Bakgrund

Med anledning av Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) rapport "Fältmätning av amatörradioanläggningar" har SSM inbjudit till ett möte mellan SSM, Elsäkerhetsverket, PTS, SSA, FRO och ESR den 26/1 2016 för att presentera en uppföljande undersökning och för att efterhöra intressenternas åsikter.

Inför mötet har ESR efterfrågat medlemmarnas och andras synpunkter på hur ESR bör agera. Detta har gjorts i form av en webbenkät med fem olika förslag på förhållningssätt. Tre av dessa har kunnat väljas samt att det lämnats möjlighet att kommentera och ge ytterligare förslag via e-post.

ESRs förslag till förhållningssätt har till stor del baserats på nedanstående konstaterande ur SSM rapport "Fältmätningar av amatörradioanläggningar".

"Antennens placering, utmatad effekt samt sändningstid påverkar den effektiva exponeringen. Detta är faktorer som sändaramatören delvis kan påverka själv. Därför bör information om exponeringsförhållanden och strålskydd för elektromagnetiska fält utgöra en naturlig del av sändaramatörens utbildning."

De synpunkter som inkommit via e-post är samtliga positiva till att ESR medverkar på olika sätt för att bidra till ökad kunskap om regelverk gällande fältstyrkor från amatörradioanläggningar. En medvetenhet om tillåtna fältstyrkenivåer anses önskvärd och en förutsättning för radioamatör-kollektivets fortsatta förtroende hos myndigheterna.

Speciellt påpekades att PTS provfrågebank i praktiken definierar kunskapsnivån varför ESR bör bidra med kunskaper till denna så att provfrågorna omfattar även EMC och EMF i tillräcklig omfattning i syfte att ge nya radioamatörer en god grundnivå.

Det framfördes också önskemål om att ESR bör arbeta med att ta fram råd och riktlinjer samt information så att både befintliga och blivande radioamatörer får möjlighet att vidga sina kunskaper i ämnena EMC och EMF. I det sammanhanget kan information om relevanta forskningsresultat när det gäller möjliga risker förknippade med radiostrålning och av myndigheterna rekommenderade gränsvärden belysas för att ge amatören en bättre möjlighet att utforma sin installation på ett säkert sätt.

Det påpekades vidare att regelverken för EMC och EMF även kan användas för att hävda radioamatörens intressen vid eventuella klagomål genom att upplysa grannar och allmänheten att amatörradioverksamheten omgärdas av regelverk och följer gällande lagar och förordningar.

Med ledning av de inkomna enkätsvaren samt övriga synpunkter kommer följande "ESR ståndpunkter i EMC- och EMF-frågor" att fastställas av ESR styrelse att gälla tillsvidare.

Not. ESR har valt att även ta med begreppet EMC i ståndpunkterna då det är samma parametrar som antenntyper, deras placering, effektnivåer samt avstånd från antennen som bestämmer exponeringsnivåer och att ta hänsyn till.

 

ESRs ståndpunkter i EMC- och EMF-frågor

Fastställda av ESR Styrelse den 2016-01-25

Det är av stor vikt att radioamatörer är väl införstådda med de elektromagnetiska fält som radioamatörer kan utsätta sig själva och andra personer för. Därför skall ESR verka för att av myndigheter beslutade regler och rekommendationer är väl kända. Detta skall ske genom följande arbetsinriktning.

ESR bör verka för att ämnesområdena EMC och EMF får ett fortsatt stort utrymme i PTS provfrågebank för amatörradiocertifikat, i syfte att genom en stärkt grundutbildning av nya radioamatörer öka kunskaperna så att en god förståelse om elektromagnetiska fält och dess gränsvärden uppnås och bibehålls.

ESR bör som ett led i vidareutbildningen ta fram råd och vägledande underlag om hur olika kombinationer av antenner, effektnivåer och installationsmetoder bör användas eller undvikas, sett utifrån ett EMC- och EMF-perspektiv. Detta för att stödja linjen att radioamatörer själva kan se till att deras installation inte skapar elektromagnetiska fält som överskrider referensnivåerna.

ESR bör genom artiklar och information på Föreningens webbplats verka för att det genom ökat fokus på EMC och EMF i syfte att skapa bättre förståelse för elektromagnetiska fält och hur nivåerna av dessa kan minimera.

ESR anser att en ökad förståelse och kunskap om EMC och EMF bland användarna av amatörradiosändare är viktiga argument för att möta eventuella framtida myndighetskrav på effektsänkning eller andra oönskade regleringar som inte har en tydlig vetenskaplig grund.

-----------------


Styrelsen avser att fastställa ovanstående ståndpunkter i god tid före mötet på SSM den 26/1 men vill ge en sista möjlighet för medlemmarna att lämna synpunkter via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Även synpunkter från andra är välkomna.

@

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information