Föreningen

Om Copyright © 

För ESR:s domänadresser www.esr.se och material på f d www.tekniksidorna.com 
Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) är en oavhängig, religiöst och politiskt obunden sammanslutning, som arbetar på ideell grund med inriktning på radioteknik och radiokommunikation. Innehållet på ESR:s domänadresser bygger till stor del på externa tips och bidrag. Vi som jobbar i webbredaktionen är mycket tacksamma för alla former av bidrag, länktips eller hela artiklar. Bidrag kan sändas till Redaktionen eller direkt till någon av redaktörerna.

Regler angående publicering av insänt material
Som artikelförfattare ansvarar du själv för innehållet i form av text och bild i dina inskickade bidrag. I fall där redaktionen själv initierar eller efterfrågar en artikel om ett visst ämne och som sedan författas helt eller delvis av dig, inhämtas alltid ditt slutliga godkännande och tillstånd för publicering. Publicerade artiklar märks med artikelförfattarens fulla namn plus ev anropssignal plus symbolen för Copyright. Anonyma bidrag eller bidrag som kan väcka anstöt eller verka störande på annat sätt, eller bidrag som av styrelsen eller redaktionen bedöms ligga utanför ESR:s policy och intresseområden publiceras ej. Som artikelförfattare äger du rätt att när som helst återkalla publicerat bidrag. Sådan återkallelse skall ske skriftligt till redaktionen med uppgivande av din kontaktadress och telefonnummer.

Om återpublicering
Det ligger i ESR:s intresse att det publicerade materialet når en så stor och bred publik som möjligt samtidigt som lagen om upphovsrätt gäller.

Du som önskar använda artiklar, bilder m m för återpublicering i t ex för medlemsblad, klubbtidningar, tidskrifter eller på den egna hemsidan ombedes inhämta ESR medgivande då det gäller redaktionell löpande text, sammanställningar, tabeller och liknande. För annat material kontakta den artikelförfattare som anges i direkt anslutning till den publicerade texten, artikeln eller bilden då det gäller sådant material.

Om länkning till dina egna hemsidor
Från din egen hemsida får
du göra s k fullständiga länkar. Det betyder länkar som förflyttar läsaren  helt till ESR.  Det är däremot inte tillåtet att lägga in ESR:s sidor i ett så kallat framesystem inom den egna hemsidan.

I samband med artiklar och notiser om ESR:s verksamhet, t ex i klubbtidningen eller vid länkning till ESR från din egen hemsida ser vi gärna att du använder ESR:s policy-text eller logotyp kompletterad med en kort länktext vilken skall vara förenlig med vår inriktning och policy.

Föreningens policy
Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) är en oavhängig, religiöst och politiskt obunden sammanslutning, som arbetar på ideell grund med inriktning på radioteknik och radiokommunikation.

Föreningens målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade, genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt om sådant som kan medverka till god trafikkultur på amatörradiobanden.

Föreningen bedriver ESR-aktiviteter såsom information på Internet, seminarier, symposier, utställningar, tävlingar m m. Föreningen har virtuell karaktär med hemsida på Internet som sitt främsta medium för information och kommunikation.

Logotyp
I samband med länkning till ESR får du gärna använda vår logotyp. Högerklicka på önskad storlek och spara som bild.

copy

88 x 21

 

copy

120 x 29

 

copy

150 x 36

 

copy

234 x 57

 

copy

392 x 95

  

Lagen om upphovsrätt
Allt material - texter, bilder, grafik, teckningar m m - som publiceras på ESR:s domänadresser är skyddat av Lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utyttjande av materialet - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål - förutsätter medgivande av ESR och/eller upphovsmannen.

Detta innebär att du inte utan tillstånd får överföra hela eller delar av materialet till den egna hemsidan. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Som användare får du endast använda materialet för privat bruk. Citat ur materialet är tillåtna i den omfattning som följer av upphovsrättslagen, och med tydligt angivande av källan. 

Mer att läsa om upphovsrätt för texter och illustrationer i böcker och tidskrifter samt för elektroniskt publicerat material: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Copyright ©  Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer, ESR

Information om cookies
på Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) hemsida

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas.

På ESR:s webbplats www.esr.se används cookies enbart på medlemssidorna.

Cookies används i samband med inloggning på medlemssidorna och för att ge användaren tillgång till olika tjänster och för att stödja navigeringsfunktioner.

Webbläsare kan ställas in så att Du automatiskt nekar cookies eller för att informera Dig som användare om att en webbsida innehåller cookies. På grund av den teknik som används på ESR:s avdelning för medlemssidorna kan detta medföra att hela eller delar av avdelningen inte fungerar som avsett om cookies inte tillåts och används.

Om Du som användare av ESR:s medlemssidor, tjänster och funktioner inte accepterar användning av cookies kan du stänga den aktuella sidan eller webbplatsen.

Mer information om cookies och om Lagen om Elektronisk kommunikation finns att på Post- och telestyrelsen (PTS) hemsida, www.pts.se

För mer information om cookies på ESR:s webbplats, kontakta ESR Styrelse.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Vad säger lagen?
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

att webbplatsen innehåller cookies,
vad dessa cookies används till och
hur cookies kan undvikas.

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation, se första meningen

Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.Copyright © Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer, ESR

Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) är en oavhängig, religiöst och politiskt obunden sammanslutning, som arbetar på ideell grund med inriktning på radioteknik och radiokommunikation.

Föreningens målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade, 
genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt om sådant som kan medverka till 
god trafikkultur på amatörradiobanden.

Föreningen bedriver ESR-aktiviteter såsom information på Internet, seminarier, symposier, utställningar, tävlingar m m. Föreningen har virtuell karaktär med hemsida på Internet som sitt främsta medium för information och kommunikation. 

 

 

 

Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) startades som en intressegruppering våren 2001. Verksamheten har sedan dess varit att utveckla och driva Tekniksidorna på Internet (www.tekniksidorna.com) samt att anordna olika typer av teknikaktiviteter. Exempel på sådana aktiviteter är byggtävlingen på Bolmen 2002, antennutställningen på Bolmen 2003 samt ESR Teknikseminarier på Radioträff Syd, RS-03.

Intresset för ESR med dess webb-plats Tekniksidorna på Internet har ständigt ökat. För att möjliggöra en vidareutveckling beslöts den 11 mars 2003 att ESR skulle ombildas från intressegruppering till ideell förening. Den 18 juni tillsattes inom Redaktionen för Tekniksidorna på Internet en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till preliminära stadgar, förslag till en interimstyrelse samt att inbjuda alla amatörradiointresserade till ett konstituerande möte.

Den 23 augusti 2003 bildades Föreningen.

Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR) startades som en intressegrupp våren 2001. Verksamheten har sedan dess varit att utveckla och driva Tekniksidorna på Internet samt att anordna olika typer av teknikaktiviteter. Byggtävlingen på Bolmen 2002, antennutställningen på Bolmen 2003 samt ESR Teknikseminarier på Radioträff Syd, RS-03 är några sådana exempel.

Antennväxel med riktkopplare, antennreläer, pre-amp för samtliga mikrovågsband upp till 24 GHz
abpresentation

Detta är en del av Morgan SM6ESG hembyggda radiostation för mikrovåg. Utrustningen består i övrigt av ett stort antal moduler och massor med kablar och kontakter. 
 

-Det är ett bra sätt att bygga. Lätt att optimera steg för steg, eller kanske byta ut en gammal modul mot en ny och bättre säger Morgan.

"Föreningens målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade, 
genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt om sådant som kan medverka till 
god trafikkultur på amatörradiobanden"

För att möjliggöra en vidareutveckling av verksamheten beslöts den 11 mars 2003 att ESR skulle ombildas från intressegrupp till ideell förening. Den 18 juni tillsattes inom Redaktionen för Tekniksidorna på Internet en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till preliminära stadgar, förslag till en interimstyrelse samt att inbjuda alla amatörradiointresserade till ett konstituerande möte. Den 23 augusti 2003 bildades Föreningen.

Strukturen i Föreningen
Första etappen efter Föreningens bildande var att bygga upp föreningsstrukturen, bl a med en tydlig Policy för hur information till medlemmarna från styrelsens sammanträden skall hanteras. Alla protokoll är tillgängliga för alla medlemmar. Vi har också skapat ett system med on-line formulär avsedda för Dig som vill lämna meddelande, ställa frågor, lämna motion till Årsmötet eller anmäla ny adress.

Det pågår för närvarande mycket arbete i bakgrunden som kanske inte märks och syns utåt. Bl a har vi skapat speciella sidor för Styrelsen där alla föreningsdokument finns lagrade. Detta blir den moderna versionen av "Styrelsepärmen" för styrelsemedlemmar och funktionärer. En stor del av det löpande styrelsearbetet sker också interaktivt via redigerbara sidor där styrelsemedlemmarna löpande arbetar med olika projekt och frågeställningar. Tack vare detta arbetssätt så har föreningens revisorer möjlighet att löpande följa och granska styrelsens arbete - och detta i realtid. Nytillträdande Styrelsemedlemmar får också automatiskt tillgång till Styrelsens samlade dokumentation och historiska arkiv.

Klubblokalen
Nej, ESR har ingen klubblokal. ESR är en Förening med virtuell karaktär med www.esr.se som gemensam mötesplats. Medlemmarna träffas också i samband med andra evenemang och aktiviteter. Byggtävlingen på Bolmen 2002, antennutställningen på Bolmen 2003 samt ESR Teknikseminarier på Radioträff Syd, RS-03 är några sådana exempel. 

Vad kan Du göra för ESR?
ESR som Förening och vår hemsida blir vad Du som medlem gör den till. Styrelsens huvuduppgift är att på bästa sätt ta tillvara Ditt intresse och skapa möjligheterna och förutsättningarna. Dina ideér och bidrag är därför av avgörande betydelse för hur och i vilken riktning ESR kommer att utvecklas framöver. Utan bidrag ingen utveckling. Därför finns det också en redaktionsgrupp som kan hjälpa till med att redigera och publicera Dina alster, Du behöver inte vara rädd för att skriva fel eller dåligt. Vi har inom föreningen resurser att hjälpa till med sådana saker. Naturligtvis behöver bidragen inte nödvändigtvis vara skrivna texter, det finns även behov av länkar till intressanta projekt, bilder och allmänna tips. Alla bidrag är lika välkommna.


 

Underkategorier

Här samlar vi artiklar om vår verksamhet, här kan du hitta godbitar som beskriver vår historia och vad vi har åstadkommit under åren.

ESR har beviljats utgivningsbevis för hemsidan esr.se av Myndigheten för press, radio & Tv (MPRT).

Det innebär att föreningen inte behöver inhämta medgivande från enskilda för att kunna publicera personuppgifter, t.ex namn och bild, på hemsidan. Därmed räknar vi med att hemsidan kommer att kunna uppdateras lite mer frekvent med relevant innehåll.

Ansvarig utgivare är Ingvar Flinck, SM7EYO.

Om du har frågor, eller om du anser att en artikel är felaktigt publicerad, skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">

 

Nedan lite fler artiklar som berör webbplatsen och dess innehåll.


Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information