Amatörradio erbjuder stora möjligheter till radiokommunikation på många olika sätt och till spännande elektrotekniska experiment. För det behövs personligt certifikat på nödvändiga kvalifikationer och personlig licens för användning.

Radioamatörer ges den unika möjligheten att själva få bygga och använda sina radiosändare.

amatorradio

Eftersom radiosändningar kan nå över alla gränser, så finns både internationella och nationella regelverk för radiokommunikation. Strukturen beskrivs här i korthet med amatörradio som röda tråden.

Den internationella scenen
Det frekvensområde som är användbart för informationsöverföring med radio är begränsat av naturlagarna. Alla användare måste rymmas inom detta begränsade utrymme. Amatörradion får därför samsas med rundradio, TV, mobiltelefoni, militär, flyg, fartyg, polis, räddningstjänst, taxi, etc. Ingen part vill bli störd av någon annan. Eftersom antalet radioanvändare bara ökar är det nödvändigt att man sänder på ett så frekvenseffektivt sätt som möjligt. 

För att lösa detta finns överenskommelser  och lagar som reglerar radioanvändningen. Dessa kan vara internationella, mellanstatliga (bilaterala) eller nationella.

ITU - International Telecommunications Union
Frekvenserna som får användas har man kommit överens om vid internationella konferenser inom ITU - International Telecommunications Union, där telemyndigheter och radiotjänster bevakar sina intressen. Överenskommelserna gäller inte bara frekvenser utan även sändningsslag, effekter, räckvidder m.m.

Radioamatörernas intressen bevakas här av IARU - International Amateur Radio Union.

ITC - den internationella telekonventionen
Den överenskommelse som verksamheten bygger på kallas ITC - den internationella telekonventionen. Gällande konvention har sedan ratificerats  (lagfästs) av de olika länderna. ITC är ett folkrättsligt bindande avtal. Detta kompletteras av 

RR - Radio Regulations, Radioreglementet,  
som omfattar de huvudregler som alla medlemsländerna i ITU har kommit överens om. Dessa är bindande för de länder som har antagit dem. De avsteg från huvudreglerna som ett land vill göra, måste godkännas av de övriga för att sen skrivas in i reglementet som s.k. fotnoter. 

Den europeiska scenen 
CEPT

- Conférence  Européenne des Administrations des Postes et des Télecommunications.

Det internationella samarbetet har lett till andra avtal och överenskommelser som, även om de inte är folkrättsligt bindande, har fått stor betydelse för det fortsatta samarbetet.

Ett sådant ständigt arbetande samarbetsorgan är CEPT - Conférence  Européenne des Administrations des Postes et des Télecommunications.

De länder som är anslutna till CEPT förenklar t.ex. handläggningen av amatörradiotillstånd vilket betyder att en radioamatör från ett CEPT-land som besökande i ett annat CEPT-land inte behöver särskilt tillstånd. Detta finns beskrivet i CEPT-rekommendationer för amatörradioanvändning, vilka även har börjat  tillämpas i vissa länder utanför Europa.

Radioanvändningen i Sverige

De svenska föreskrifterna för amatörradion är naturligtvis beroende av de internationella avtalen, överenskommelserna och rekommendationerna (ITC, RR och CEPT).

Lag om radiokommunikation
reglerar all radiokommunikation i Sverige. Den talar även om de villkor och kompetenskrav som gäller för den som skall handha radioanläggningen i fråga, t.ex. en amatörradiostation.

Post- och telestyrelsen - PTS
är den svenska centrala förvaltningsmyndigheten för områdena post-, tele-, och radio. Post- och telestyrelsens föreskrifter om användning av  amatörradioanläggningar är de bestämmelser som kompletterar Lag om radiokommunikation.

Amatörradio - en  internationellt organiserad ideell radiotjänst

Till skillnad från de flesta andra radiotjänster som bara tilldelats vissa fasta frekvenser med särskilda villkor, får amatörradion använda sig av hela frekvensband, med stor frihet för personligt val av frekvenser och sändningsslag. Tilldelningen av frekvensbanden för amatörradio är i stort sett lika i de flesta länder vilket möjliggör de internationella kontakterna.

Radioamatörerna kan med få undantag inte ställa anspråk på ostörda frekvenser. I stället är det upp till radioamatörerna själva att samråda och rekommendera varandra hur de tilldelade frekvensbanden bör användas. Syftet med detta samarbete är att ge möjlighet till så många amatörradioaktiviteter som möjligt (både tekniker och sändningsslag).

För att utnyttja frekvensbanden på bästa sätt är det lämpligast att använda minsta möjliga bandbredd och optimal teknik. För att alla skall kunna utöva amatörradio med ett minimum av störningar är det nödvändigt med utrustning i state of the art. Om man inte helt skall vara hänvisad till kommersiellt tillverkad utrustning förutsätter detta att radioamatörerna skaffar sig goda kunskaper genom studier och praktiskt experimenterande.

För att främja amatörradion behövs, förutom goda tekniska kunskaper och färdigheter hos dess utövare, ett gott samarbete med PTS och ett fortsatt internationellt samarbete genom SSA - Föreningen Sveriges Sändareamatörer.

IARU - International  Amateur RadioUnion
De flesta nationella amatörradioorganisationer har sedan många år ett världsomfattande samarbete genom sitt organ The International Amateur Radio Union IARU - som är organiserat som tre geografiska regioner. Dessa sammanfaller med ITU:s regioner. Region 1 omfattar Afrika, Europa och västra Asien.

IARU är det enda organ på internationell nivå, där samråd om amatörradions intressen sker regelbundet, i arbetsgrupper och generella konferenser.

IARU har som syfte att

  verka för att av ITU tilldelade frekvensband för amatörradio bevaras,

  förbättra amatör- och amatörsatellittjänsternas status inom tilldelade frekvensband,

  verka för tilldelning av ytterligare frekvensband för amatörradio,

  frekvensplanera amatörradiotrafiken inom tilldelade amatörradioband genom samråd och rekommendationer.

Den nordiska scenen
NRAU - Nordic Radio Amateur Union 
NRAU har till uppgift att stärka samarbetet mellan de nationella föreningarna i Norden (SSA, EDR, NRRL, SRAL och IRA) till gagn för den enskilde radioamatören i form av ett bra Nordiskt samarbete t ex vid detaljplanering av olika tryper av gemensamma aktiviteter som SAC- och NRAU-testerna m m. Särskilt inom VHF, UHF, och SHF-området är samarbetet sedan länge väl utbyggt med öppna årliga möten där alla intresserade får delta, samt genom löpande kontakt mellan de Nordiska "managers". Den organiserade tidskriftsutväxlingen samt informationsutbytet föreningarna emellan är också viktiga faktorer. 

Vart tredje år avhåller NRAU ett förberedelsemöte inför kommande IARU konferens. På mötet avhandlas förutom interna Nordiska angelägenheter, gemensamma strategier när detta är möjligt och förslag till gemensamma kandidater till olika poster i IARU.

Under IARU konferenserna ger detta de Nordiska länderna möjlighet att delta i många olika arbetsgrupper och även i de tillfälliga samrådsgrupper som bildas under en konferens.    

Genom samarbetet täcker de Nordiska 2-3 mans delegationerna lika mycket som de stora ländernas 5-8 mans delegationer. Detta betyder att NRAU-länderna får betydligt större genomslagskraft än de små länderna eller om länderna skulle ha agerat på egen hand. 

NRAU är en både enastående och viktig bricka i spelet om amatörradions organisatoriska uppbyggnad i de Nordiska länderna.

Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA
SSA företräder, som medlem i IARU Region 1, de svenska radioamatörernas intressen både på det nationella och det internationella planet.

--

Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer - ESR
ESR har som målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade, genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt om sådant som kan medverka till god trafikkultur på amatörradiobanden.


Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information