Som bekant har förutsättningarna för examinationer för amatörradiocertifikat förändrats sedan den nya Lagen om Elektronisk Kommunikation trädde i kraft 1/7 2011. Den nya lagstiftningen ger PTS möjlighet att formellt delegera ansvaret till andra aktörer. ESR, FRO och SSA har erhållit sådana delegationer.

Sedan hösten 2011 har en, på PTS initiativ bildad, samverkansgrupp för framtagning av nya provfrågor funnits. Den består av PTS som sammankallande samt av representanter för föreningarna ESR, FRO och SSA.

Gruppen har hittills haft 4 protokollförda sammanträden, det senaste den 1/11 2012. Det har efter detta tillfälle inte gått att anordna något ytterligare möte.

ESR har, genom sin provfrågegrupp, lagt ner ett omfattande arbete på att dels analysera nuläget samt dels ta fram typfrågor och exempelfrågor som överenskommits i PTS samverkansgrupp. Analysen har publicerats i medlemsbladet ESR Resonans och typfrågorna finns redovisade i den för PTS samverkansgruppen gemensamma databasen.

PTS konstaterar nu att man hittills inte erhållit något typfrågeunderlag från varken FRO eller SSA. PTS förklarar även att arbetet nu blivit så försenat att man fortsatt i myndighetens regi kommer att granska och bearbeta de inkomna förslagen till typfrågor.

Vid behov kommer PTS även att anlita externa sakkunniga för att färdigställa och gradera typfrågorna. Därefter kommer PTS under hösten att påbörja arbetet med att skapa de nya provfrågorna. Utgångspunkten blir innehållet i det arbetsmaterial som finns framtaget per den 1 juni 2013.

PTS inriktning är nu att nya provfrågor ska kunna användas vid prov före årsskiftet 2013/14 för radioamatörcertifikat i Sverige.

ESR kommer även i fortsättningen att stötta PTS i det fortsatta arbetet, om PTS så önskar.

Det är djupt olyckligt att arbetet försenats i den utsträckning som varit. Mer än ett år av kalendertid har gått förlorat, och de ambitioner som PTS haft för en tidig användning av nya, reviderade provfrågor har tyvärr grusats.

ESR strävar efter att alla goda krafter ska samlas i arbetet för att reformera provfrågebanken inom en rimlig tidsram så att den lever upp till de intentioner som sammanfattas i ITU-RR, HAREC samt CEPT T/R 61-02.

2013-06-15
ESR Styrelse och Provfrågegrupp

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information