat enligt Harmonised Amateur Radio Examination Certificate (HAREC). Ett sådant certifikat visar att personen, vid examinationen, uppfyller kraven i målbeskrivningen (Examination Syllabus) för HAREC. Ett HAREC-certifikat kan även användas som grund för att utfärda en licens i ett annat CEPT-land även om certifikatet inte har delats ut av samma land.
2/ På grund av den höga tekniska nivån på teoridelen för HAREC i målbeskrivningen (Examination Syllabus), så har ERC Report 32 beskrivit en medium-nivå examination med en delmängd av kraven jämfört med HAREC, anpassad för en Novis-licens. En av anledningarna för att ta fram ERC Report 32 har varit tveksamheten hos flera CEPT-länders administrationer att ta fram egna nationella kompetenskrav och införa en Novis-licens.

3/ ECC Report 89 beskriver en tredje nivå, det som kallas Entry Level (kallas ibland Instegscertifikat), en typ av lägsta-nivå på målbeskrivningen (Examination Syllabus) och hur den skall administreras. Denna certifikatnivå har låga kunskapskrav och det är ett rent nationellt certifikat som inte gäller vid besök i andra länder.

Varför olika privilegier?

Privilegierna kopplas till frihet under ansvar, dvs större kunskap ger större frihetsgrad. De två högsta klasserna ger en unik rätt till användning av egenkonstruerad och egenbyggd radioutrustning grundat på ett uttryckligt undantag från CE-märkning i RE-Direktivet. Förutsättningen för detta undantag är att man genom avlagt godkänt prov för amatörradiocertifikat kan visa att man har tillräckliga kunskaper för att inte orsaka s k skadlig störning för andra radioanvändare, inte orsakar EMC- och EMF-problem samt att den utrustning som används är el- och personsäker.

Administrationer inom CEPT (i Sverige är det PTS) skall enligt CEPT säkerställa att privilegierna som kopplas till en ev Entry level klass uppmuntrar till vidareutbildning till en högre klass, med HAREC som slutmål.

HAREC (Harmoniserat amatörradiocertifikat)

Tillgång till samtliga nationellt tillåtna frekvensband/spektrum för amatörradio och alla tillåtna trafiksätt. För trafik vid besök i annat CEPT-land gäller regler enligt information i CEPT T/R 61-01 och respektive lands nationella regler för frekvensanvändningen. Ger generellt rätt att konstruera och använda egenbyggd utrustning m m.

Novice (Mellan-nivån)

Färre privilegier än vad som medges för HAREC men större tillgång till frekvensspektrum och högre maximal uteffekt jämfört med Entry Level. Vid tillfälligt besök i annat land som stöder CEPT gäller ECC/ERC Rekommendation 05/06 för Novice. Ger generellt rätt att konstruera och använda egenbyggd utrustning m m. För utländska radioamatörer med Novice-certifikat som besöker Sverige, så ger denna klass inte någon rätt att använda amatörradioutrustning, eftersom Novice saknas i de svenska bestämmelserna.


Entry Level (Instegscertifikat)

Begränsad tillgång till frekvensspektrum och med kraftig begränsning av maximalt tillåten uteffekt jämfört med både Novice och HAREC. I praktiken ett nationellt operatörscertifikat med anpassade privilegier för olika länder. Vissa länder t ex Danmark som infört en D-licens tillåter enbart CE-märkt utrustning vilka regleras i RE-Direktivet. Alltså samma grundprinciper som gäller för PMR och Privatradio, men med den skillnaden att operatören genomgått en avsevärt förenklad utbildning med tonvikt på kännedom om regler och handhavande av amatörradioutrustning.

Detta certifikat gäller inte i andra länder, till skillnad mot HAREC och Novis vilka båda är harmoniserade certifikat.

 

Synen på kunskapskrav bland intressenterna

Vem är intressenterna?

Alla som på något sätt påverkas eller kan påverka amatörradio är intressenter. Två huvudgrupper är tydliga, den ena med myndigheterna som utfärdar föreskrifter och utövar tillsyn och den andra gruppen med användarna vilka är såväl enskilda radioamatörer som företag, organisationer, föreningar och klubbar.

I denna sammanställning begränsar vi oss till SSM, Elsäkerhetsverket och PTS på myndighetssidan och ESR och SSA som representanter för olika intresseinriktningar bland användarna.

Finns det några hotbilder?

ESR har identifierat flera potentiella hotbilder som alla på något sätt kan kopplas till myndigheter som ställer ökade krav på teknisk kompetens hos oss radioamatörer eller som vill skära ner i våra frekvenstilldelningar. I bakgrunden finns EU med allt fler direktiv som medlemsstaterna är tvingade att implementera och omsätta i svensk lag. Det handlar till stor del om skärpningar av krav inom EMC, Elsäkerhet och EMF. Radioamatörerna har egentligen inget att sätta emot och det enda som möjligen kan reducera eller i bästa fall eliminera dessa hotbilder är att möta de ökade myndighetskraven som ställs på radioamatörer med ökade kunskaper, och att vi kan visa att har förståelse för varför det finns krav, varifrån de kommer samt att de efterlevs.

Det finns krafter inom EMC-standardiseringen som gärna vill ha lägre EMC-krav för produkter, med syfte att det ska bli billigare att tillverka. Ofta ifrågasätts, exempelvis inom IEC/CISPR internationellt och CENELEC/TC210 på Europanivå, varför det finns krav att skydda bland annat kortvågsfrekvenser från radiostörningar. Goda kunskaper om EMC kan vara det som avgör om man som radioamatör överhuvudtaget kan utöva sin hobby där den kunnige har bättre förutsättningar att klara av situationen och undvika eller lösa störningsproblem.

För att ge en tydligare lägesbild av vad olika intressenter anser om kunskapskrav, så följer här en sammanställning av uttalanden och ståndpunkter som ESR hämtat in från olika öppna källor.


Myndigheter

Vilket ansvarsområde har de olika myndigheterna?

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är en myndighet under Miljö- och energidepartementet. SSM har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Starka elektromagnetiska fält över gränsvärden i rekommendationerna kan vara hälsoskadliga. Därför tar Strålsäkerhetsmyndigheten fram referensvärden, som anger den högsta strålningsnivån som allmänheten bör exponeras för. Dessa referensvärden är baserade på riktlinjer från EU, vilka i sin tur baseras på internationell forskning.

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är den myndighet som är ansvarig för tekniska säkerhetsfrågor på elområdet och hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Myndighetens uppdrag är att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk materiel samt att medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet. Elsäkerhetsverket utfärdar föreskrifter om behörighet att utföra elinstallationer samt om elsäkerhet och EMC för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel. Störningar på radiokommunikationer som orsakas av elektrisk materiel såsom ljusskyltar eller motorstyrningar ligger inom Elsäkerhetsverkets ansvarsområde.

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som ansvarar för områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, it och radio. PTS planerar för den långsiktiga användningen av radiospektrum i Sverige för att möjliggöra framtida spektrumanvändning, teknisk utveckling av framtida teletjänster. PTS reglerar också för användningen av radiospektrum genom tilldelning av tillstånd och genom undantag från tillståndsplikt. Inom PTS ansvarsområde ligger även marknadstillsyn av CE-märkt utrustning enligt RED.

Vilka är Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) ståndpunkter?

I en kallelse till samrådsmöte har SSM uttryckt sig så här; "En förutsättning för att reglering av effektnivåer inte ska bli nödvändig är att föreningarna SSA, ESR och FRO aktivt bidrar till att öka och upprätthålla medlemmarnas kunskapsnivå avseende strålskydd".

Det tolkas av ESR som ett slags förtäckt hot, och även om SSM inte har något juridiskt mandat att lägga uppdrag på ideella föreningar och organisationer, så är alternativet att inte bidra så som SSM önskar ett betydligt sämre alternativ.

SSM har samtidigt under 2016 anmodat PTS att undersöka om sänkningar av maximalt tillåtna effektnivåer i PTS undantagsföreskrift i kombination med en utökning av provfrågebanken kan säkerställa att alla radioamatörer kan anses ha/få den kunskapsnivå som behövs för att kunna använda amatörradio på ett strålsäkert sätt.

Citat från SSM mätrapport: “...Antennens tekniska utförande, placering, till antennen inmatad effekt samt sändningstid påverkar den effektiva exponeringen. Detta är faktorer som sändaramatören kan påverka själv. Därför bör information om exponeringsförhållanden och strålskydd för elektromagnetiska fält utgöra en naturlig del av sändaramatörens utbildning.”

Vad har SSM gjort?

En del i myndigheternas åtaganden är att informera allmänheten om sitt uppdrag. Detta kan ske på många sätt. SSM har deltagit på SSA Årsmöte 2016 med ett föredrag om EMF och strålskydd.

Vilka är Elsäkerhetsverkets ståndpunkter?

“Radioamatörer står för en inte obetydlig andel av Elsäkerhetsverkets ärenden som avser problem med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Amatörradio har, jämfört med andra radiotjänster, ovanligt stora friheter (hög sändareffekt, utrustning som inte behöver vara CE-märkt, frihet att välja antenner med mera) och det är därför viktigt att bakomliggande kunskaper är goda för att verksamheten ska fungera bra tillsammans med sin elektromagnetiska omgivning.
Verksamheten bedrivs vanligen nära annan utrustning i bostadsmiljö vilket gör risken för EMC-problem relativt uppenbar. Elsäkerhetsverket ställer sig mycket positiv till att PTS kräver kunskaper enligt CEPT Rekommendation T/R 61-02. Detta då rekommendationen innehåller en mängd punkter som direkt eller indirekt har koppling till EMC. Kunskapskraven är lika viktiga oavsett om radioamatörer använder hembyggd eller köpt utrustning.

Det bör i sammanhanget också noteras att EMC-regelverkets tillämplighet inte påverkas av om användningen är tillståndspliktig eller ej.” (Utdrag ur remissvar 2014-05-14)

Vilka är PTS ståndpunkter?

I en Promemoria till PTS 2011 föreslog ESR att ett CEPT Novice motsvarande kunskapskraven i ERC Report 32 inrättas.

PTS svarade ESR att man för tillfället inte hade några möjlighet att arbeta med detta men att man var beredd att ta upp saken till förnyad diskussion senare när arbetet med den nya provfrågebanken var helt avslutat och man dragit slutsatser från denna huruvida en ytterligare certifikatsklass behövs eller ej. Vid diskussioner med SSA framkom också att SSA med kraft motsatte sig fler certifikatklasser, varför det fortsatta arbetet avstannade.

PTS svar avseende synpunkterna från Strålsäkerhetsmyndigheten, som bl.a. framförts vid svar på remiss av föreskrifter för undantag från tillståndsplikt: ”När det gäller amatörradio så kan effektnivåerna framstå som höga vid jämförelse med många andra undantag och dessutom kan antennerna ge viss riktverkan. Emellertid används amatörradio i jämförelse med andra radioanvändningar mycket sparsamt. Det är en hobbyverksamhet som knappast troligen innebär några konsekvenser i större omfattning på allmän miljö eller i bostäder – annat än möjligen hos den aktuelle radioamatören själv. Den angivna effekten är högsta möjliga effekt som inte heller alltid nyttjas. Enligt uppgift är det vanligare med användning av betydligt lägre effekter.”

Vad har PTS gjort?

PTS har under hösten 2016 kompletterat och utökat provfrågebanken med ett stort antal frågor om EMC och EMF. Dock inväntar PTS klartecken från bl.a Elsäkerhetsverket innan frågorna publiceras, bl.a när det gäller nivån på utbildningen, och från SSA när det gäller vilka åtgärder som kommer att vidtas för att öka kunskaperna om EMF hos radioamatörerna. En översyn av PTS undantagsföreskrifter med avseende på eventuellt införande av effektbegränsningar har påbörjats.

Organisationer

Vilka är ESR ståndpunkter?

ESR har i dokumentet Målbild och fokusområden valt att benämna medium-nivån Novis som ett Instegscertifikat och anser att den tillsammans med HAREC är de två klasser som PTS bör administrera.

Entry Level definieras av ECC Report 89 och är ett renodlat operatörscertifikat. ESR anser att det inte kan göras troligt att en operatör genom sådan utbildning, vilken enbart omfattar begränsade kunskapskrav enligt Report 89, får den kunskapsmängd som behövs för amatörradio. Utbildningen till ett amatörradiocertifikat, oberoende av klass, bör som minimum ge en solid teknisk grund till förståelse för exponering av elektromagnetiska fält, EMF och möjligheten till att utföra tekniskt relevanta fältstyrkeberäkningar enligt gällande EMF- och EMC-krav. Detta som argument för att möta de krav som SSM nu ställer.

Entry Level är samtidigt ett nationellt certifikat som inte är harmoniserat mellan CEPT-länderna och därför inte ger de fördelar som Novis och HAREC ger när det gäller tillfällig vistelse i annat land.

Efter det att ECC Report 89 publicerades 2006, så har förutsättningarna ändrats bl a genom ett långtgående EU-direktiv om exponering av elektromagnetiska fält där Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är tillsynsmyndighet. EU-direktivet har i Sverige omsatts till en Föreskrift med allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering av elektromagnetiska fält (SSMFS2008-18).

ESR värnar om amatörradio som en teknisk hobby för personer med radiotekniskt intresse i enlighet med gällande definitioner i PTS Föreskrifter där amatörradiotrafik definieras: “...icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt radiotekniskt intresse och utan vinstsyfte”.

PTS definition har sitt ursprung i Internationella teleunionens Radioreglemente, ITU RR 1.56. “Amateur Service: A radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.”

Vad har ESR gjort?

Det viktiga just nu är att ta vår del av ansvaret för att bidra till ökade kunskaper så att myndigheterna kan bli trygga i att radioamatörkollektivet har tillräcklig förståelse för EMC- och strålsäkerhet och tar detta område på allvar så att vi kan få behålla nuvarande privilegier. En arbetsgrupp för EMC och EMF-frågor med SSA, FRO, ESR har bildats.

ESR har under 2015 och 2016 publicerat ett flertal faktaartiklar med information om vad undantaget i RE-Direktivet, tidigare R&TTE, innebär och vilka lagar och regler som påverkar amatörradio. En enkät har genomförts. Information och artiklar om EMC och EMF har spridits via webbtidningen ESR Resonans, föreningens webbplats www.esr.se samt via sociala media som Twitter och Facebook samt alla större diskussionsforum för amatörradio.

En översättning till svenska av hjälptexterna i ICNIRPcalc-programmet har utförts i samarbete mellan ESR och SSA. Programmet är fritt tillgängligt via www.esr.se och från IARU Region 1 webbplats och kan användas för att beräkna fältstyrka för olika typer av antenner baserad på valda effektnivåer, sändningsslag och avstånd.

ESR har tagit fram ett omfattande kompendium om EMC och EMF. Kompendiet är främst tänkt som koncept för klubbar och föreningar som vill ta fram eget utbildningsunderlag för sin kursverksamhet. Det kan även passa som faktaunderlag för den nyfikne radioamatören som vill förkovra sig, ungefär så som syftet med boken “KONCEPT för radioamatörcertifikat” är. Kompendiet beräknas kunna publiceras under våren 2017 och kommer att bli fritt tillgängligt som pdf-dokument för alla, dvs även för dem som bedriver utbildning för amatörradiocertifikat.

Notera att ESR för närvarande inte arbetar specifikt med certifikatsfrågorna utan istället lägger resurserna på att möta de ökade behoven av kunskaper som de höjda myndighetskraven ser ut att medföra. Men certifikat och kunskap hänger ändå ihop med de privilegier vi har eller riskerar att förlora.

Vilka är SSA ståndpunkter?

SSA har varit mycket sparsam med publik information till medlemmarna när det gäller innehållet i föreningens förslag på införande av instegscertifikat och inte meddelat några tydliga ståndpunkter. Här nedan citeras den information vi funnit på www.ssa.se samt i några styrelseprotokoll publicerade i QTC.

Från www.ssa.se:
“27 juni 2016 SSA:s idé om ett nytt instegscertifikat kan få en bred förankring Förslaget blev väl mottaget i Friedrichshafen. Vid en informell sammankomst som ordnades av IARU Reg. 1 under mässdagarna i Friedrichshafen, presenterade Anders SM6CNN tankarna på en ny, enhetlig certifikatklass för nybörjare. Idén rönte allmän uppskattning hos deltagarna. Vi hoppas att frågan kan behandlas på nästa IARU Reg. 1 årsmöte.”

Utdrag ur SSA styrelseprotokoll:
SSA “vill ha ett liknande instegscertifikat som Tyskland, Österrike och Schweiz”. (QTC 1/17 sid 30)
SSA har under hösten 2016 haft möte med PTS och redogjort för sina tankar för att PTS inrättar “ett nationellt instegscertifikat enligt ECC Report 89 med i stort sett harmoniserade rättigheter gällande de i Tyskland.” (QTC 1/17 sid 32.)

Vad PTS ansåg om tankarna är inte känt för ESR.

Vad har SSA gjort?

SSA har meddelat att man avser komplettera sitt utbildningsmaterial för amatörradiocertifikat med nya kapitel om EMF och strålsäkerhet och att det skall vara klart den 31 dec 2016.

Ett utkast till självstudietext med provfrågor fanns färdigt i augusti 2016. “Tanken är att detta ska ligga på SSA hemsida tillsammans med en lärarhandledning med bilder som ska kunna användas vid utbildningar.” (SM3PXO)

SSA har publicerat mötesanteckningarna från "Arbetsgruppen för EMC och EMF frågor" från mötena med SSM, Elsäkerhetsverket och PTS, i likhet med ESR och FRO, på respektive organisations webbplats.

Avslutande kommentarer

Det skall nämnas att PTS ingår i European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) som är ett samarbetsorgan inom de olika post- och teleadministrationerna i Europa.

Länder som är anslutna till CEPT förenklar numera handläggningen av tillståndsärenden för amatörradio genom att tillämpa gemensamma rekommendationer som man utarbetat i samråd. Även länder utanför CEPT kan ansluta sig till CEPT:s olika rekommendationer vad gäller amatörradio, genom s.k. harmonisering.
I skrivande stund är den lägsta klassen Entry Level, som SSA föreslår, inte harmoniserad och frågan har ännu inte tagits upp till diskussion på CEPT-gruppens möten. Input till dessa möten kan komma från olika håll, t ex från IARU som skulle kunna föreslå att även kunskapskraven för den lägsta klassen Entry Level harmoniseras. SSA har meddelat att man hoppas “att frågan kan behandlas på nästa IARU Reg. 1 årsmöte.” (SSA.SE 27 juli 2016)

ESR Omvärldsbevakning
Ove Nilsson, SM6OUB
@

Peter Sundberg SM2CEW

Som radioamatör kan man alltid utvecklas och behåller man ett öppet sinne så handlar det oftast om ett livslångt lärande. Man lär sig till största delen av kollegor i hobbyn som endera kommit en bit längre i sitt experimenterande eller så besitter de kunskaper genom utbildning eller profession.SM2CEW 8 m parabol

Läs mer...

IARU Region 1 har tillsammans med de nationella medlemsorganisationerna (i Sverige SSA) utarbetat en gemensam bandplan. Nedanstående bandplan gäller för Region 1, som omfattar Europa och Afrika. 

Läs mer...

Vad gör en radioamatör?

De olika inriktningarna inom amatörradion bildar en mycket mångfacetterad totalbild. Man kan mycket grovt indela verksamheten inom amatörradio- och amatörradiosatellittjänsterna i tre huvudområden:

Läs mer...

 The "Radio Amateurs Code" formulerades 1928 av Paul M Segal för American Radio Relay Leage (ARRL). Syftet var att skapa enkla riktlinjer för hur radioamatörerna skulle uppträda.

Samhället moderniseras och språkbruket förändrats ständigt. Även om man idag ord för ord inte kan följa Paul M Segals kod som den skrevs 1928 så kan den fortfarande fungera som riktlinje för dagens amatörradio. 

The Radio Amateurs Code
1 En Amatör är en gentleman. Han uttnyttjar inte medvetet etern för sitt nöjes höga skull så att han minskar andras. Han underkastar sig de förpliktelser hans förening åtager sig gentemot allmänheten och staten.
2 En Amatör är laglydig och plikttrogen.
3 En Amatör är framåtsträvande. Han håller sin station ajour med teknikens senaste framsteg. Den är välbyggd och effektiv.
4 En Amatör är vänlig. han sänder långsamt och tåligt när någon begär det. Han råder och hjälper nybörjare. Han bistår och samarbetar gärna med lyssnare. Allt detta kännetecknar den verklige amatören.
5 En Amatör är behärskad. Radion är hans hobby. Han låter den aldrig inkräkta på de skyldigheter han har mot sitt hem och sin familj, sitt arbete, sin skola och sitt land.
6 En Amatör är fosterlandvän. Hans kunskaper och hans station står alltid till fosterlandets tjänst.

Uppdaterad 2006-02-02

 

 

 

Underkategorier

Kategorin Amatörradiotrafik omfattar alla aspekter kring användande av radio på de frekvensband som är upplåtna för amatörradiotrafik.

 

 

 

 

ITU International Telecommunication Union, Internationella teleunionen ITU är en mellanstatlig internationell organisation för global samordning av telenät och teletjänster. ITU bildades 1865 och är sedan 1947 FN:s fackorgan inom telekommunikationsområdet. Unionen är organiserad i ett sekretariat och tre sektorer, radiosektorn, standardiseringssektorn och utvecklingssektorn (ITU-R, ITU-T och ITU-D). Intressenter inom den privata sektorn kan delta i arbetet inom en eller flera sektorer.

ITU Radiocommunication Sector, ITU:s radiosektor. ITU-R ansvarar för allt ITU-arbete inom radioområdet. ITU-R samordnar och registrerar användningen av radiofrekvenser och den geostationära satellitbanan inom ramen för det internationella radioreglementet, RR. RR ses över och revideras av världsomfattande radiokonferenser som hålls med 2-3 års mellanrum. ITU-R utarbetar rekommendationer i olika frågor inom radioområdet. 

IARU - International Amateur Radio Union är organiserat i tre regioner, med samma geografiska indelning som ITU:s (International Telecommunication Union) regioner. Sverige tillhör region 1 och den hemsidan finns här

IARU är det enda internationella organ, där samråd om amatörradions intressen sker regelbundet, dels i generella konferenser och dels i arbetsgrupper med olika inriktning.

IARU har som syfte att:

  • Verka för att av ITU tilldelade frekvensband för amatörradio bevaras.
  • Förbättra amatör- och amatörsatellittjänsternas status inom tilldelade frekvensband.
  • Verka för tilldelning av ytterligare frekvensband för amatörradio.
  • Frekvensplanera amatörradiotrafiken inom tilldelade amatörradioband genom samråd och rekommendationer.

ESR deltar aktivt i flera av IARU:s arbetsgrupper. Läs mer i länkarna nedan:

The foresight project

EMC working group


 

CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, Europeiska post- och telesammanslutningen. CEPT är en samarbetsorganisation mellan de europeiska post- och teleregulatörerna. Den bildades 1959 för samarbete mellan de europeiska post- och teleförvaltningarna, men sedan 1992 arbetar CEPT endast med regulativa frågor. CEPT har idag över 40 medlemsländer. 

CEPT är paraply-organisationen för de tre kommitteerna 


- ECC (Hanterar Elektronisk kommunikation)
- CERP (Hanterar regelverk för fysisk post)
- Com-ITU (Hanterar ITU-policy för CEPT)


Ordförande i respektive kommitte utgör tillsammans ledningsgruppen
(ordförandeskapet) för CEPT

Ledningsgruppen kan kontaktas via CEPT:s ständiga säte (ECO) i
Köpenhamn.

 

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, it och radio.

Läs mer om amatörradio på PTS hemsida https://pts.se/sv/privat/radio/amatorradio/

 


CISPR International Special Committee on Radio Interference, IEC:s särskilda kommitté för frågor om radiostörningar. CISPR arbetar för internationella överenskommelser till skydd av radiomottagning från olika slag av störande elektrisk utrustning.

Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska säkerhetsfrågor såsom elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet – EMC. Verket utfärdar föreskrifter om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel. Vidare är Elsäkerhetsverket ansvarig myndighet för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör.

NRAU - Nordic Radio Amateur Union 

NRAU har till uppgift att stärka samarbetet mellan de nationella föreningarna i Norden (SSA, EDR, NRRL, SRAL och IRA) till gagn för den enskilde radioamatören i form av ett bra Nordiskt samarbete t ex vid detaljplanering av olika tryper av gemensamma aktiviteter som SAC- och NRAU-testerna m m. Särskilt inom VHF, UHF, och SHF-området är samarbetet sedan länge väl utbyggt med öppna årliga möten där alla intresserade får delta, samt genom löpande kontakt mellan de Nordiska "Managers". Den organiserade tidskriftsutväxlingen samt informationsutbytet föreningarna emellan är också viktiga faktorer. 

Vart tredje år avhåller NRAU ett förberedelsemöte inför kommande IARU konferens. På mötet avhandlas förutom interna Nordiska angelägenheter, gemensamma strategier när detta är möjligt och förslag till gemensamma kandidater till olika poster i IARU.

Under IARU konferenserna ger detta de Nordiska länderna möjlighet att delta i många olika arbetsgrupper och även i de tillfälliga samrådsgrupper som bildas under en konferens.    

Genom samarbetet täcker de Nordiska 2-3 mans delegationerna lika mycket som de stora ländernas 5-8 mans delegationer. Detta betyder att NRAU-länderna får betydligt större genomslagskraft än de små länderna eller om länderna skulle ha agerat på egen hand. 

NRAU är en både enastående och viktig bricka i spelet om amatörradions organisatoriska uppbyggnad i de Nordiska länderna.

Läs mer

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information