senaste nytt

De senaste och hetaste nyheterna på ESR.SE


 

Här samlar vi artiklar om vår verksamhet, här kan du hitta godbitar som beskriver vår historia och vad vi har åstadkommit under åren.

ESR har beviljats utgivningsbevis för hemsidan esr.se av Myndigheten för press, radio & Tv (MPRT).

Det innebär att föreningen inte behöver inhämta medgivande från enskilda för att kunna publicera personuppgifter, t.ex namn och bild, på hemsidan. Därmed räknar vi med att hemsidan kommer att kunna uppdateras lite mer frekvent med relevant innehåll.

Ansvarig utgivare är Ingvar Flinck, SM7EYO.

Om du har frågor, eller om du anser att en artikel är felaktigt publicerad, skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">

 

Nedan lite fler artiklar som berör webbplatsen och dess innehåll.


Sektionen radioteknik innehåller artiklar skrivna av våra ämnesredaktörer, varje redaktör har sin egen sektion. Artiklarna är publicerade som pdf-filer men de ligger upplagda som bilagor i en vanlig artikel för att det skall vara möjligt att kommentera.

 

 

Tanken bakom innehållet i gruppen Radioteknik är att samla artiklar som passar för utbildning, både grundläggande och vidareutbildning. Ämnesgrupperna är numrerade enligt den struktur som anges i CEPT-rekommendationen T/R 61-02 och som tillämpas av PTS. Strukturen används också i boken KonCEPT och i boken Bli Sändaramatör.

Av utrymmesskäl har vissa rubriktexter kortats ned.

Ellära beskriver de fundamentala fysikaliska sambanden inom elektriciteten. Här framställs de matematiska förutsättningarna för spänning, ström, magnetism, frekvens, induktans, kapacitans.

Under denna rubrik - Ellära - läggs artiklar upp som behandlar ellära. Allmänna grunder och tillämpning.

Beståndsdelarna i en elektronikapparat kallas komponenter. Dessa kan grovt delas in i passiva komponenter som motstånd, kondensatorer, induktanser och dioder och aktiva komponenter som transistorer, integrerade kretsar och elektronrör.

Under denna rubrik - Komponenter - läggs artiklar upp som behandlar enskilda komponenter, deras grundegenskaper och användning.

 

 

För att åstadkomma olika elektroniska funktioner kopplas olika komponenter samman. En sådan koppling brukar kallas krets. Typiska kretsar i ett radiosystem är: filter, oscillator, detektor, modulatorer, blandare och förstärkare.

Under denna rubrik - Kretsar - läggs artiklar upp som behandlar enskilda kretsar, deras grundegenskaper och användning.

Mottagare består av ett lämpligt val av kretsar för att omvandla radiosignalen från antennen till tydbar information. Valet av kretsar är beroende av vilket frekvensområde och vilka modulationstyper som skall användas.

Under denna rubrik - Mottagare - läggs artiklar upp som behandlar olika typer av mottagare, deras grundegenskaper och användning.

Sändare omvandlar den information vi vill överföra till en radiosignal. Sändaren är uppbyggd med kretsar avpassade efter önskade frekvenser och modulationsformer.

Under denna rubrik - Sändare - läggs artiklar upp som behandlar olika typer av sändare, deras grundegenskaper och användning.

Radioantennen tillsammans med sin matarledning och eventuell avstämningsenhet och antennförstärkare utgör ett antennsystem. I antennen omvandlas radiosignalen till elektromagnetisk energi (radiovågor) eller omvänt.Själva radioantennen kan mekaniskt vara utformad på många sätt, men alltid i storlek i förhållande till avsedd våglängd.

Under denna rubrik - Antennsystem - läggs artiklar upp som behandlar olika typer av antennsystem, deras egenskaper och användning.

Det är elektromagnetiska vågor som transporterar radiosignalen mellan olika geografiskt placerade antenner. Beroende av frekvens och andra fysikaliska förutsättningar uppträder radiovågen olika.

Under denna rubrik - Vågutbredning - läggs artiklar upp som behandlar olika typer av vågutbredning.

Mätteknik är en viktig del av radiotekniken. För att kunna verifiera konstruktioner eller genomföra felsökning är det nödvändigt att förstå vad man mäter och hur man mäter.

Under denna rubrik - Mätteknik - läggs artiklar upp som behandlar mätteknik ur olika aspekter.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Elektromagnetisk kompatibilitet är en utrustnings förmåga att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning. Både på svenska och engelska används förkortningen EMC för elektromagnetisk kompatibilitet (electromagnetic compatibility). Utrustningar delas in i apparater och fasta installationer - från små handhållna apparater till el- och telenät.
 
EMC är också:
 • Ett förhållande där störningar i den elektromagnetiska omgivningen inte är starkare än vad utrustningen tål för att fungera tillfredsställande.
 • Reglerat med EU-direktiv, lag, förordning och myndighetsföreskrifter.
 • Ett begrepp lika gammalt som radiotekniken. Redan i radions barndom fanns problem med radiostörningar. Radiokommunikation och EMC har hängt ihop sedan dess. EMC är en förutsättning i vårt moderna samhälle då vi är alltmer beroende av avancerad elektroteknik.
 
Källa: Elsäkerhetsverket
 
Radiostörningar
Radiostörningar är ett begrepp som kan användas för att beskriva flera olika fenomen. De vanligaste är störningar i en radiomottagare som kan bero på apparatfel, glappkontakt eller olika former av jordströmmar. Radiostörningar kan också orsakas av annan elektrisk utrustning som t ex switchade nätdelar, lågenergilampor, TV-skärmar, datorer och liknande apparater. Även radiosändare kan orsaka störningar för andra radioanvändare.

Under denna rubrik - EMC och radiostörningar - läggs artiklar upp som behandlar EMC och radiostörningar.

Arbete i radioutrustning innebär ofta att farligt höga spänningar kan utsätta människor för fara. Det är mycket viktigt att gällande säkerhetsföreskrifter följs och att bygge sker på ett för människor och egendom säkert sätt.

Under denna rubrik - Elsäkerhet - läggs artiklar upp som behandlar elsäkerhet ur olika aspekter.

 
Bertil Lindqvist, SM6ENG, tog sitt amatörradiocertifikat 1968 och har sedan dess varit aktiv inom frekvensområdet 1.8 MHz till 10 GHz. 

Om Bertils bakgrund kan nämnas att han har drygt 30 års erfarenhet från främst Ericsson-koncernen som konstruktör, projektledare och metodutvecklare för bl.a. radarsystem, telekommunikationssystem och utprovning av satelliter. Vidare har han anlitats för uppbyggnad av TV-studio bl.a. Bingolotto, med fokus på att undvika jordströmmar och störningar mellan förbrukarna ljud, bild och belysning. 

Under sin utbildning arbetade Bertil som operatör på Råö Rymd- observatorium och han har fortfarande kvar ett visst intresse för astronomi och relaterade frågor. 

Presentationer av artikelförfattare.

SIG står för Special Interest Group, och definieras som en grupp eller nätverk med personer som vill diskutera och utveckla ett specifikt ämne eller projekt för att tillsammans experimentera, utveckla och dokumentera. 


Kategorin Amatörradiotrafik omfattar alla aspekter kring användande av radio på de frekvensband som är upplåtna för amatörradiotrafik.

 

 

 

 

ITU International Telecommunication Union, Internationella teleunionen ITU är en mellanstatlig internationell organisation för global samordning av telenät och teletjänster. ITU bildades 1865 och är sedan 1947 FN:s fackorgan inom telekommunikationsområdet. Unionen är organiserad i ett sekretariat och tre sektorer, radiosektorn, standardiseringssektorn och utvecklingssektorn (ITU-R, ITU-T och ITU-D). Intressenter inom den privata sektorn kan delta i arbetet inom en eller flera sektorer.

ITU Radiocommunication Sector, ITU:s radiosektor. ITU-R ansvarar för allt ITU-arbete inom radioområdet. ITU-R samordnar och registrerar användningen av radiofrekvenser och den geostationära satellitbanan inom ramen för det internationella radioreglementet, RR. RR ses över och revideras av världsomfattande radiokonferenser som hålls med 2-3 års mellanrum. ITU-R utarbetar rekommendationer i olika frågor inom radioområdet. 

IARU - International Amateur Radio Union är organiserat i tre regioner, med samma geografiska indelning som ITU:s (International Telecommunication Union) regioner. Sverige tillhör region 1 och den hemsidan finns här

IARU är det enda internationella organ, där samråd om amatörradions intressen sker regelbundet, dels i generella konferenser och dels i arbetsgrupper med olika inriktning.

IARU har som syfte att:

 • Verka för att av ITU tilldelade frekvensband för amatörradio bevaras.
 • Förbättra amatör- och amatörsatellittjänsternas status inom tilldelade frekvensband.
 • Verka för tilldelning av ytterligare frekvensband för amatörradio.
 • Frekvensplanera amatörradiotrafiken inom tilldelade amatörradioband genom samråd och rekommendationer.

ESR deltar aktivt i flera av IARU:s arbetsgrupper. Läs mer i länkarna nedan:

The foresight project

EMC working group


Under de senaste årtiondena har amatörradions rekryteringsbas förändrats och medelåldern bland utövarna har stigit. För att försöka få en totalbild av utvecklingen initierade IARU 2006 en studie, ”The Foresight Project”, där medlemsföreningarna ombads att göra undersökningar om amatörradions nutid och framtid i respektive land. ESR lämnade ett bidrag och beskrev de svenska förhållanden enligt nedan:


Amatörradion är utsatt för flera hot. Utöver den stigande medelåldern kan följande skönjas:

 • En allt mindre del av de nyutexaminerade radioamatörerna blir aktiva på amatörradiobanden. 
 • Allt färre ungdomar visar intresse för tekniska fritidssysselsättningar som t.ex. amatörradio.
 • Den allmänna tillgången till billiga masskommunikationer, som mobiltelefoner och Internet, har urholkat amatörradions särställning bland ungdomar.
 • Svårigheterna att få tillstånd att sätta upp en adekvat antennanläggning, även inom sin egen fastighet, har ökat.
 • Störningar från elektrisk och elektronisk apparatur, både konsumentprodukter och sådan för yrkesmässig användning, omöjliggör på många platser mottagning inom HF-området.
 • Störningar från amatörradiostationer kan ibland leda till svåra ”grannsämjeproblem”.
 • Allt färre bygger sin egen radioutrustning, varför tekniska kunskaper blir allt mer 
nedprioriterade.
 • Det ”meritvärde” som ett amatörradiocertifikat tidigare hade vad gäller tekniska 
kunskaper och färdigheter som radiooperatör tycks i stort sett ha utplånats.


Det pågår en utveckling även inom amatörradion mot en större användning av digitalteknik. 
System för olika former av utnyttjande av Internet som bärarmedium för t.ex. fjärrmanövrering av radiostationer har blivit vanliga, och det finns också strävanden mot att använda digitala moduleringsslag i större utsträckning. 
Många radioamatörer har dessutom börjat använda Internet som sitt främsta kommunikationsmedium. Mycket av det umgänge och informationsutbyte som tidigare fanns på amatörbanden har i stället flyttat över till Internet, vilket minskat aktiviteten på amatörradiofrekvenserna.

Mer information och dokument finns på medlemsavdelningen.

EMC arbetsgrupp inom IARU Region 1

EMC Working Group är en gruppering inom IARU Region 1 som inrättats för att

 • utbyta information om samtliga aspekter av elektromagnetisk kompatibilitet,
 • ge råd om EMC till IARU:s medlemsföreningar,
 • bereda dokument och artiklar om EMC som visar på radioamatörernas intressen med avseende på EMC,
 • påverka EMC-relaterad lagstiftning och normer till förmån för radioamatörer.

EMC-WG:s ordförande skall samordna arbetet i EMC WG.

Alla medlemsföreningar i IARU Region1 får nominera en medlem i EMC WG.

Under de senare åren har fokus i arbetsgruppen legat på elnätskommunikation (PLC).

PLC är en teknik för distribution av bredband över el- och kraftkablar som försörjer byggnader. Även om det är en attraktiv lösning att använda befintlig infrastruktur, har PLC ett antal nackdelar för användare av radiospektrum:

PLC-system avger bredbandiga signaler i hela HF-området dygnet runt, vilket kan orsaka skadlig störning på konventionella radiotjänster.

PLC-system kan vara mycket känsliga för högfrekvensfält från radiosändare i närheten av PLC -installationen.

Medlemmar i IARU EMC WG har under flera år aktivt representerat amatörradiotjänstens intressen i ett antal forum vad avser de normer som bör gälla för PLC-system. Dessa forum har inkluderat projektgruppen för CEPT SE35 och den gemensam arbetsgruppen för ETSI /CENELEC.

IARU fortsätter att argumentera för rimliga gränsvärden för PLC-system så att skadlig störning för amatörradiotjänsten inte uppstår..

För mer information om PLC-system hänvisas till IARU:s ståndpunkter om PLC. Kontaktuppgifter finns på IARU:s webbplats http://www.iaru-r1.org/

Mer information och dokument finns på medlemsavdelningen.

 

 

CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, Europeiska post- och telesammanslutningen. CEPT är en samarbetsorganisation mellan de europeiska post- och teleregulatörerna. Den bildades 1959 för samarbete mellan de europeiska post- och teleförvaltningarna, men sedan 1992 arbetar CEPT endast med regulativa frågor. CEPT har idag över 40 medlemsländer. 

CEPT är paraply-organisationen för de tre kommitteerna 


- ECC (Hanterar Elektronisk kommunikation)
- CERP (Hanterar regelverk för fysisk post)
- Com-ITU (Hanterar ITU-policy för CEPT)


Ordförande i respektive kommitte utgör tillsammans ledningsgruppen
(ordförandeskapet) för CEPT

Ledningsgruppen kan kontaktas via CEPT:s ständiga säte (ECO) i
Köpenhamn.

 ecc logo 1

 

ECC har hand om frågor som gäller alla typer av elektronisk 
kommunikation inom EU, dvs även amatörradio. 
Tidigare kallades den del av CEPT som hanterade radio-frågor för ERO, men den ersattes av ECC. 

 

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, it och radio.

Läs mer om amatörradio på PTS hemsida https://pts.se/sv/privat/radio/amatorradio/

 


CISPR International Special Committee on Radio Interference, IEC:s särskilda kommitté för frågor om radiostörningar. CISPR arbetar för internationella överenskommelser till skydd av radiomottagning från olika slag av störande elektrisk utrustning.

Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska säkerhetsfrågor såsom elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet – EMC. Verket utfärdar föreskrifter om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel. Vidare är Elsäkerhetsverket ansvarig myndighet för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör.

NRAU - Nordic Radio Amateur Union 

NRAU har till uppgift att stärka samarbetet mellan de nationella föreningarna i Norden (SSA, EDR, NRRL, SRAL och IRA) till gagn för den enskilde radioamatören i form av ett bra Nordiskt samarbete t ex vid detaljplanering av olika tryper av gemensamma aktiviteter som SAC- och NRAU-testerna m m. Särskilt inom VHF, UHF, och SHF-området är samarbetet sedan länge väl utbyggt med öppna årliga möten där alla intresserade får delta, samt genom löpande kontakt mellan de Nordiska "Managers". Den organiserade tidskriftsutväxlingen samt informationsutbytet föreningarna emellan är också viktiga faktorer. 

Vart tredje år avhåller NRAU ett förberedelsemöte inför kommande IARU konferens. På mötet avhandlas förutom interna Nordiska angelägenheter, gemensamma strategier när detta är möjligt och förslag till gemensamma kandidater till olika poster i IARU.

Under IARU konferenserna ger detta de Nordiska länderna möjlighet att delta i många olika arbetsgrupper och även i de tillfälliga samrådsgrupper som bildas under en konferens.    

Genom samarbetet täcker de Nordiska 2-3 mans delegationerna lika mycket som de stora ländernas 5-8 mans delegationer. Detta betyder att NRAU-länderna får betydligt större genomslagskraft än de små länderna eller om länderna skulle ha agerat på egen hand. 

NRAU är en både enastående och viktig bricka i spelet om amatörradions organisatoriska uppbyggnad i de Nordiska länderna.

Läs mer

Ändringar i lagen ger Post- och telestyrelsen ansvar för amatörradiofrågor. PTS delegerar ansvaret till tre olika organisationer.

PTS har beslutat att delegera ansvaret för amatörradiofrågor till Sveriges Sändareamatörer (SSA), Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR). Ansvaret innefattar att anordna prov för amatörradiocertifikat, att utfärda kunskapsbevis (certifikat) efter godkänt prov och att tilldela anropssignaler för radioamatörer.

Ändrad lag ger PTS ansvar för amatörradiofrågor

Tidigare var det endast föreningen SSA som skötte dessa uppgifter. Det framgick dock inte av lagen vem som var ansvarig rent rättsligt och ingen myndighet hade det övergripande ansvaret. När lagen om elektronisk kommunikation ändrades den 1 juli 2011 fick PTS ansvaret för amatörradiofrågorna och möjlighet att delegera ansvaret.

PTS delegerar ansvaret till tre organisationer

PTS delegerar därför nu ansvaret till SSA, FRO och ESR. Alla tre har därför rätt att anordna prov och utfärda kunskapsbevis. SSA kommer att tilldela personliga anropssignaler i SA-serien och tillfälliga anropssignaler i SB- till SJ-serierna. FRO kommer som tidigare att administrera anropssignaler i SLnZ- och SLnFRO-serien för sina föreningar.

Målet är att de nya rutinerna ska kunna börja tillämpas från årsskiftet. SSA har redan en fungerande rutin som kommer att användas tills nya procedurer är klara att tas i bruk i de olika organisationerna.

Samverkansgrupp för bättre kvalitet

PTS startar en samverkansgrupp för att kvalitetssäkra hela processen med representanter från PTS, SSA, FRO och ESR. Gruppen ska bl.a. skapa gemensamma rutiner för framställning av prov, rättning och arkivering. Alla tre organisationerna kommer att tillämpa samma krav och använda samma frågor vid proven.

PTS kommer att följa upp hur organisationerna hanterar uppgifterna.

Mer information finns på PTS webbsidor om amatörradio som uppdateras i takt med att de olika organisationernas arbete går framåt.

För mer information:

PTS, Lena Nygren  tfn 08-678 55 00

PTS Presstjänst, tfn 08-678 55 55

 

Källa www.pts.se

I denna artikelkategori publicerar vi artiklar om och rapporter från provfrågegruppens arbete. Målet med gruppens arbete är att skapa en gemensam provfrågebank för Amatörradiocertifieringsprov tillsammans med SSA och FRO.

DX-nyheter från ARRL, tips om intressanta DX-peditioner

Under denna rubrik kommer du att finna artiklar som handlar om att bygga och experimentera med antenner och antennsystem. Varför kallar vi det antennsystem? Jo det är helt enkelt så att själva antennen bara är en av komponenterna som behövs för att systemet skall fungera. I ett antennsystem kan bland annat följande komponenter ingå, antenn, matarledning, anpassning och mätutrustning. Vissa antenner kan också ses som system i sig själv, ett exempel är en yagi-antenn som består av komponenterna dipol, reflektor och direktor, var och en av dessa med sin egen funktion i ett system som riktar radioenergin i en viss riktning.

 

---OBS, Denna kategori är under uppbyggnad, mer material är på väg---

 

I bygga och experimentera med radioutrustning hittar du artiklar som handlar om och ger dig tips och kunskap om andra radioamatörers byggprojekt. 

 

---OBS, Denna kategori är under uppbyggnad, mer material är på väg---

Ingen amatörradiostation klarar sig utan diverse tillbehör. Det handlar om kablar, gränssnitt, förstärkare, kompressorer, DSP o.s.v. Det mesta kan du bygga själv, om inte för att spara pengar så för att det är roligt och lärorikt. Vi är många som haft bygge av tillbehören till stationen som inkörsport till mer avancerade projekt. 

 

---OBS, Denna kategori är under uppbyggnad, mer material är på väg---

I denna kategori samlar vi bygg och experimentartiklar som inte riktigt passar i andra kategorier.

 

---OBS, Denna kategori är under uppbyggnad, mer material är på väg---

Leif Nilsson är född 1960 i Fagersta, och efter att familjen flyttat runt en del så hamnade jag i Kalmar/Oskarshamn. Jag har haft en brokig utbildning ofta varvad med ”praktik” på olika arbetsplatser.

-Jag har arbetat med tillverkning av röntgenrör och detektorer i början på 80-talet, var senare kalibreringsansvarig för Ericsson/Rifa, senare Evox/Rifa, slutade 90 som produktkonstruktör för RFI-kondensatorer.

Leif arbetade inom Högskolan i Kalmar mellan 90-97, var sedan 3 år som antennkonstruktör hos InTenna AB. År 2000 började han att arbeta inom det svenska åtagandet för forskningssatelliten GLAST med att bygga en gammadetektor samt att tillverka därtill hörande mätutrustning. Leif ”pendlade” under 00-04 mellan Ukraina, Kalmar, Frankrike och USA för att slutföra detektorleveransen.

-Just nu jobbar jag som lärare på gymnasieskolans elprogram med kurser inom ellära, elektronik och digitalteknik, samt planering inför framtiden för att anpassa elektronikutbildningen mot kommande krav.Jag brukar säga att ”man lär så länge man har elever”, och med den utveckling vi ser inom vår hobby och hemelektronik i övrigt så måste man vara ganska ”öppen” för nya grepp inom pedagogiken.

-Som radioamatör har jag alltid gillat att bygga mer än att prata. Jag pratar ganska mycket på jobbet så det är skönt att koppla av med lite CW ibland och vila rösten….. Jag har kört ganska mycket satellittrafik på de högre banden, men känner likväl en stor lockelse att nyckla en Ra200 eller att testa lite AM. Är inte speciellt contestbenägen, men har faktiskt vunnit AM-testen i portabelklassen med just en Ra200 en gång.

 

 


I historiska avdelningen hittar du instruktioner och dokument som ESR medlemmar samlat på sig under årens lopp. En del har kommersiell bakgrund och en del är konstruktioner från enskilda radioamatörer. Syftet med avdelningen är att göra historiska byggprojekt tillgängliga för ESR medlemmar igen.

Om du har historiska byggbeskrivningar i dina gömmor och känner att du vill dela med dig av dem , så tar vi gärna emot dem och ser till att de blir publicerade här i historiska avdelningen, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Denna kategori innehåller artiklar om Wireless set 19 skapade av den Svenska WS 19 gruppen under 2005-2006. Gruppen startades 2005 och från start användes radioskolan.se som hemsida. I Januari 2013 flyttades allt innehåll till historiska avdelningen på  esr.se.

Svenska Wireless Set No.19 gruppen var primärt dedikerad för svenska användare av WS 19 och liknande utrustning från tiden kring andra världskriget. Men vem som helst med intresse av militär kommunikationsutrustning var välkommen att ansluta sig.

Om Radiogruppen

en mötesplats på nätet för Ra200 intresserade

Målsättningen är att samla in, sammanställa, publicera och tillgängliggöra information om den svensktillverkade militära radiostationen Ra200. Viss information kommer att publiceras här på webbplatsen medan annan blir tillgänglig enbart för Radiogruppens medlemmar.

Tillsammans byter vi erfarenheter med varandra och delar med oss av våra kunskaper och resurser. Vi hoppas också att vårt arbete skall stimulera till ett ökat intresse för radiohistoria och för bevarandet av gammal militär radiomateriel, alla kategorier. 

Underhåll av webbplatsen sker på ideell basis och innehållet är helt beroende av de bidrag som läsekretsen och du som gruppmedlem bidrar med. 

Som medlem i Radiogruppen blir du en viktig kugge i den gemensamma verksamheten. Radiogruppen träffas i en virtuellt miljö och kommunicerar med varandra via webben, brevlistor eller telefon och med denna webbplats som den centrala samlingspunkten - mötesplatsen och ansiktet utåt. 

Du som är lycklig ägare till radiostation Ra200 och tycker vårt initiativ låter lovande kan redan nu bli medlem i Radiogruppen. Det gör du enklast genom att skicka in en kortfattad beskrivning av dig själv och dina specialintressen. Komplettera gärna med några bilder på dig och din radiostation. Berätta om vad du själv kan tänka dig att bidra med och hur det kan komma de övriga gruppmedlemmarna till del. 

Radiogruppen drivs Ad Hoc i en "föreningsbefriad" form och har vare sig stadgar, styrelse eller medlemsavgift. Webbplatsen sponsras av ESR.

Initiativtagare till bildandet av Svenska Radiogruppen Ra200 är Gert SM7CRI, Göran SM7DLK och Bengt SM7EQL.

Skåne den 19 augusti 2006

Välkommen till bildarkivet från SM4XL Sune Bæckström`s samlingar (SK 1981). Bilderna i detta arkiv har digitaliserats och tillgängliggjorts av Sunes son Göran Bæckström.   

 
 
Tack till Göran Bæckström för materialet.
Tack till Karl-Arne SM0AOM för identifikation av radioutrustning. 
 
ESR Redaktionen
 
Kent SM7MMJ och Bengt SM7EQL
 
 
 
 
 
I kategorin digitalt samlar vi material inom digitaltekniken som på något sätt är relaterat till radioteknik. Det kan handla om allt ifrån microcontrollers för att styra och skapa användargränssnitt till sin radioutrustning till digitala modulations tekniker.
Ända sedan den första satelliten skickades upp av Sovjetunionen på 50 talet har radioamatörer intresserat sig för att experimentera med satellitkommunikation, tillsammans med skolor och forskningsinstitut har många stora och små amatörsatellit projekt både lyckats och misslyckats genom åren. Men radioamatörer är ett segt släkt och experimentlustan har inte falnat och det skickas hela tiden upp nya satelliter att lyssna efter och kommunicera via. 

Satellitamatörer har bildat en egen organisation AMSAT och i Sverige finns den svenska föreningen AMSAT-SM.I radiovärlden är en kategori för korta notiser om intressanta saker med anknytning till radioteknik. Det kan vara allt från länkar till en intressant artikel, träff eller program till tips om ett projekt, träff eller något annat intressant som är på gång. Taket är högt så länge det finns en anknytning till radioteknik.

Har du tips på något du skulle vilja dela till andra, tipsa webredaktionen på mailadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Radiokretsen.se
är föreningen ESRs öppna forum för tekniska diskussioner med anknytning till amatörradio. Forumet är öppet för alla som vill diskutera radioteknik och vågutbredning med tillhörande teknikgrenar.

Klicka här för att komma till forumet.

Medlemsbladet ESR Resonans

Utskick av medlemsbladet ESR Resonans sker via e-post till föreningens medlemmar. Därefter görs medlemsbladet tillgänglig här i arkivet öppet för alla. Ladda ner och läs. Skicka gärna vidare till dina kompisar eller länka från din egen sida till Arkivet .

* Kanske uppskattar du det du läser och önskar bli medlem i ESR?

* Har du något intressant projekt på gång - gå med i ESR och skriv en artikel.

* Medlemsbladet gör vi tillsammans.

 Mer info finns här

Kategori för bloggar
Bloggkategori för ospecifika ämnen
Bloggkategori för esr.se och resonans.esr.se.

ESR Nyheterna - en presentation

Vårt nyhetsblad ESR Nyheterna kommer att komplettera medlemsbladet ESR Resonans som hittills utkommit med c:a 30-50 sidor fyra gånger per år sedan 2009 med undantag för 2015 då endast ett nummer utkom. Orsaken till minskningen förra året beror på att de insända bidragen från medlemmarna inte räckte till fler nummer än ett. Inget annat.

Innehållet i nyhetsbrevet via e-post kommer att begränsas till en sammanfattning på 5-20 rader av respektive artikel och avslutas med en "läs mer länk" till hela artikeln vilken också finns tillgänglig på ESR.SE under fliken ESR Nyheterna. Korta nyheter kan få plats i sin helhet i nyhetsbladet.

Det finns inga stoppdatum att komma ihåg. Skicka in Ditt bidrag via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när Du har tid och lust så går de direkt till redaktionen.

Föreningens målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt medverka till god trafikkultur på amatörradiobanden.

Redaktionen och Styrelsen för ESR

Nyheter av allmänt intresse

Senast publicerade artiklarna  (category)

Dummy...

Information om hur ESR behandlar dina personuppgifter


Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information