wip

Vi håller på att göra om webbplatsen och därför kan det vara en del oväntat som dyker upp tills vi är klara...

Ha överseende så är vi snart fullt QRV igen!

Amatörradiotrafik

Kategorin Amatörradiotrafik omfattar alla aspekter kring användande av radio på de frekvensband som är upplåtna för amatörradiotrafik.

 

 

 

Peter Sundberg SM2CEW

Som radioamatör kan man alltid utvecklas och behåller man ett öppet sinne så handlar det oftast om ett livslångt lärande. Man lär sig till största delen av kollegor i hobbyn som endera kommit en bit längre i sitt experimenterande eller så besitter de kunskaper genom utbildning eller profession.SM2CEW 8 m parabol

Läs mer...

Vad gör en radioamatör?

De olika inriktningarna inom amatörradion bildar en mycket mångfacetterad totalbild. Man kan mycket grovt indela verksamheten inom amatörradio- och amatörradiosatellittjänsterna i tre huvudområden:

Läs mer...

Amatörradio är en fascinerande teknisk hobby med inriktning på experiment inom radiokommunikationsområdet. Med amatörradio kan enskilda personer med högst olika förutsättningar ha radiokontakt över alla gränser och utbyta erfarenheter på ideell grund. Amatörradio kan därtill vara en tillgång då samhällets normala resurser för radiokommunikation behöver förstärkas.

Läs mer...

Teknikutvecklingen

Utvecklingen går snabbt inom teknikområdet Elektronisk kommunikation, vilket inbegriper all tele- och radiokommunikation. Det görs nämligen inte längre någon strikt åtskillnad av dessa tekniker. För anpassning till denna utveckling ses lagstiftningen över, inte bara i Sverige utan även i många andra länder.

Läs mer...

Amatörradio erbjuder stora möjligheter till radiokommunikation på många olika sätt och till spännande elektrotekniska experiment. För det behövs personligt certifikat på nödvändiga kvalifikationer och personlig licens för användning.

Radioamatörer ges den unika möjligheten att själva få bygga och använda sina radiosändare.

Läs mer...

LaserCom - ett experimentområde för amatörer?

LaserCom är, enkelt förklarat, kommunikation genom användning av laserljus. I många avseenden liknar laserkommunikation och radiokommunikation varandra. I båda fallen används elektromagnetiska vågor, om än inom helt olika frekvensområden.

Läs mer...

Kraven på samordning mellan olika verksamheter ökar, såväl nationellt som internationellt. Därmed ökar också kraven på effektiv kommunikation inte minst med radio. I dag finns, både inom den offentliga och den privata sektorn, ett stort antal av varandra oberoende radionät. I stort sett varje myndighet, organisation eller företag med behov av radiokommunikation har byggt upp och driver egna nät. De allra flesta av dessa nät är tilldelade var sina frekvenspaket, ur vilka nätanvändarna själva väljer en ledig frekvens (kanal).

Läs mer...

ALE är ett sätt att automatiskt välja och använda radiofrekvenser för kommunikation. Etableringen och avvecklingen av sådana förbindelselänkar görs digitalt enligt dataprotoll. ALE har tillämpats de senaste 20 åren och blir allt vanligare. Exempel på reguljära användare är ambassader, militära förband, rederier m.fl.

The Annual ARRL and TAPR Digital Communications Conference är ett internationell forum för radioamatörer att träffas, publicera sina arbeten och presentera nya ideer och tekniker. Presentatörer och deltagare kommer att ges tillfälle att utbyta ideer och ta del av nyheter. Det kan vara nya teorier, resultat av experiment samt praktiska tillämpningar av hårdvaror och mjukvaror.

Läs mer...

Amatörradioverksamhet bedrivs över hela världen av  radioamatörer och är helt gränslös. Radioamatörerna har getts stor frihet att utöva sin hobby. I gengäld ställer världens teleadministrationer stora krav på kunskap vad gäller radioteknik och färdigheter som radiooperatör. Bestämmelser har framtagits och fastställts både i nationella och internationella sammanhang. I denna tredje utgåva av promemorian har förutom ett antal justeringar en anpassning gjorts till E-kom lagen från 2011. 

Ladda ner dokumentet på länken

http://www.esr.se/phocadownload/ESR_PM_om_amatorradio_utg_3_2015-07-03.pdf

Amatörradiotrafik över 30 MHz (VHF UHF SHF)

Med stigande frekvens sprids radiovågorna i allt högre grad som ljusvågor, d v s. räckvidden blir begränsad till den optiska horisonten. Typiska distanser för radiokommunikation är upptill några hundra kilometer. Naturligtvis finner vi här mycket kommunikation av lokal karaktär genom användning av satelliter öppnas dock hela världen, för VHF-UHF-SHF amatören.

Läs mer...

Enligt Internationella teleunionen (ITU) är Amatörradio en av de äldsta radiokommunikationstjänsterna. ITU är ett FN-organ som tar fram internationella rekommendationer för alla typer av radiotjänster där amatörtjänsten och amatörsatellittjänsten är erkända radiokommunikationstjänster, definierade i ITU Radio Regulations (ITU-RR).

Läs mer...

Vad som är tillåtet på olika frekvensband varierar mellan länderna, ibland finns det inskrivet i de nationella föreskrifterna och ibland förutsätter man att IARU bandplan tillämpas. Bandplanen enligt IARU är till för att så många som möjligt ska kunna operera på banden utan onödiga konflikter mellan olika sändningsslag. När man hör signaler som man tycker bryter mot planen måste man komma ihåg att vi inte alltid har exklusiva band. Ibland finns det flera primära tjänster i ett band och andra tjänster är oftast tilldelade en fast frekvens och kan inte byta frekvens även om de blir störda, medan vi ofta har möjlighet att undvika störningar genom att tillfälligt använda en närliggande frekvens.

Inom varje region har IARU medlemsföreningar kommit överens om bandplaner. Det är viktigt att följa Region 1:s rekommenderade bandplan, så att banden utnyttjas på ett bra sätt och för att undvika störningar mellan operatörer som använder olika trafiksätt. Detta gäller i region 1, som omfattar Europa och Afrika (vissa uppgifter är speciellt för Sverige).

Läs mer...

Amatörradio har sina rötter i radions absoluta barndom. Redan i slutet av 1800-talet hade Guglielmo Marconi som ung student hört talas om Heinrich Hertz arbeten och började experimentera utan större teoretisk kunskap. Marconi har ibland kallats för världens första experimenterande radioamatör långt innan begreppet amatörradio existerade. 

Läs mer...

CW-QRS, rekommenderade frekvenser:
Frekvenserna 3555, 14.055, 21055 och 28055 rekommenderas vara centerfrekvenser för CW-QRS aktivitet för radioamatörer som vill utveckla sina intressen inom detta område.

Läs mer...

För att undvika felaktigheter i meddelanden på grund av språksvårigheter, störningar m m nyttjas i den internationella radiotrafiken ett antal förkortningar s k Q-förkortningar.

Läs mer...

I takt med att intresset för DX-trafik ökat, samtidigt som antalet radioamatörer i världen blivit fler, har fenomenet med listor och nät också ökat.Avsikten med dessa nät och listor är oftast att få kontakt med en DX-station. Fenomenet är idag utbrett på HF-banden och det är alltid DX-stationen som sätter spelreglerna.

Läs mer...

 Den grundläggande regeln för all radiotrafik är att lyssna. Det är bara genom att lyssna du kan få en uppfattning om aktiviteten på bandet och om den frekvens du tänker använda är fri från annan trafik.

Läs mer...

Arbetsgruppen för HF inom IARU är bekymrad över att bristen på moral och etik har blivit utbredd i många av de existerande dagliga trafiknäten (s k ringar) och vill därför rekommendera alla medlemsorganisationer inom Region 1 att klargöra följande för sina medlemmar:

Läs mer...

 Två användbara tabeller med nationella och internationella bokstaveringsalfabeten.

Läs mer...

 QSLkort är en gammal tradition inom amatörradion, distributionen av kort sker ideellt inom varje landsförening till ett mycket lågt pris jämfört med vanlig post. För att QSL hanteringen skall fungera så finns det en del saker att tänka på för oss som vill skicka och ta emot kort.

Läs mer...

Första gångerna man sätter sig framför en radio är det lätt hänt att tunghäftan slår till, vad skall jag säga, hur gör man, tänk om det blir fel... Då är det bra att vara förberedd och ett sätt är att lära sig genom att använda trafikmallar. De är helt enkelt exempel på hur en konversation kan inledas och avslutas. Helt enkelt exempel på protokollen som används när vi kommunicerar över radio.

Läs mer...

Det finns olika sätt och system att rapportera hur en radiostation hörs. I sjö- och luftradiotrafik används t ex Q-förkortningarna QSA (ljudstyrkan), QRK (uppfattbarheten), QRM (störning) och QRN (atmosfäriska störningar) åtföljda av en siffra, som anger olika graderingar av förhållandena i skala 1-5.

Läs mer...

Amatörradio är en fascinerande hobby med en mängd olika intresseområden. Gemensamt för alla dessa olika intresseområden är att radioamatörerna utnyttjar radiovågorna för kommunikation med likasinnade över hela världen. Amatörradion erbjuder fantasiska möjligheter för den tekniskt intresserade radioamatören. Radioamatören behöver bara använda mikrofonen, telegrafignyckeln eller ta hjälp av datorn (digital kommunikation) för att etablera förbindelser över hela världen. Hövlighet, respekt för varandra och sunt förnuft är bra grundelement att ta med sig när man sätter sig vid radion. Genom gott uppförande skapas goodwill för vår hobby.

Läs mer...

De flesta radioamatörer är ansvarskännande operatörer som värnar om att föra vidare de traditioner som finns inom amatörradiohobbyn. De är medvetna om de privilegier och det ansvar det innebär att vara radioamatör och använder amatörbanden utan att orsaka avsiktiga störningar eller på annat sätt uppträda olämpligt.

Läs mer...

Här presenterar vi DX-ing 
eller som det också kallas kortvågslyssning! 
- av Christer Wennström, SM1WXC -

Inom radiohobbyn finns många olika grenar. En av dem är DX-ing eller "kortvågslyssning" (KV) Det är dock inte bara kortvågsstationer man lyssnar efter, det finns även FM-, långvågs (LV) och mellanvågsstationer (MV) att lyssna på. 

Läs mer...

Inom EU-området pågår en genomgripande översyn av regelverket för

elektronisk kommunikation, varvid alla slags elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster  inbegripes - inklusive amatörradiotjänsten.

Läs mer...

Det som behandlas här är VHF-testen. De övriga på UHF, MICRO och 50 MHz är av samma karaktär, det som skiljer är i stort sett bara utrustningen. Det är alltså en tävling i aktivitet. Inget värre. Men vad behövs för att kunna delta, och framför allt, hur ska jag göra? Det som behövs är en sändare och mottagare (TX/RX) med CW/SSB, alltså en Allmode Transceiver för det aktuella bandet, en antenn (horisontell polarisation är att föredra) en korrekt klocka, papper, penna och en rejäl dos tålamod.

Läs mer...

De flesta repeaterstationerna aktiveras genom att sända ut en kort 1750 Hz tonstöt. Många repeatrar kan också styras med hjälp av Touch Tone, DTMF.

Läs mer...

För att tillgodose frekvensbehovet för mångfalden av radioanvändningar görs en övergripande frekvensplanering inom ITU. Post- och telestyrelsen är den myndighet, som inom ramen för dessa överenskommelser, reglerar frekvenstilldelningen för alla radiotjänster i Sverige, däribland Amatörradio.

Läs mer...

1. Bakgrund

De flesta radioamatörer är vana att ha hela sin radioutrustning framför sig, och direkt kunna manövrera sändare, mottagare och kringutrustning. Emellertid finns det fall där det blir nödvändigt att bygga fjärrmanövrerade amatörradioanläggningar av olika skäl, exempelvis plats- eller tillståndsbrist för antenner, störmiljön eller behovet att kunna dela en radiostation mellan flera användare. I professionella sammanhang har man sedan länge byggt upp system på detta sätt, vilka vanligen är utförda så att ett stort antal utestationer kan fjärrstyras från ett mindre antal centraler som då vanligen inte innehåller några radioutrustningar själva [1,2]

Innan du börjar - Så här förbereder du dig!

- av Tommy SM7NZB -

Läs mer...

Redan 1988 fattades det definitiva internationella beslutet om att avskaffa radiotelegrafin till sjöss från och med den 1 februari 1999. Den civila telegrafistutbildningen har helt upphört. Detta innebär även att kustradiostationer inte längre behöver ha telegrafistutbildade tjänstemän efter 1999. Inom FRA nyutbildas inga egna telegrafister, vid nyanställning anses dock telegrafikunskap vara en merit. 

Läs mer...

Amatörradio är en underbar fritidssysselsättning. Det finns mängder av olika intresseområden, i en och samma hobby. Förutom teknisk kunskap, är det även viktigt att ha kännedom om vågutbredning och hur antenner fungerar. För att kontakta en DX-station tillkommer även en god operationsteknik.

Läs mer...

Det finns en sport som bygger på orientering, men där man inte vet kontrollernas läge vid start: Radiopejlorientering. Radiopejlorientering går ut på att besöka fem kontroller så snabbt som möjligt. Kontrollerna hittar man genom en kombination av radiopejling och vanlig orientering.

Läs mer...

Automatiskt Positions Rapporterings System, APRS är i princip vanlig packet radio. Det enda som skiljer är att man skickar med sin aktuella position från en GPS-mottagare samt att informationen presenteras grafiskt på en skärm. Det som behövs för hemmabruk är en vanlig PC, en 2 m radio, tnc samt ett gratis program som heter UI-View. För mobilt bruk passar t ex Kenwood TH-D7E som har inbyggd tnc perfekt, tillsammans med en GPS-mottagare.

Läs mer...

Airmail - en presentation 

Airmail är ett dataprogram, med vars hjälp man kan sända och ta emot meddelanden över kortvågsradio. Långfärdsseglare, radioamatörer och flera andra kategorier använder numera  programmet.

Läs mer...

Vi använder cookies för att förbättra våra webbsidor och din upplevelse när du använder dem. Cookies som används för den nödvändigt funktionaliteten för dessa webbsidor har redan blivit satta.
Läs mer om cookies och vad vi använder dom till i vårt policydokument (länk till dokumentet).

  Det är ok med cookies från den här webbplatsen.
EU Cookie Directive Module Information