wip

Vi håller på att göra om webbplatsen och därför kan det vara en del oväntat som dyker upp tills vi är klara...

Ha överseende så är vi snart fullt QRV igen!

Provfrågegruppen

I denna artikelkategori publicerar vi artiklar om och rapporter från provfrågegruppens arbete. Målet med gruppens arbete är att skapa en gemensam provfrågebank för Amatörradiocertifieringsprov tillsammans med SSA och FRO.

ESR styrelse har beslutat att inte ansöka om förnyad delegation hos PTS för provförrättning efter att delegationen upphört 2016.
För mer information om provförrättning och vilka kompetenskrav som gäller m m hänvisas till PTS e-tjänst för Amatörradio
/Styrelsen

Som bekant har förutsättningarna för examinationer för amatörradiocertifikat förändrats sedan den nya Lagen om Elektronisk Kommunikation trädde i kraft 1/7 2011. Den nya lagstiftningen ger PTS möjlighet att formellt delegera ansvaret till andra aktörer. ESR, FRO och SSA har erhållit sådana delegationer.

Sedan hösten 2011 har en, på PTS initiativ bildad, samverkansgrupp för framtagning av nya provfrågor funnits. Den består av PTS som sammankallande samt av representanter för föreningarna ESR, FRO och SSA.

Läs mer...

Arbetet med provfrågorna för ESR:s del går enligt plan. En uppskattning är att c:a 600 mantimmar kvalificerad ingenjörstid hittills investerats i projektet från ESR:s sida.

Provfrågegruppen arbetar löpande med att ta fram dels "typfrågor" utifrån specifikationerna från CEPT och PTS, samt parallellt med att ta fram förslag till "examinationsfrågor" vilka hittills primärt är översatta och anpassade frågor från utländska telemyndigheters öppna provfrågebanker.

Denna del av arbetet är egentligen avsedd att ske först i nästa skede av projektet, men för att behålla tempo och ha en viss framförhållning har detta påbörjats redan nu.

Läs mer...

Framtagning av den nya provfrågebanken har påbörjats

Den praktiska delen med att ta fram en ny gemensam provfrågebank påbörjades den 24 januari. PTS har tagit initiativ till att skapa en gemensam arbetsplattform på Google Drive där respektiver organisationer SSA, FRO och ESR kan ladda upp och bearbeta sina förslag till typfrågor med referens till underrubrikerna i CEPT rekommendationen T/R 61-02.

Läs mer...

ESR:s mötesanteckningar förda av Leif Nilsson vid samverkansmöte hos PTS den 1 november 2012

Deltagare
Christer Jonson (PTS)
Lars Eklund, chef för tillsynsavdelningen (PTS)
Lars Nordgren (FRO)
Kent Ahlkvist, förbundsordförande (FRO)
Sture Löf, Skolinspektionen (SI)
Karl-Arne Markström (ESR)
Leif Nilsson (ESR)
(SSA ingen representation)

Christer inledde med att sammanfatta tidigare arbete och noterade att vi nu hållit på ett år. Christer förklarade tanken med de tidigare utskickade frågorna genom att tydligt visa önskvärda nivåer och hur skillnaden mellan ”typfrågor” och ”skarpa examinationsfrågor” bör vara utformade. Genom att arbeta på typfrågenivå kan allt arbetet ske öppet då inget blir "hemligt". Christer bad oss vidare att engagera föreningsmedlemmar m.fl. till att finna intresse att delta i framtagningen av provfrågor. Christer redovisade även en mall som vi var överens om att den skall användas vid framtagning av
frågorna. Christer önskade att den fortsatta processen kunde föras öppet för alla deltagare i gruppen och dess lokala föreningar eller grupper. Christer föreslog även ett dokumentcentrum på t.ex. Google Drive.

Läs mer...

Ett möte om kraven för amatörradiocertifikat hölls 2012-06-13 hos PTS Spektrumavdelning.

Ämnet för mötet var ursprungligen endast att diskutera och utforma typfrågor för certifikatproven.

ESR hade dock sänt en formell begäran att mötet även skulle handla om grunderna för samrådsgruppens arbete samt dess mandat. Dessa frågor togs upp innan diskussionen om typfrågorna öppnades.

ESR presenterade de ställningstaganden som ligger bakom inlagan, som primärt handlar om hur en konsekvent metodik, spårbarhet samt kvalitetssäkring ska kunna upprätthållas i det fortsatta arbetet. ESR visade även förslag på vägar hur kvalitetssäkring vid framtagandet av provfrågebanken kan lösas i det fortsatta praktiska arbetet. Materialet distribuerades inom gruppen.

Läs mer...

Bakgrund

 

ESR är en av tre organisationer som fått delegation från PTS att examinera och utfärda amatörradiocertifikat enligt HAREC. I samband med delegationen inbjöds ESR att delta i arbetet med att uppdatera och harmonisera provfrågorna mot HAREC. Hittills har två möten hållits mellan parterna i samrådsgruppen: PTS, SSA, FRO och ESR. ESR har representerats av Karl-Arne Markström SM0AOM (som ordinarie gruppmedlem), och av Leif Nilsson SM7MCD. Den studie som ESR:s interna arbetsgrupp för provfrågor gjort, där nivån mellan Sverige och ett andra europeiska länder har jämförts, är framlagd och överlämnad till PTS för närmare studium.

Läs mer...

En projektgrupp har bildats, och arbetar f.n. via korrespondens med att ta fram underlag till en reformerad provfrågebank. Gruppen som besitter omfattande erfarenhet inom utbildnings-, tekniska och regulatoriska frågor vägleds i sitt arbete av CEPT-rekommendationen T/R 61-02 och av de sätt rekommendationen tillämpas internationellt.

Läs mer...

Bakgrund

Den nya skrivningen i Lagen om Elektronisk Kommunikation som gäller från 1/7 2011 ger PTS ansvaret för amatörradioprov och samtidigt möjlighet att delegera detsamma till lämpliga fysiska och juridiska personer.

ESR begärde en sådan delegation omedelbart när lagen trädde i kraft, och senare har SSA och FRO också erhållit motsvarande delegationer.

Läs mer...

Aktuell information per den 15 januari 2017:
ESR styrelse har beslutat att inte ansöka om förnyad delegation hos PTS för provförrättning efter att delegationen upphört 2016.
För mer information om provförrättning och vilka kompetenskrav som gäller m m hänvisas till PTS e-tjänst för Amatörradio

(Ursprunglig artikeltext nedan)

Ändringar i lagen ger Post- och telestyrelsen ansvar för amatörradiofrågor. PTS delegerar ansvaret till tre olika organisationer.

PTS har beslutat att delegera ansvaret för amatörradiofrågor till Sveriges Sändareamatörer (SSA), Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR). Ansvaret innefattar att anordna prov för amatörradiocertifikat, att utfärda kunskapsbevis (certifikat) efter godkänt prov och att tilldela anropssignaler för radioamatörer.

Ändrad lag ger PTS ansvar för amatörradiofrågor

Tidigare var det endast föreningen SSA som skötte dessa uppgifter. Det framgick dock inte av lagen vem som var ansvarig rent rättsligt och ingen myndighet hade det övergripande ansvaret. När lagen om elektronisk kommunikation ändrades den 1 juli 2011 fick PTS ansvaret för amatörradiofrågorna och möjlighet att delegera ansvaret.

PTS delegerar ansvaret till tre organisationer

PTS delegerar därför nu ansvaret till SSA, FRO och ESR. Alla tre har därför rätt att anordna prov och utfärda kunskapsbevis. SSA kommer att tilldela personliga anropssignaler i SA-serien och tillfälliga anropssignaler i SB- till SJ-serierna. FRO kommer som tidigare att administrera anropssignaler i SLnZ- och SLnFRO-serien för sina föreningar.


Målet är att de nya rutinerna ska kunna börja tillämpas från årsskiftet. SSA har redan en fungerande rutin som kommer att användas tills nya procedurer är klara att tas i bruk i de olika organisationerna.

Samverkansgrupp för bättre kvalitet

PTS startar en samverkansgrupp för att kvalitetssäkra hela processen med representanter från PTS, SSA, FRO och ESR. Gruppen ska bl.a. skapa gemensamma rutiner för framställning av prov, rättning och arkivering. Alla tre organisationerna kommer att tillämpa samma krav och använda samma frågor vid proven.

PTS kommer att följa upp hur organisationerna hanterar uppgifterna.

Mer information finns på PTS webbsidor om amatörradio som uppdateras i takt med att de olika organisationernas arbete går framåt.

För mer information:

Christer Jonsson, spektrumavdelningen, tfn 08-678 55 86

PTS Presstjänst, tfn 08-678 55 55

 

Källa www.pts.se

Tid: 4 november 2011, kl 14-16 

Plats: PTS, Valhallavägen 117 

Deltagare:

Karl-Arne Markström (ESR), 

Tore Andersson (SSA), 

Jan Lennström (FRO), 

Christer Jonson (PTS) 

Nina Gustafsson (PTS) som förde minnesanteckningar vilka sedan sändes till deltagarna

 

1 .Avsikten med mötet

Avsikten med mötet var att informera om den utveckling som lett till den nya situationen för certifiering av radioamatörer, samt att låta aktörerna presentera sina agendor för framtiden.

Läs mer...

Redovisning av konsekvenser och möjligheter till förändrar hantering av förrättande av prov, tilldelning av certifikat och anropssignaler för radioamatörer med anledning av ändringar i LEK.

Läs mer...

Joomla templates by a4joomla

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information