Regler och trafikmetoder

Amatörradio är en underbar fritidssysselsättning. Det finns mängder av olika intresseområden, i en och samma hobby. Förutom teknisk kunskap, är det även viktigt att ha kännedom om vågutbredning och hur antenner fungerar. För att kontakta en DX-station tillkommer även en god operationsteknik.

Läs mer...

Automatiskt Positions Rapporterings System, APRS är i princip vanlig packet radio. Det enda som skiljer är att man skickar med sin aktuella position från en GPS-mottagare samt att informationen presenteras grafiskt på en skärm. Det som behövs för hemmabruk är en vanlig PC, en 2 m radio, tnc samt ett gratis program som heter UI-View. För mobilt bruk passar t ex Kenwood TH-D7E som har inbyggd tnc perfekt, tillsammans med en GPS-mottagare.

Läs mer...

Airmail - en presentation 

Airmail är ett dataprogram, med vars hjälp man kan sända och ta emot meddelanden över kortvågsradio. Långfärdsseglare, radioamatörer och flera andra kategorier använder numera  programmet.

Läs mer...

Enligt Internationella teleunionen (ITU) är Amatörradio (Amateur Service) en av de äldsta radiokommunikationstjänsterna. ITU är ett FN-organ som tar fram internationella rekommendationer för alla typer av radiotjänster där amatörtjänsten och amatörsatellittjänsten är erkända radiokommunikationstjänster, definierade i ITU Radio Regulations (ITU-RR).


Amatörradiotrafik definieras av ITU och PTS som; icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt radiotekniskt intresse och utan vinstsyfte. Syftet med amatörradio är att främja personlig utveckling, internationell förståelse samt teknisk färdighet och erfarenhetsutbyte inom området. Amatörradio kan därtill vara en tillgång då samhällets normala resurser för radiokommunikation behöver förstärkas.

 

Tillstånd för amatörradio

Radioamatörer behöver sedan den 1 oktober 2004 inte något enskilt tillstånd. Tillstånd och anropssignaler som utfärdats före denna tidpunkt gäller utan tidsgräns.

Definitioner

Några grundläggande definitioner på amatörradioområdet.

Amatörradiotrafik 
icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt radiotekniskt intresse och utan vinstsyfte.
(ITU RR 1.56)

Amatörsatellittrafik
amatörradiotrafik som använder satellitkommunikation.
(ITU RR 1.57)

Radioamatör
en person som innehar ett amatörradiocertifikat med tillhörande anropssignal.

Amatörradiostation
en radiostation som används för amatörradiotrafik.

Amatörradiocertifikat
ett kunskapsbevis som berättigar till bedrivande av amatörradiotrafik. Certifikatet ska vara utfärdat av en provförrättare som godkänts av PTS eller SSA.

Undantag från tillståndsplikt

Den 1 oktober 2004 utfärdade PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare, däribland radiosändare för amatörradioverksamhet. Dessa föreskrifter har därefter ändrats flera gånger.

Enligt gällande undantagsföreskrift (PTSFS 2014:5) innebär det att om du har ett amatörradiocertifikat med påtecknad anropssignal får du använda radiosändare för amatörradiotrafik i de i föreskriften angivna frekvensbanden och enligt övriga angivna villkor utan krav på tillstånd enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Kunskapskrav för amatörradiocertifikat

För ett amatörradiocertifikat krävs godkänt prov för amatörradiotrafik som visar kunskap i följande: 

Kunskap i ellära och radioteknik

 • Elektricitet, magnetism och radioteori
 • Komponenter
 • Kretsar och deras egenskaper
 • Mottagare och deras egenskaper
 • Sändare och deras egenskaper
 • Antenner, matningsledningar (kablar) och deras egenskaper
 • Radiovågors utbredning
 • Mätning på radioutrustning
 • Störningar på annan utrustning och hur dessa avhjälps

Kännedom om reglemente och trafikmetoder

 • Fonetiska alfabetet
 • Q-koden (i den utsträckning den berör amatörradio)
 • Vanligen förekommande amatörradioförkortningar
 • Internationella nödsignaler, amatörradioanvändning vid nödtrafik
 • Uppbyggnad och användning av anropssignal
 • Internationella planer för amatörradio (IARU bandplan)
 • ITU:s radioreglemente med avseende på bestämmelser för amatörradio
 • CEPT-regler rörande amatörradioanvändning
 • Lagen (2003:389), med ändringar, om elektronisk kommunikation samt Post- och telestyrelsens olika föreskrifter som berör amatörradio

Bestämmelser om kunskapskrav och utfärdande av amatörradiocertifikat är harmoniserade inom Europa genom CEPT:s rekommendationer T/R 61-01 (CEPT Radio Amateur Licence) och T/R 61-02 (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate).

Om provförrättning för amatörradiocertifikat m m

PTS har öppnat en e-tjänst för amatörradio där finns mer information om provförrättare och de regelverk som gäller. Även provfrågebanken finns tillgänglig där det går att göra övningsprov online.

Anmärkningar

Inom ITU och i Radioreglementet (RR) används det engelska ordet "service" vilket inte får sammanblandas med vårt svenska ord "tjänster" i juridisk mening; (jfr. t.ex. "Tjänsteman", "Samhällstjänst" och "Räddningstjänst"). Amatörradio är inte en sådan "tjänst".

Uppdaterad 2017-01-15

 

Underkategorier

Kategorin Amatörradiotrafik omfattar alla aspekter kring användande av radio på de frekvensband som är upplåtna för amatörradiotrafik.

 

 

 

 

ITU International Telecommunication Union, Internationella teleunionen ITU är en mellanstatlig internationell organisation för global samordning av telenät och teletjänster. ITU bildades 1865 och är sedan 1947 FN:s fackorgan inom telekommunikationsområdet. Unionen är organiserad i ett sekretariat och tre sektorer, radiosektorn, standardiseringssektorn och utvecklingssektorn (ITU-R, ITU-T och ITU-D). Intressenter inom den privata sektorn kan delta i arbetet inom en eller flera sektorer.

ITU Radiocommunication Sector, ITU:s radiosektor. ITU-R ansvarar för allt ITU-arbete inom radioområdet. ITU-R samordnar och registrerar användningen av radiofrekvenser och den geostationära satellitbanan inom ramen för det internationella radioreglementet, RR. RR ses över och revideras av världsomfattande radiokonferenser som hålls med 2-3 års mellanrum. ITU-R utarbetar rekommendationer i olika frågor inom radioområdet. 

IARU - International Amateur Radio Union är organiserat i tre regioner, med samma geografiska indelning som ITU:s (International Telecommunication Union) regioner. Sverige tillhör region 1 och den hemsidan finns här

IARU är det enda internationella organ, där samråd om amatörradions intressen sker regelbundet, dels i generella konferenser och dels i arbetsgrupper med olika inriktning.

IARU har som syfte att:

 • Verka för att av ITU tilldelade frekvensband för amatörradio bevaras.
 • Förbättra amatör- och amatörsatellittjänsternas status inom tilldelade frekvensband.
 • Verka för tilldelning av ytterligare frekvensband för amatörradio.
 • Frekvensplanera amatörradiotrafiken inom tilldelade amatörradioband genom samråd och rekommendationer.

ESR deltar aktivt i flera av IARU:s arbetsgrupper. Läs mer i länkarna nedan:

The foresight project

EMC working group


 

CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, Europeiska post- och telesammanslutningen. CEPT är en samarbetsorganisation mellan de europeiska post- och teleregulatörerna. Den bildades 1959 för samarbete mellan de europeiska post- och teleförvaltningarna, men sedan 1992 arbetar CEPT endast med regulativa frågor. CEPT har idag över 40 medlemsländer. 

CEPT är paraply-organisationen för de tre kommitteerna 


- ECC (Hanterar Elektronisk kommunikation)
- CERP (Hanterar regelverk för fysisk post)
- Com-ITU (Hanterar ITU-policy för CEPT)


Ordförande i respektive kommitte utgör tillsammans ledningsgruppen
(ordförandeskapet) för CEPT

Ledningsgruppen kan kontaktas via CEPT:s ständiga säte (ECO) i
Köpenhamn.

 

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, it och radio.

Läs mer om amatörradio på PTS hemsida https://pts.se/sv/privat/radio/amatorradio/

 


CISPR International Special Committee on Radio Interference, IEC:s särskilda kommitté för frågor om radiostörningar. CISPR arbetar för internationella överenskommelser till skydd av radiomottagning från olika slag av störande elektrisk utrustning.

Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska säkerhetsfrågor såsom elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet – EMC. Verket utfärdar föreskrifter om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel. Vidare är Elsäkerhetsverket ansvarig myndighet för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör.

NRAU - Nordic Radio Amateur Union 

NRAU har till uppgift att stärka samarbetet mellan de nationella föreningarna i Norden (SSA, EDR, NRRL, SRAL och IRA) till gagn för den enskilde radioamatören i form av ett bra Nordiskt samarbete t ex vid detaljplanering av olika tryper av gemensamma aktiviteter som SAC- och NRAU-testerna m m. Särskilt inom VHF, UHF, och SHF-området är samarbetet sedan länge väl utbyggt med öppna årliga möten där alla intresserade får delta, samt genom löpande kontakt mellan de Nordiska "Managers". Den organiserade tidskriftsutväxlingen samt informationsutbytet föreningarna emellan är också viktiga faktorer. 

Vart tredje år avhåller NRAU ett förberedelsemöte inför kommande IARU konferens. På mötet avhandlas förutom interna Nordiska angelägenheter, gemensamma strategier när detta är möjligt och förslag till gemensamma kandidater till olika poster i IARU.

Under IARU konferenserna ger detta de Nordiska länderna möjlighet att delta i många olika arbetsgrupper och även i de tillfälliga samrådsgrupper som bildas under en konferens.    

Genom samarbetet täcker de Nordiska 2-3 mans delegationerna lika mycket som de stora ländernas 5-8 mans delegationer. Detta betyder att NRAU-länderna får betydligt större genomslagskraft än de små länderna eller om länderna skulle ha agerat på egen hand. 

NRAU är en både enastående och viktig bricka i spelet om amatörradions organisatoriska uppbyggnad i de Nordiska länderna.

Läs mer

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information